YARGI MEVZUATI  
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN DENETİM TALEPLERİNİN SAYIŞTAYCA KARŞILANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
   
R.G.TARİHİ : 06.02.2004
R.G. SAYI : 25365
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1.- Amaç ve Kapsam
Madde 2.- Hukukî Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Taleplerinin Değerlendirilmesi

Madde 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubu
Madde 4.- Ön İnceleme Esasları
Madde 5.- Ön İnceleme Sonucu Yapılacak İşlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetimin Yürütülmesi

Madde 6.- Denetimin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması
Madde 7.- Raporların Değerlendirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 8.- Diğer Hükümler
Madde 9.- Yürürlük
Madde 10.- Yürütme