Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Cuma Sayı: 25687 (Asıl) 

 

Özel Finans Kurumları Birliğinden: 
 

ÖZEL FİNANS KURUMLARI ÖZEL CARİ VE KATILMA HESAPLARI GÜVENCE FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Madde 1 - 18/9/2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 - Güvence Fonu prim tutarları, özel finans kurumlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibariyle düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Temel prim oranı üçer aylık dönemler itibariyle, özel finans kurumlarının yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hesapların güvenceye tabi olan kısmının onbinde onbeşidir.

Bu orana;

a) Konsolide ve konsolide edilmemiş malî tablolar esas alınarak hesaplanan Sermaye Yeterliliği Standart Oranlarından en düşük olanı dikkate alınmak suretiyle, sözkonusu   oranları;

1) yüzde sekiz veya yüzde sekizden büyük ancak yüzde onikiden küçük olan özel finans kurumlan için onbinde iki,

2) yüzde sekizden küçük olan özel finans kurumları için onbinde beş,

b) İlgili üç aylık dönemdeki konsolide olmayan haftalık Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranlarının basit aritmetik ortalaması mutlak değer olarak yüzde yirmiden büyük olan özel finans kurumları için onbinde bir,

c) Özel Finans Kurumunun dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler toplamı ilgili mevzuatla belirlenen sınırların üzerinde olan Özel Finans Kurumları için onbinde beş,

d) Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan bilançonun aktifinde görülen kredilerinin ayrılan özel karşılıklar indirildikten sonraki net tutarları toplamının sözkonusu Yönetmelik hükümleri uyarınca sınıflandırılan, bilançonun aktifinde görülen tüm kredilerinin toplam tutarına oranı yüzde beşten büyük olan özel finans kurumları için onbinde bir,

e) İlgili dönem bilançosunda görülen iştirakler, bağlı ortaklıklar, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde kiralayan sıfatıyla edinilenler hariç olmak üzere maddi duran varlıklar, peşin ödenen giderler ve vergi aktifi tutarlarının net toplamı özkaynak tutarına eşit ya da bu tutardan büyük olan özel finans kurumları için onbinde bir

eklenir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, mali bünyesini etkileyen diğer etkenleri de dikkate alarak, her bir özel finans kurumunun temel prim oranını bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Kurul tarafından alınan bu husustaki kararlar gereği yapılmak üzere Birliğe ve ilgili özel finans kurumuna bildirilir.

Fona ödenecek güvence primlerinin katılma hesaplarına isabet eden kısmı kâra katılma oranlarında söz konusu hesaplara yansıtılır."

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik 30/9/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Finans Kurumları Birliği Yönetim Kurulu yürütür