Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:23.09.1998 Çarşamba Sayı: 23472 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Bakanlar Kurulundan; 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
  
      Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21/8/1998 tarihli ve 91051 sayılı yazısı üzerine, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
 
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
Başbakan 
Mesut YILMAZ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici sayısının tespitine esas standartlar ile bu kurum yöneticilerinin atama, değerlendirme ve yer değiştirme esaslarını hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçütleri dikkate alarak düzenlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları yöneticileri ile bu görevlere atanacaklara ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 
            Bakan: Milli Eğitim Bakanını, 
            Eğitim Kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim okul ve  kurumlarını, 
            Özel Eğitim Kurumu: Özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretim gördüğü özel eğitim okul ve kurumlarını, 
        Yönetici: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları, 
        Seçme Sınavı: Kurum müdürlüğüne atanacaklar için düzenlenecek hizmet içi eğitime katılacakların seçimi amacıyla yapılan sınavı, 
            Değerlendirme Sınavı: Görevin gerektirdiği hizmet içi eğitim sonunda adayların başarılarının ölçülmesi bakımından yapılan sınavı, 
            Görev Tanımı: Yöneticilik görevinde yerine getirilecek görevleri, görevlendirilecek personelde aranacak eğitim, deneyim ve beceriler ile çalışma koşullarının belirlendiği belgeyi, 
        Yıl: Bir takvim yılı esasına göre geçen süreyi, 

            Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi: Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezi, 

            ifade eder. 

          TEMEL İLKELER 
            Madde 5- Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır: 

            a) Kurumsal etkinlik ve verimlilik ile birlikte personelde yöneticilik bilgi formasyonu, göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral sağlamak, 

            b) Atama, yükselme ve yer değiştirmelerde görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek, 

            c) Yöneticilikte kariyer imkanı sağlamak ve geliştirmek, 

            d) Görev öncesi hazırlık eğitimi vermek, 

            e) Personel değerlendirmesini tarafsızlık, güvenirlik, geçerlik ve açıklık ilkelerine göre yapmak. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
YÖNETİM KADEMELERİ VE YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 
 

         YÖNETİM KADEMELERİ 
            Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların yönetim kademeleri: 

            a) Birinci kademe: Kurum müdür yardımcısı, müdür yetkili öğretmen, 

            b) İkinci kademe: Kurum müdür başyardımcısı, (C) tipi kurum müdürü, 

            c) Üçüncü kademe: (B) tipi kurum müdürü, 

            d) Dördüncü kademe: (A) tipi kurum müdürü. 

            Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 1-4 derece unvanlı kadrolar ile ilköğretim müfettişliği, ilçe eğitim müdürlüğü ve ilköğretim müdürlüğünde geçirilen hizmet süreleri dördüncü kademe yöneticiliğinde; ilçe eğitim müdür yardımcılığı ve ilköğretim müdür yardımcılığında geçirilen hizmet süreleri ile öğretmenlikte en az beş yıl görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 3-4 üncü dereceli şeflik kadrolarında beş yıldan fazla geçirilen süreler ikinci kademe yöneticiliğinde; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 ve daha yukarı dereceli şeflikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı birinci kademe yöneticiliğinde; özel öğretim okulları yöneticiliklerinde geçirilen hizmet süreleri ise bu Yönetmelik kapsamındaki dengi yönetim kademeleri yöneticiliğinde geçmiş sayılır. 

          YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR 
            Madde 7- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda, adaylarda aranacak genel koşullar şunlardır: 

            a) Yüksek öğrenim görmüş olmak, 

            b) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olmak veya bu sınıfta görev alacaklarda aranan nitelikleri taşımak, 

            c) Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak, 

            d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında adaylığı kalkmış olmak, 

            e) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkum edilmemiş ve son beş yıllık hizmet süresi içinde aylıktan kesme (maaş kesimi dahil) cezasından daha ağır disiplin cezası almamış ya da idari görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak, 

            f) Kurumların özel mevzuatında belirtilen koşulları taşımak, 

            g) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak, 

            h) Zorunlu hizmet bölgesi dışındaki yerlerde kurum müdürlüklerine atanacaklar için 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre zorunlu bölge hizmetini yapmış ya da bu hizmetten muaf sayılmış olmak. 

            Ancak, doğrudan merkeze bağlı olan kurumlardan: 2 nci Akşam Sanat Okulu (Ders Aletleri Yapım Merkezi), 3 üncü Akşam Sanat Okulu (Film-Radyo Televizyon ile Eğitim Merkezi), Milli Eğitim Basımevi Devlet Kitapları Döner Sermayesi, Gençlik ve İzcilik Kamp Tesisleri ve benzeri kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen koşullar aranmaz. 

          MÜDÜR OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR 
            Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurumlara müdür olarak atanacakların; değerlendirme sınavlarında başarılı olanlar arasından seçilmesi esastır. 

            Değerlendirme sınavı sonucunda; (C) tipi kurum müdürlüğü için en az 70, (B) tipi kurum müdürlüğü için en az 75, (A) tipi kurum müdürlüğü için en az 80 puan almış olmak özel koşulu aranır. 

            Özel eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacak atamalarda, ikinci fıkrada belirtilen koşullarla birlikte özel eğitim alanında en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak koşulu aranır. 

            Boş bulunan kurum müdürlüklerinden duyuru yetkisi valiliklere ait olanlar için ikinci; duyuru yetkisi Bakanlığa ait olanlar için birinci duyuru ve değerlendirme sonuçlarına göre uygun aday bulunamaması durumunda Bakanlıkça yapılacak duyuru sonucunda: 

            a) Zorunlu hizmet bölgesine dahil Birinci Grup İllerde, her tip kurum müdürlüklerine bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında düzenlenen koşullar aranmadan adaylığı kaldırılmış öğretmenler, 

            b) Zorunlu hizmet bölgesine dahil İkinci Grup İllerde, (C) tipi kurum müdürlüklerine, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında düzenlenen koşullar aranmadan en az dört yıl hizmeti olan öğretmenler, (A) ve (B) tipi kurum müdürlüklerine ise bir alt yönetim kademesine ait atanma koşullarını taşıyanlar. 

            c) Diğer illerdeki (A) ve (B) tipi kurum müdürlüklerine, bir alt yönetim kademesine ait atanma koşullarını taşıyanlar 

            arasından gerçekleştirilecek değerlendirme üzerine atama yapılabilir. 

            MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR 
            Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara müdür başyardımcısı olarak atanacaklarda, en az iki yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak, müdür yardımcısı olarak atanacaklarda da öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak özel koşulu aranır. 

          YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA DİKKATE ALINACAK TERCİH NEDENLERİ 
            Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların yöneticiliklerine atanacak adaylarda, değerlendirme puanının eşitliği durumunda, dikkate alınacak tercih nedenleri şunlardır: 

            a) Lisans üstü düzeyde eğitim görmüş olmak, (Tercih sıralaması eğitim yönetimi, kamu yönetimi ve diğer alanlar şeklinde yapılır), 

            b) İlköğretim okulu müdürlüğüne atanacaklar için lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak, 

            c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az C düzeyinde başarılı olmak, 

            d) Takdirname veya aylıkla ödüllendirilmiş olmak, 

            e) Yönetim alanında en az 120 saat süreli kurs görmüş olmak, 

            f) Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri için fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, iş teknik eğitimi, atölye ve meslek dersleri öğretmeni olmak, 

            g) Devlet Kitapları Döner Sermayesi ve Basımevi yöneticiliklerine atanacaklar için matbaacılık, basınyayın ve işletmecilik alanlarında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, 

            h) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; lisans öğrenimi görmüş atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olmak, 

            ı) Öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak atanacaklarda turizm, otelcilik veya işletme alanlarında lisans veya lisans üstü düzeyde eğitim görmüş olmak, 

            i) Eğitim, öğretim, yönetim, işletmecilik veya mesleği ile ilgili diğer alanlarda yayımlanmış eseri bulunmak. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SEÇME SINAVI

          SEÇME SINAVI İÇİN, DUYURU VE BAŞVURU 
            Madde 11- Seçme sınavı için her yıl Nisan ayında ülke genelinde duyuru yapılır. Seçme sınavına bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve öğretmenlik mesleğinde en az beş yıl hizmeti olanlar Seçme Sınavı Başvuru Formu EK-1 ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. Bu başvurular üzerine ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir. Gerekli koşulları taşıyanların başvuruları kabul edilir. Koşulları taşımadığı belirlenenlerin başvuruları işleme alınmaz. 

            Seçme sınavına katılması uygun görülenlere; Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar, sınav tarihinden en az on beş gün önce duyurulur. 

            Ancak, müdür ihtiyacının karşılanamaması halinde kurumun bağlı bulunduğu ana hizmet biriminin teklifi üzerine, Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenecek zamanlarda da seçme sınavı duyurusu yapılabilir. 

          SEÇME SINAVI 
            Madde 12- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum müdürlüklerine atanacaklar için düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarına alınacaklar, seçme sınavı ile belirlenir. Ancak, eğitim yönetimi alanında lisans üstü öğrenimi veya Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programını bitirenlerden öğretmenlik mesleğinde en az beş yıl hizmeti bulunanlar, seçme sınavına alınmaksızın tercih ettikleri kurum türüne ilişkin hizmetiçi eğitim programına alınırlar. 

            Seçme sınavı, merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde, Bakanlıkça belirlenecek yerlerde Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılır. 

          SEÇME SINAVI KONULARI 
            Madde 13- Seçme sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır: 

            a) Türkçe-Kompozisyon %30, 

            b) Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük %20, 

            c) Kamu yönetimi ile ilgili mevzuat, milli eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler %50. 

            Sorular, Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince, Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenen ölçütlere ve görevin özelliğine göre farklı ağırlıklarda hazırlanır. 

          SEÇME SINAVI KOMİSYONU VE GÖREVLERİ 
            Madde 14- Bakanlık merkezinde, Personel Genel Müdürünün başkanlığında; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı; mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından, Müsteşar tarafından belirlenecek bir genel müdürlükten en az daire başkanı düzeyinde bir temsilci ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşacak Seçme Sınavı Komisyonu kurulur. 

            Seçme Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır: 

            a) Hizmet içi eğitime katılacakların seçme sınavıyla ilgili esas ve usulleri belirlemek, 

            b) Seçme sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşça düzenlenmesini sağlamak, 

            c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak. 

            Komisyonun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

          SEÇME SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 15- Seçme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Seçme sınavını kazananlar, başarı listesindeki en yüksek puandan başlayarak bir program dahilinde hizmet içi eğitime alınır. 

            Sınavın değerlendirilmesi, Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılır. 

          SEÇME SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI 
            Madde 16- Seçme sınavı sonuçları, sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir. 

            Seçme sınavını kazananlardan hizmet içi eğitime katılacaklara Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerekli çağrı yapılır. 

          SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
            Madde 17- Sınav sonuçlarına, ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalı ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Seçme Sınavı Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir. 

          SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI 
            Madde 18- Seçme sınavlarıyla ilgili belgeler Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince iki yıl süreyle saklanır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HİZMET İÇİ EĞİTİM

          HİZMET İÇİ EĞİTİM 
            Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamında; 

            a) Kurum yöneticiliklerine aday olacaklar; yönetimin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterlikler düzenli bir biçimde kazandırılmak, 

            b) Mevcut kurum yöneticilerinin; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, bağlı bulundukları ana hizmet birimlerince, Bakanlığın hizmetiçi eğitimle ilgili mevzuatında belirlenen hedefler doğrultusunda, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, 

            üzere hizmet içi eğitime alınırlar. 

            Hizmetiçi eğitim sonunda; hizmet içi eğitime birinci fıkranın (a) bendine göre katılanlar değerlendirme sınavına; (b) bendine göre katılanlar 8/4/1995 tarihli ve 22252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre sınavlara alınır. 

            Kurum müdürlerinin Bakanlıkça veya valilikçe belirlenecek dönemlerde hizmet içi eğitime alınması esastır. 

            Hizmet içi eğitim etkinlikleri, hizmet içi eğitim merkezleri veya bu amaçla belirlenen yerler ile üniversitelerde yürütülür. 

            Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sonucunda, değerlendirme sınavına göre, ikinci veya üçüncü kademe yöneticiliğine atananlardan, bulundukları yönetim kademesinde en az iki yıllık çalışma süresini, sicil raporlarına göre çok iyi derecede tamamlamış olanlar; hizmet içi eğitim programına katılmadan bir üst yönetim kademesi için düzenlenen değerlendirme sınavlarına girme başvurusunda bulunabilirler. Bunlardan değerlendirme sınavında başarılı olanlara, girdikleri değerlendirme sınavı ile ilgili eğitim programları esas alınarak sertifika verilir. 

          HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMLARININ DÜZENLENMESİ 
            Madde 20- Hizmet içi eğitim programları, kurum türleri itibariyle yöneticilik görevlerinin görev tanımları esas alınarak, 120 saatten az olmamak üzere farklı içerikte düzenlenebilir. 

            Bu programlar; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve yönetimi değerlendirme ve geliştirmeden sorumlu birim ile mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından Müsteşarın belirleyeceği bir genel müdürlükten şube müdürü veya uzman düzeyinde katılacak birer temsilciden oluşturulacak komisyonca, görev tanımlarına uygun olarak Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanır. Bu programlar aynı koşullarda uzman bir kuruma da hazırlattırılabilir. Hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınır. 

            Eğitim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, kredilendirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin esas ve usuller bu komisyonca; uygulanması ve bu konularla ilgili diğer hizmetler, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Her yıl düzenli olarak yürütülecek eğitim faaliyetleri eğitim planında yer alır. 

            Adaylar, Seçme Sınavı Başvuru Formunda tercih ettikleri kurum türüne ilişkin eğitim programına alınırlar. 

          DEĞERLENDİRME SINAVI VE SERTİFİKA 
            Madde 21- Değerlendirme sınavı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre hizmet içi eğitim etkinliklerinin yürütüleceği belirtilen yerlerde; Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğine göre yapılır. Değerlendirme sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. 

            Değerlendirme sınavında başarılı olanlara katıldıkları eğitim programının türü, dönemi ve başarı derecesini gösteren bir sertifika verilir. Sertifika verilenlerin listesi Personel Genel Müdürlüğü ile ana hizmet birimlerine gönderilir. Sertifikalar beş yıl süre ile geçerlidir. Buna dair belgeler Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca 6 yıl saklanır. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
DUYURU VE BAŞVURU

          DUYURU 
            Madde 22- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi son fıkrasında belirtilen, doğrudan merkeze bağlı olarak hizmet veren kurumların dışında kalan; 

            a) Ataması Bakanlıkça gerçekleştirilen kurum müdürlüklerinden, duyurusu da Bakanlıkça yapılacak olanlar; ana hizmet birimlerinin görüşü üzerine, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile tespit edilir. Bu tür kurum müdürlüklerinden müdürlük görevi boşalanlar, valilikçe boşalma tarihinden itibaren on beş gün içinde Personel Genel Müdürlüğü ile kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe bildirilir. Boş kurum müdürlükleri, ilgili genel müdürlüklerle koordine kurularak Personel Genel Müdürlüğünce üçer aylık dönemler halinde toplu olarak ülke genelinde, 

            b) (a) bendi dışında kalan kurum müdürlükleri ise valilikçe üçer aylık dönemler halinde il dahilinde, 

            duyurulur. 

            Duyuruda; 

            1) Müdürlüğü açık bulunan kurumlar ile bunların tipleri, 

            2) Adaylarda aranan genel ve özel koşullar ile tercih nedenleri, 

            3) Başvuru yer ve süresi belirtilir. Başvuru süresi on beş günden az, bir aydan fazla olamaz. 

            Duyuru yetkisi valiliğe ait olan kurum müdürlükleri için birinci duyuru sonucunda atama yapılamaması halinde, valilikçe il dahilinde ikinci duyuru yapılır. Bu kurum müdürlüklerine ikinci duyuru sonucunda da atama yapılamaması durumunda, bu tarihten itibaren en geç on beş gün içinde boş kurum müdürlükleri, valilikçe Bakanlığa bildirilir. Bu şekilde bildirilen kurum müdürlükleri için duyuru Bakanlıkça ülke genelinde yapılır. Bu duyuru üzerine yapılan başvurular, Bakanlıkta ilgili değerlendirme komisyonunca bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrası hükümleri de dikkate alınarak değerlendirilir. 

          MÜDÜRLÜK İÇİN BAŞVURU 
            Madde 23- Açık bulunan müdürlük görevi için adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak duyuru üzerine, birinci sicil amirlerinin bulunduğu kuruma; bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli bulunanlar ise bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine, Yönetici Görev İstek Formu (EK-2) ile başvuruda bulunurlar. Bu formlar, başvuru süresinin bitiminden itibaren on gün içinde valiliklere gönderilir. Duyurusu Bakanlıkça yapılan kurum müdürlükleri için düzenlenen formlar ve ilgililere ait belgeler ise on beş gün içinde valiliklerce kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe veya başkanlığa gönderilir. 

            Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1-4 dereceli kadrolarda görev yapan yöneticiler de ülke genelinde kurum müdürlükleri için başvuruda bulunabilirler. Bunlardan özel eğitim kurumu müdürlüğüne atanacaklar dışında, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen özel koşullar aranmaz. Ancak özel eğitim kurumu müdürlüğüne atanacaklarda özel eğitim alanında en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak koşulu aranır. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
KOMİSYONLARIN OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRME

          DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI 
            Madde 24- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum müdürlüklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık merkezinde ve illerde değerlendirme komisyonları kurulur. 

            a) İl Değerlendirme Komisyonu, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği atamadan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; 

            1) İl milli eğitim müdürünce görevlendirilecek bir il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, 
            2) İlköğretim müfettişleri başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısı veya ilköğretim müfettişi, 
            3) Atama yapılacak kurumun bağlı bulunduğu ilçe milli eğitim müdürü, 
            4) Atama yapılacak ilçede en az on öğretmeni bulunan okullarda, öğretmenler kurulunca değerlendirme komisyonu için bir yıllığına seçilen adayların kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilci öğretmen, 
            5) Aynı ilçe okul aile birlikleri yönetim kurullarınca yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen temsilcilerin kendi aralarından belirleyecekleri bir üyeden, 

            b) Bakanlık Değerlendirme Komisyonu: Yöneticiliği açık bulunan kurumun bağlı bulunduğu hizmet birimi amirinin başkanlığında, aynı birimden bir genel müdür yardımcısı, bir daire başkanı ve ilgili şube müdürü ile Personel Genel Müdürlüğünden en az şube müdürü düzeyinde bir temsilciden, 

            oluşur. 

          DEĞERLENDİRME 
            Madde 25- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların açık bulunan yöneticiliklerine yapılacak atamalar için adayların Değerlendirme Formu'ndaki (EK-3) bilgi başlıklarına göre değerlendirilmesi yapılır. 

          DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 
            Madde 26- Değerlendirme Komisyonlarının görevleri şunlardır: 

            a) İl Değerlendirme Komisyonu; atama yetkisi valiliğe ait olan kurum müdürlükleri ile duyurusu valiliklere atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlükleri için başvuruda bulunan adaylardan, durumları genel ve özel koşullara uygun olanları, Değerlendirme Formu'na göre puanlandırır. Adayları en yüksek puan alandan başlayarak Aday Sıra Tespit Formu'nda (EK-4) sıralar ve il milli eğitim müdürüne sunar. 

            Milli eğitim müdürlükleri duyurusu valiliğe, atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlükleri için; düzenlenen Aday Sıra Tespit Formu'nda en yüksek puan alan dört adaya ait Yönetici Görev İstek Formu, Değerlendirme Formu ve Personel Bilgi Formu (EK-5) ile ilgiliye ait diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek, her kurum için ayrı ayrı düzenleyip, kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderir. 

            Duyuru ve atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlükleri için yapılan başvurularla ilgili olarak Yönetici Görev İstek Formu, Personel Bilgi Formu ile diğer bilgi ve belgeler, Başvuru Belgelerini Gönderme Formuna (EK-6) eklenmek suretiyle, il milli eğitim müdürlüklerince ilgili genel müdürlük veya daire başkanlıklarına gönderilir. 

            b) Bakanlık Değerlendirme Komisyonu: 

            1) Duyurusu valiliklere, atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlükleri için il milli eğitim müdürlüklerince bildirilen adayları, 
            2) Duyurusu ve atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlükleri için başvuruda bulunan adayları, 
            3) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan yöneticilerden, kurum müdürlükleri için başvuruda bulunanlardan durumları genel ve özel koşullara uygun olanları, 

            Değerlendirme Formuna göre değerlendirerek, aldıkları puanları Aday Sıra Tespit Formunda sıralar, her kurum için en yüksek puanı alan iki adayı belirleyerek, Personel Bilgi Formu ile birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir. 

            Müdür ataması; Aday Sıra Tespit Formundaki sıra esas alınarak, atama yetkisi valiliklere ait olanlar için valilikçe, atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için Personel Genel Müdürlüğünce en geç bir hafta içinde yapılır. 

            Ataması yapılamayan diğer adaylar, ihtiyaç duyulan başka kurum müdürlüklerinde değerlendirilmek üzere bir yıl süre ile yönetici adayı veri tabanına kaydedilir. 

            Değerlendirme komisyonları başkanının çağrısı üzerine toplanır. Değerlendirme komisyonlarınca, durumları genel ve özel koşullara uygun olmadığı belirlenenler değerlendirmeye alınmaz. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

          MÜDÜR ATAMA YETKİSİ 
            Madde 27- Bu Yönetmelik gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okulları dışında kalan ilköğretim okulları, anaokulları, eğitim araçları ve donatım merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, pratik kız sanat okulları, (C) tipi öğretmenevi ve akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve çıraklık eğitim merkezlerinin müdürleri il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valilikçe; bunların dışında kalan kurum müdürlerinin atamaları Bakanlıkça yapılır. 

            Duyuru yetkisi valiliğe ait olan kurum müdürlüklerinden, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Bakanlıkça duyurusu yapılan kurumlardan; 

            a) Duyuru yetkisi valiliğe atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlüklerine başvuruda bulunan ve değerlendirme sonucunda, Aday Sıra Tespit Formunun ilk iki sırasında yer alan adaylardan birisinin müdür olarak, 

            b) Atama yetkisi valiliğe ait olan kurum müdürlüklerine o kurumun bulunduğu il dışından başvuruda bulunan ve değerlendirme sonucunda, Aday Sıra Tespit Formunun ilk iki sırasında yer alan adaylardan birisinin müdür olarak atanmak üzere yer değiştirme suretiyle, 

            ataması Bakanlıkça yapılır. 

            Kurum müdürlükleri için tüm duyuru sonuçlarına göre uygun aday bulunamaması durumunda; Değerlendirme Komisyonlarınca yapılan değerlendirmeye göre daha önce teklif edilen ve kurum müdürü olarak atanamamış olan ve bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre yönetici adayı veri tabanına kaydedilen adaylar arasından; 

            a) Atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlüklerine ilgili genel müdürlük veya daire başkanlığının görüşü alınarak, Personel Genel Müdürlüğünce, 

            b) Atama yetkisi valiliğe ait olan kurum müdürlüklerine milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilikçe, 

            müdür ataması gerçekleştirilir. 

          MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATAMA 
            Madde 28- Her derece ve türdeki kurumların müdür başyardımcısı ve yardımcılarının ataması valilikçe yapılır. Atamaların o kurumda yapılan duyuru üzerine, başvuruda bulunan öğretmenlerden kurum müdürünce teklif edilenler arasından yapılması esastır. O kurum içinden aday bulunamaması halinde, kurum müdürünün o kurumun bulunduğu belediye sınırları içindeki diğer okul veya kurum öğretmenlerinden teklif edecekleri arasından da atama yapılabilir. 

            Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına başvuru, Yönetici Görev İstek Formu ile yapılır. Milli eğitim müdürlüğünce Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonunda en yüksek puan alan adayın ataması gerçekleştirilir. 

            Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi son fıkrasında belirtilen doğrudan merkeze bağlı kurumların müdür başyardımcısı ve yardımcılarının ataması Bakanlıkça yapılır. 

          KURUMLAR ARASINDA YER DEĞİŞTİRME 
            Madde 29- Kurum müdürlerinden, bulundukları kurum müdürlüğünde en az üç yıl süreyle görev yapmış olanlar; duyuru üzerine aynı tip kurum müdürlükleri veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde de bir üst tipteki kurum müdürlükleri için: 

            a) Atama yetkisi valiliğe ait olanlar il içinde, 

            b) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar il içi veya il dışında, 

            yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler. 

            Ataması Bakanlığa ait olup, duyurusu valiliklerce yapılan kurum müdürlerinin il dışı yer değiştirmeleri, ilgili valiliklerle koordine kurulmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucuna göre gerçekleştirilir. 

          ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME VE YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINMA 
            Madde 30- Kurum müdürlerinden haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler ile aynı kurumda sicil raporlarına göre, son iki yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenlerin görev yerleri, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın, il içinde veya il dışında aynı ya da bir alt tipteki kurum müdürlüğü ile değiştirilebilir. 

            Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması uygun görülenler, yöneticiliğe atanma koşullarından birini kaybedenler veya bu koşulları taşımadığı sonradan anlaşılanlar, sicil raporlarına göre dört yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenler ile olumsuz sicil alanlar yöneticilik görevinden alınırlar. 

            Bulundukları kurum müdürlüğünde en az üç yıl süre ile görev yapanların görev veya görev yerleri inceleme veya denetim raporlarına göre, idarenin teklifi ve ilgili değerlendirme komisyonun görüşü üzerine, atamaya yetkili makamlarca aynı veya bir alt kademe yöneticiliği olacak şekilde değiştirilebilir. 

          YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ÇEKİLME 
            Madde 31- Yöneticiler, yöneticilik görevlerinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Bunların çekilme istekleri yaz tatilinde yerine getirilir. Ancak, atamaya yetkili makamlarca uygun bulunacak bir özüre dayalı olarak görevlerinden çekilmek isteyenlerin bu isteklerinin yerine getirilmesinde yaz tatili koşulu aranmaz. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
KURUM TİPLERİ, KURUM TİPİ BELİRLEME KOMİSYONLARI VE KURUMLARDA YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERİN SAYISINA YÖNELİK STANDARTLAR

            KURUM TİPLERİNİN TESPİTİ 
            Madde 32- Her derece ve türdeki kurumların tipleri Kurum Tipleri Tespit Formu'na (EK-7) göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. Değerlendirme sonucunda; 

            a) Anaokulu ve İlköğretim okullarından puanı: 
            1) 30 ve daha fazla olanlar (A) tipi, 
            2) 20-29 arasında olanlar (B) tipi, 
            3) 20'den az olanlar (C) tipi, 

            b) Liselerden puanı: 
            1) 50 ve daha fazla olanlar (A) tipi, 
            2) 25-49 arasında olanlar (B) tipi, 
            3) 25'den az olanlar (C) tipi, 

            c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından puanı: 
            1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi, 
            2) 40-59 arasında olanlar (B) tipi, 
            3) 40'dan az olanlar (C) tipi, 

            d) Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, eğitim araçları ve donatım merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinden görev alanlarındaki toplam nüfusu: 
            1) 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezlerindekiler (A) tipi, 
            2) 50.000-200.000 arasında olan yerleşim merkezlerindekiler (B) tipi, 
            3) 50.000'den az alan yerleşim merkezlerindekiler (C) tipi, 

            e) Öğretmenevi ve akşam sanat okullarından puan: 
            1) 80 ve daha fazla olanlar (A) tipi, 
            2) 60-79 arasında olanlar (B) tipi, 
            3) 59 ve daha az olanlar (C) tipi, 

            olarak tespit edilir. 

            Doğrudan merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlar, (A) tipi kapsamında sayılır. 

            Bu tespitler üç yılda bir yenilenir. Yeni açılan kurumların tipleri, eğitim ve öğretime başladıkları tarihi takip eden bir ay içinde belirlenir. 

            Atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurumların tipleri. Kurum Tipi Bildirme Formu (Ek-8) ile Bakanlığa bildirilir. 

          KURUM TİPİ BELİRLEME KOMİSYONU 
            Madde 33- Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumların tiplerini belirlemek üzere; İl merkezlerinde, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri başkanı tarafından görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, ilgili milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile ilgili ilçe milli eğitim müdüründen oluşan Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulur. 

           BAĞIMSIZ MÜDÜR ATAMASI YAPILACAK KURUMLAR 
            Madde 34- İlköğretim okullarından; 

            a) 1-5 inci sınıflarında bağımsız sınıf uygulaması yapılan ve 6-8 inci sınıfları bulunan, 
            b) 1-5 inci sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmakla birlikte 6-8 inci sınıfları bulunan, 
            c) Öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olup, bünyesinde sadece 1-5 inci sınıfları olan, 
            d) Öğrenci sayısı ne olursa olsun bünyesinde sadece 6-8 inci sınıfları bulunan, 

            okullar ile her derece ve türdeki diğer okul ve kurumlara bağımsız müdür ataması yapılır. 

            Birden fazla kurumun aynı bünyede oluşturulduğu kurumlara da bir müdür atanır. 

          MÜDÜR BAŞYARDIMCISI SAYISINA ESAS STANDARTLAR 
            Madde 35- Bu Yönetmelik kapsamındaki okul ve kurumlardan; 

            a) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; 
            1) Yatılı ilköğretim bölge okulları, 
            2) Her türdeki Anadolu liseleri, 
            3) Fen Liseleri, 
            4) Çok programlı liseler, 
            5) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okulları, 
            6) Bünyesinde sanat ilköğretim okulu ve lise bulunan özel eğitim okulları, 

            b) Öğrenci sayısı 1500'den daha fazla olan ilköğretim okulu, lise ve dengi okullar ile müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan çıraklık ve halk eğitim merkezlerine, öğretmenevi ve akşam sanat okullarına, 

            bir müdür başyardımcısı verilir. 

          MÜDÜR YARDIMCISI SAYISINA ESAS STANDARTLAR 
            Madde 36- Bu Yönetmelik kapsamındaki okul ve kurumlardan; 

            a) Anaokulları: 

            Öğrenci sayısı: 
            1) 300'e kadar 1, 
            2) 301 ve daha fazla 2, 

            b) İlköğretim okulları: 

            1) 800'e kadar 1, 
            2) 801-1500'e kadar 2, 
            3) 1501 ve daha fazla 3, 

            c) Ortaöğretim okulları: 

            Öğrenci sayısı: 
            1) 600'e kadar 1, 
            2) 601-1500'e kadar 2, 
            3) 1501-2000'e kadar 3, 
            4) 2001 ve daha fazla 4, 

            d) Özel eğitim okulları: 

            Öğrenci sayısı: 
            1) 50'ye kadar 1, 
            2) 51-125'e kadar 2, 
            3) Sonra gelen her 100 öğrenci için 1, 

            e) Pratik sanat okulları ve çıraklık eğitim merkezleri (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil): 

            Öğrenci-çırak sayısı: 
            1) 500'e kadar 1, 
            2) 501-1000'e kadar 2, 
            3) 1001 ve daha fazla 3. 

            f) Halk eğitim merkezleri (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil): 

            Merkezin bulunduğu il veya ilçenin toplam nüfusu: 
            1) 100.000'e kadar 1, 
            2) 100.001-300.000'e kadar 2, 
            3) 300.001 ve daha fazla olanlar 3, 

            g) Eğitim araçları ve donatım merkezleri (akşam sanat okulları): 

            Merkezin bulunduğu il veya ilçenin toplam nüfusu: 
            1) 500.000'e kadar 1, 
            2) 500.001 ve daha fazla olanlar 2, 

            h) Rehberlik ve araştırma merkezleri: her merkez için 1, 

            ı) Öğretmenevi ve akşam sanat okulları: 

            Otel ünitesinde: 
            1) Yatak sayısı 20-50'ye kadar 1, 
            2) Yatak sayısı 51-150'ye kadar 2, 
            3) Yatak sayısı 150'den fazla olanlar için 3, 

            müdür yardımcısı verilir. 

            Diğer üniteler bakımından verilecek ilave müdür yardımcısı sayısı, bu ünitelerin kapasitesine göre merkez teşkilatında ilgili birimin teklifi, Personel Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Bakanlık makamınca belirlenir. 

            (h) ve (ı) bentlerinde sayılan kurumların dışındakilere aşağıdaki her özellik için bir müdür yardımcısı daha ilave olunur. 

            1) Yatılı ve/veya pansiyonlu okullar, 

            2) Döner sermayeli okullar, 

            3) Tam gün, tam yıl eğitim-öğretim uygulaması yapılan okullar. 

            Her durumda, bir kurumdaki müdür yardımcısı sayısı 5'i geçemez. 
 

 DOKUZUNCU BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

          EĞİTİM BÖLGELERİ 
            Madde 37- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesi; eğitim kurumlarının, milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda birbirlerini tamamlamalarına imkan veren eğitim kampüslerinin oluşturulması; tüm eğitim kurumları ile eğitim kaynaklarından ortaklaşa yararlanmaya fırsat verilmesi; nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde merkez okullarının oluşturulması; okulun iç ve dış öğeleri ile sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinin eğitim yönetimi ve karar süreçlerine katılımı ile katkılarının sağlanması gibi amaçlara imkan verecek eğitim bölgeleri ve kurulları oluşturulur. 

            Eğitim bölgeleri, bölgede yer alan en üst tipteki kurumların müdürleri arasından valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça görevlendirilecek bir koordinatör müdür tarafından yönetilir. Eğitim bölgelerinin yönetiminde eğitim kurulları, danışma organı olarak yer alır. 

            Eğitim bölgeleri ve kurullarının oluşumu, yönetimi, işleyişi ve işlevleri ile eğitim kurullarına ilişkin esas ve usuller yönerge ile düzenlenir. 

            Bu Yönetmelik kapsamında bulunan her kademedeki yönetici, görevini bulunduğu kurumun yer aldığı eğitim bölgesi yönetimiyle koordineli olarak yürütür. 

          STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ OLAN KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA 
            Madde 38- Birden çok ana hizmet birimine bağlı olarak öğretim programları uygulamak üzere dönüştürülen ya da birleştirilen ortaöğretim kurumu müdürlüklerine, duyuru yapılmaksızın: 

            a) Dönüştürülme sonucu statüsü değişen okul müdürlüğüne, önceki okul müdürünün. 

            b) Birden çok okulun birleştirilmesi sonucu yeni bir statü kazanan okul müdürlüğüne, bu Yönetmelik eki Değerlendirme Formu'na göre ilgili komisyonca yapılacak değerlendirme sonuçları ve tercih nedenleri de dikkate alınarak önceki okul müdürlerinden birinin, 

            ataması yapılır. 

            Birinci fıkraya göre statü değişikliğinden sonra müdür olarak atanamayan önceki okul müdürleri, kadro ve istekleri dikkate alınarak öncelikle kendi okullarına veya o ilde başka bir okula müdür yardımcısı, buna imkan bulunmadığı takdirde öğretmen olarak atanırlar. 

          GÖREV TANIMI 
            Madde 39- Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilik görevlerinin görev tanımları; görevin özellikleri, görevlendirilecek personelde aranan eğitim, deneyim ve beceriler ile çalışma koşulları esas alınarak yapılır. Görev tanımları hakkında Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınır. Görevlerin içerik ve niteliğinde meydana gelen değişmelere göre görev tanımlarında aynı yöntemle değişiklik yapılabilir. 

           DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ 
            Madde 40- Bakanlık, yönetici atamalarına ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer verilmeyen hususlar ile ihtiyaç duyduğu konuları 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yönerge veya genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 41- Bu Yönetmelikle, 27/9/1995 tarihli ve 22417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

           Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda yönetici olarak görev yapanlar, durumları bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam eder ve yöneticilik hizmetleri bu Yönetmelikte belirlenen kariyer basamaklarının eş değer yönetim kademelerinde geçmiş sayılır. Ancak, bunlardan yöneticilik görevinden ayrılanların yeniden yöneticilik görevine atanmak istemeleri durumunda, haklarında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

            Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen özel koşulları taşımayan mevcut kurum müdürleri bir üst yönetim kademesine atanma isteğinde bulunamazlar. 

            16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun kapsamında dönüştürülme ya da birleştirilme yoluyla ilköğretim okuluna dönüştürülen ilkokul ve ortaokulların müdürleri, bir defaya mahsus olmak üzere; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen özel koşullar aranmadan, okulların dönüştürüldüğü ilköğretim okulu müdürlüğü için yapılan ilk duyuru üzerine başvuruda bulunabilir. Bu okul müdürlerinin başvuruda bulundukları ilköğretim okulu müdürlüğü için aranan özel koşulları taşıyıp taşımadığı, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre belirlenir. Bu süreçte ilkokul veya ortaokul müdürlerinin atanmak için gerekli koşulu taşıdığının belirlenmesi durumunda; aynı ilköğretim okulu müdürlüğü için yapılan diğer başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

            4306 sayılı Kanun kapsamında dönüştürülme veya birleştirilme yolu ile ilköğretim okuluna dönüştürülen ilkokul ve ortaokulların müdürlerinin; bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılan duyuruya göre müdürlük için başvuruda bulunmaması ya da başvuruda bulundukları ilköğretim okulu müdürlüğüne değerlendirme sonucunda atanamaması durumunda, istekleri de dikkate alınarak bulundukları okula ya da durumlarına uygun başka bir okula, müdür yardımcısı veya öğretmen olarak atanması gerçekleştirilir. 

          Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yönetim alanında lisans veya lisans üstü seviyede eğitim görmüş ve öğretmenlikte de belirli deneyim sahibi olmak koşulu ile kurum müdürü olarak atanmış olanlar görevlerine devam ederler. 

         Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin 35 inci ve 36 ncı maddelerinde belirtilen standartlara göre kurumların müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı sayısı, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde belirlenir. 

            Bu belirleme sonucunda; 

            a) Müdür başyardımcısına esas standardı bulunmayan kurumlardaki mevcut müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları Değerlendirme Formu'na göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda en az puanı olanın yöneticilik görevi üzerinden alınır. 

            b) Mevcut müdür yardımcısı sayısı, müdür yardımcısı standart kadrosundan fazla olan kurumlarda müdür yardımcılığı bazındaki fazlalık: Değerlendirme Formu'na göre en az puanı olanların üzerinden müdür yardımcılığı görevinin alınması yolu ile giderilir. 

            (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırılır. 

         Geçici Madde 4- Mevcut kurum müdürleri bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hizmet içi eğitime alınırlar. 

          Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesine göre oluşturulacak eğitim bölgeleri ile ilgili her türlü iş ve işlem, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının koordinatörlüğünde sonuçlandırılır. 

           YÜRÜRLÜK 
            Madde 42- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

           YÜRÜTME 
            Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

 
 
ADI VE SOYADI                                         :……………………….. 
DOĞUM YERİ VE YILI                               :……………………….. 
MEZUN OLDUĞU OKUL VE BRANŞI    :………………………... 
YÖN. ALANINDA GÖR. EĞİT. DÜZEYİ :………………………… 
GÖREVLİ OLDUĞU OKUL VE GÖREVİ  :………………………… 
ATANMAK İSTEDİĞİ OKUL VE TİPİ :1.…………………………. 
                                                    2…………………………. 
                                                    3………………………….. 

MEBSİS NO :………………         SİCİL NO :……………….

PUAN DEĞERİ VERİLEN PUAN
Gördüğü yüksek öğrenimin her yılı için (1)
5
Anadolu öğretmen lisesi veya öğretmen lisesi mezunu
2
Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumu mezunu
2
Lisansüstü  
Öğrenim 
 
 
TODAİE
10
Master (yönetim alanında)
10
Master (diğer alanlarda)
5
Master- Doktora (yönetim alanlarda)
15
Master- Doktora (diğer alanlarda)
10
Yayım araş. ve eser (Tez. dah.) her biri için (en faz. 3'er adet) (2) ISBN normlarına uygun eserleri (2/a)
2
MEB'ce tavsiye edilen ders kitabı, mes. eser, ders araç ve gerç. (2/b)
4
Bilimsel araştırmaları (2/c)
6
Aldığı ödüller Aylıkla ödül için (en çok 3'ü için)
3
Takdirname için (en çok 3'ü için)
3
Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76-89 arasında olanlar için
3
90 ve yukarısı için 
5
Yön. alanında hizmetiçi eğit. kurs. seminer görenler için (En fazla 3'ü için)
2
Birinci kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :………………yıl (3 yıla kadar)
1
İkinci kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :……………….yıl (3 yıla kadar)
2
Üçüncü kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :………………yıl (3 yıla kadar)
3
Dördüncü kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :……………yıl (3 yıla kadar)
4
Linans düzeyinde öğrenim görmüş atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlüklerine başvuranlar için 
10
Öğretmenevi, Lokal, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislerde yöneticilik hizmetinin 3 yıla kadar her yılı için (3)
3
Zorunlu hizmet bölge kapsamında geçen hizmetlerinin 4 yıla kadar her yılı için 
2
Yurtdışı görevlerindeki hizmetinin 3 yıla kadar her yılı için 
2
Takdir Puanı (4)
4
TOPLAM PUAN
 
 

  ADI VE SOYADI :……………………….. 
DOĞUM YERİ VE YILI :……………………….. 
MEZUN OLDUĞU OKUL VE BRANŞI :………………………... 
YÖN. ALANINDA GÖR. EĞİT. DÜZEYİ :………………………… 
GÖREVLİ OLDUĞU OKUL VE GÖREVİ :………………………… 
ATANMAK İSTEDİĞİ OKUL VE TİPİ :1.…………………………. 
                                                      2…………………………. 
                                                      3………………………….. 
MEBSİS NO :………………              SİCİL NO :……………….
PUAN DEĞERİ VERİLEN PUAN
Gördüğü yüksek öğrenimin her yılı için (1)
5
Anadolu öğretmen lisesi veya öğretmen lisesi mezunu
2
Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumu mezunu
2
Lisansüstü  
Öğrenim
TODAİE
10
Master (yönetim alanında)
10
Master (diğer alanlarda)
5
Master- Doktora (yönetim alanlarda)
15
Master- Doktora (diğer alanlarda)
10
Yayım araş. ve eser (Tez. dah.) her biri için (en faz. 3'er adet) (2) ISBN normlarına uygun eserleri (2/a)
2
MEB'ce tavsiye edilen ders kitabı, mes. eser, ders araç ve gerç. (2/b)
4
Bilimsel araştırmaları (2/c)
6
Aldığı ödüller Aylıkla ödül için (en çok 3'ü için)
3
Takdirname için (en çok 3'ü için)
3
Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76-89 arasında olanlar için
3
90 ve yukarısı için 
5
Yön. alanında hizmetiçi eğit. kurs. seminer görenler için (En fazla 3'ü için)
2
Birinci kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :………………yıl (3 yıla kadar)
1
İkinci kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :……………….yıl (3 yıla kadar)
2
Üçüncü kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :………………yıl (3 yıla kadar)
3
Dördüncü kademe yöneticilikteki toplam hizmeti :……………yıl (3 yıla kadar)
4
Linans düzeyinde öğrenim görmüş atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlüklerine başvuranlar için 
10
Öğretmenevi, Lokal, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislerde yöneticilik hizmetinin 3 yıla kadar her yılı için (3)
3
Zorunlu hizmet bölge kapsamında geçen hizmetlerinin 4 yıla kadar her yılı için 
2
Yurtdışı görevlerindeki hizmetinin 3 yıla kadar her yılı için 
2
Takdir Puanı (4)
4
TOPLAM PUAN
 

            AÇIKLAMA: (1) Bu bölümde, mezun olunan yüksek öğretim kurumlarından öğrenim süresi en fazla olan biri değerlendirilir.Bu süre 4 yılı geçemez.

            (2) Bu bölümde yer alan her değerlendirme ölçütünün ilgilinin bulunduğu görev ya da yönetim kademesinde geçirdiği süre ile sınırlı olmak ve belgelendirmek kaydı ile en fazla üç adedi değerlendirilecektir.

            (2/a) bölümünde ISBN normlarına uygun şiir, makale, hikaye vb. eserler değerlendirilecektir.

            (2/b) bölümündeki ders araç ve gerecinin değerlendirilmesinde, eğitim öğretimde yararnılma niteliği dikkate alınacaktır.

            (2/c) bölümünde, bilimsel anlamda yayınlanmaya değer bulunan eserler puanlandırılacaktır.

            (3) Bu bölüm sadece öğretmenevi, lokal, eğitim merkezi ve sosyal tesis yöneticiliklerine atanacaklar için değerlendirilecektir.

            (4) Takdir puanı, komisyon üyelerinin her birinin en fazla 4 puana kadar takdir edecekleri puan toplamının değerlendirmeye katılan üye sayısına bölünmesi ile bulunur.

ADAY SIRA TESPİT FORMU

 

SIRA NO ADI VE SOYADI GÖREV YERİ VE GÖREVİ ATANMAK İSTEDİĞİ KURUM PUANI
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
           
       
       
       
Komisyon Başkanı            Üye                 Üye               Üye           Üye                 Üye                 Üye
EK - 5
PERSONEL BİLGİ FORMU
A- KİMLİK BİLGİLERİ
 
Adı Soyadı  
Doğum yeri ve yılı  
Nüfusta kayıtlı olduğu il ve ilçe  
Eşinin doğum yeri ve yılı  
Mezun olduğu okul ve branşı  
İlk göreve başlama tarihi  
MEBSİS numarası  
Bakanlık kadrolarındaki toplam hizmeti  
                B- HİZMET AKIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER
 
GÖREV YERİ VE GÖREV UNVANI     BU GÖREVDE BULUNDUĞU TARİHLER
…………………………………….                 …/…/….                           …/…/… 
……………………………………                 …/…/…                            …/…/…. 
……………………………………                …/…/….                            …/…/…. 
……………………………………                …/…/….                            …/…/… 
…………………………………….              …/…/….                            …/…/… 
…………………………………….             …/…/….                            …/…/… 
…………………………………….            …/…/….                            …/…/…
            C-SİCİLE İLİŞKİN BİLGİLER
 
ALDIĞI ÖDÜLLER VE CEZALAR       SON ALTI YILLIK SİCİL NOTLARI ORTALAMASI 
                                                                Yılı Notu 
…………………………………………….         1 ……………. ………….. 
…………………………………………….         2. …………….. …………. 
…………………………………………….         3. …………….. …………. 
…………………………………………….         4. …………….. …………. 
…………………………………………….         5. …………….. …………. 
…………………………………………….         6. …………….. ………….
                                    DÜZENLEYEN                                                                                                             ONAYLAYAN
                                    …/…/19..                                                                                                                       …/…/19..
                                    İmza                                                                                                                                İmza
                                   Adı Soyadı                                                                                                                     Adı Soyadı
                                   Unvanı                                                                                                                            Unvanı
 
EK 6
BAŞVURU BELGELERİNİ GÖNDERME FORMU
                                    Gönderen İl:…………………………                                    Gönderilen Birim :……………….
 
Sıra No Adı Soyadı Mebsis Numarası Görevli Olduğu Kurum Adı Branşı Açıklama
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                        AÇIKLAMA:
                        Duyuru ve atama yetkisi Bakanlığa ait kurum müdürlüklerine atanmak üzere başvuranlara ilişkin belgeler bu forma eklenerek Bakanlığa gönderilir.Başvuru olmaması halinde ayrıca Bakanlığa bilgi verilir.
ONAY
İmza-Mühür
M. E. Md. Yrd.
veya
Şb. Md.
 
KURUM TİPLERİ TESPİT FORMU

            İli………………………..              İlçesi………………..            Okul/Kurum…………………
 
 

Sıra No ÖZELLİKLER PUAN DEĞERİ VERİLEN PUAN
1 10 Yıla kadar okulun öğretime açık olduğu her yıl için
1
 
2 Toplam Öğrenci Sayısı 1500 ve daha fazlası 
750-1499 arası 
350-749 arası 
350'den az
8
6
4
2
 
3 Kadrolu Öğretmen Sayısı 100'den fazlası 
50-99 arası 
25-49 arası 
25'den az
10
8
6
4
 
4 Kadrolu Diğer Personel Sayısı 10'dan fazlası 
(Memur, Daktilograf, Hizmetli vb.) 5-9 arası 
5'ten az
4
2
1
 
5 Derslik ve Atölye Sayısı 10'dan fazlası 
5-9 arası 
5'ten az
5
3
1
 
6 Bilgisayar Laboratuvarı 
Network kurulumu 
İnternet bağlantısı
6
4
4
 
7 Fen Laboratuvarı
3
 
8 Yabancı Dil Laboratuvarı
3
 
9 Kütüphane ve Okuma Salonu (en az 1000 kitabı olan)
3
 
10 Konferans ve Spor Salonu
3
 
11 İşlik
2
 
12 Yatılı Pansiyonlu Okullar
4
 
13 Döner Sermayesi Bulunan Okullar
4
 
14 İşletmeye Öğrenci Gönderen Okullar
4
 
15 Aynı Yönetime bağlı (En fazla üç okul türü) her okul türü için 
3
 
16 Bina Durumu : 
Tıp Projeye Uygun Yapılan Okullar 
Diğer okullar (Geçici, tahsisli vb.)
4
2
 
17 Lojman varsa 
3
 
18 Isıtma durumu Kaloriferli 
Sobalı
3
1
 
19 Öğretim şekli Normal 
İkili 
Tam gün/tam yıl
4
3
2
 
20 Okulun bulunduğu yerin nüfusu  
Nüfusu 20.000'den az  
Nüfusu 20.000-50.000 arası 
Nüfusu 50.000'den fazla
 
 2
4
6
 
21 Öğretmenevi ve otel ünitesinin yatak sayısı-30 
30-100 
100 ve daha fazlası
10
20
30
 
22 Öğretmenevinde restorant sayısı  
a.1 
b.2 
c.2'den fazla
10
15
20
 
23 Öğretmenevinde konferans salonu, çok amaçlı salon
10
 
24 Kuaför a.Bay 
b. Bayan
5
5
 
25 Öğretmenevinin a. Çamaşırhane 
b. Ütü 
c. Kurutemizleme
5
5
5
 
26 Öğretmenevinin a. Sauna 
b. Cimnastik salonu
5
5
 
27 Öğretmenevinin terzi
5
 
28 Öğretmenevinin a. Market 
b. Kantin
10
10
 
29 Öğretmenevinin Çoçuk bakım ünitesi
10
 
30 Öğretmenevinin plaj/duş/kabin
10
 
31 Öğretmenevinin otopark
5
 
 
Toplam Puan 
 
 
 
 
Kurum Tipi Belirleme Komisyonu Kararı 
    
 
A
    
 
B
    
 
C
 Kurum Tipi :

            Başkan                 Üye             Üye             Üye
 
 
 
 

            AÇIKLAMLAR
            (*) 21 ve daha sonraki bilgi başlıkları " Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu " Tiplerinin belirlenmesinde değerlendirilecektir.

KURUM TİPİ BİLDİRME FORMU

                                    İLİ……………….                                                                 İLÇESİ………………. 

Sıra No
KURUMUN
İl Tip Belirleme Komisyonu Kararı
  ADI KODU Açılış Tarihi Önceki Tipi Yeni Tipi Tarih Sayı
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                    AÇIKLAMALAR
                    1. Bu form atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurumların tipini Bakanlığa bildirmede kullanır.
                    2. Kurum tipleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile ilgili ana hizmet birmine ayrı ayrı gönderilir.

                                                                                                                                                    ONAY
                                                                                                                                                   İmza-Mühür
                                                                                                                                                    M. E. Md. Yrd.
                                                                                                                                                    veya
                                                                                                                                                   Şb. Md.