Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2001 Cuma Sayı: 24578 (Asıl) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: 
 
FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

      
            Madde 1- 26/7/1994 tarihli ve 22002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesine (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
            "ı) Özkaynak: Finansman şirketlerinin ödenmiş sermaye ile yedek akçelerinin toplamından varsa bilanço zararının mahsubundan sonra elde edilen bakiyeyi,"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "b) Ödenmiş sermayelerinin 3 trilyon Liradan az olmaması,"

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Verilen izne uygun olarak belge tarihini izleyen 1 yıl içinde faaliyete geçilmemesi veya faaliyete sürekli olarak bir yıl ara verilmesi halinde Müsteşarlıkça verilen faaliyet izin belgeleri iptal edilir."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "d) Her bir şube için, 4 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen miktar kadar ödenmiş sermayeye eklenmesi,"

           "Yurt dışında faaliyette bulunan finansman şirketlerinin Türkiye'de şube açmaları Müsteşarlığın iznine tabidir. Yabancı finansman şirketlerinin şube izni almalarında, tüketici finansman şirketlerinin kuruluş izni için aranan koşulların yerine getirilmesi istenir. Bu şirketlerce ilk şube dışında şube açılması, finansman şirketlerince şube açılmasıyla aynı esas ve usullere tabidir."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir. "Finansman Şirketlerinin Borçlanma Sınırı Madde 11/A- Finansman şirketleri özkaynaklarının 15 katından fazla borçlanamazlar."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "Finansman şirketleri, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla önceden genel bir sözleşme yaparlar. Sözleşmeler döviz üzerinden yapılmış olsa dahi, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı gereği, karşılığı Türk Lirası üzerinden tahsil edilir. Genel sözleşmede mal ve hizmetin teminine ilişkin genel şartların yanında, tüketiciye uygulanacak faiz ve diğer masraflar serbestçe belirlenir. Genel sözleşmenin bir örneği imza tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilir."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının başındaki "Sözkonusu sözleşmelerde;" ibaresi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Mer'i mevzuat hükümlerine göre hazırlanan sözkonusu sözleşmelerde;"

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

            "c) Maliye Bakanlığının 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan "Diğer Finansal Kuruluşlar" için öngörülen yıllık işletme harcının ödendiğini gösteren makbuz örneğinin en geç o yılın Şubat ayı sonuna kadar,"

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "Şirketin mali tablo ve raporları Müsteşarlık, Sermaye Piyasası Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yetki belgesi almış bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirilir. Denetleme raporunun bir örneği düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilir."

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğe, 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Geçici Madde 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Müsteşarlıktan kuruluş izni almış olan veya faaliyette bulunan finansman şirketleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar ödenmiş sermayelerini 1 trilyon Liraya, bu şirketler ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde sermayeleri 3 trilyon Liradan az olan finansman şirketleri ikinci yılın sonuna kadar, o tarihte finansman şirketlerinin kuruluşunda aranan sermaye miktarına çıkartırlar.
            Ancak, bu şirketlerin veya bunların sermayelerinin %50 veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların sermayelerinin %50 veya daha fazlasının el değiştirmesi sonucunu veren hisse devirlerinde, şirket sermayesinin devir tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde 3 trilyon Liraya çıkartılması ve tamamının nakden ödenmesi zorunludur."

           Yürürlük
            Madde 11-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 12-
Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.