Bakanlıklar Mevzuatı  
 

İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİG. TARİHİ : 01/12/1999
RESMİ G. NO : 23893
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR
Madde    5 : SINAV ESASI
Madde    6 : SINAVA TABİ KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK NİTELİKLER
Madde    7 : SINAVA TABİ OLMAYAN UNVANLI KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK 
                   NİTELİKLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
Madde    8 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
Madde    9 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
Madde  10 : EĞİTİMDE BAŞARILI OLANLARIN TESPİT EDİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINAV AÇILMASI VE BAŞVURU ESASLARI
Madde  11 : SINAV AÇILMASI
Madde  12 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ DUYURULMASI
Madde  13 : BAŞVURU ESASLARI
Madde  14 : BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Madde  15 : SINAVIN ŞEKLİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SINAVLARIN YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Madde  16 : SINAV KURULU
Madde  17 : SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde  18 : YAZILI SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI
Madde  19 : SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ
Madde  20 : SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI
Madde  21 : DEĞERLENDİRME
ALTINCI BÖLÜM
ATAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
Madde  22 : ATAMA
Madde  23 : GÖREVE BAŞLAMAYANLAR
Madde  24 : GEÇİŞLER
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  25 : KISITLAMALAR
Madde  26 : KAPSAM DIŞI KADROLAR VE ATAMALAR
Madde  27 : KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI
Madde  28 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde  29 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde  30 : YÜRÜRLÜK
Madde  31 : YÜRÜTME