Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2005 Perşembe Sayı: 25861 (Asıl) 

Bacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
 

ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Madde 1 - 20/9/2001 tarihli ve 24529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Madde 37 - Özel finans kurumları, hesaplarını ve malî tablolarını, Kurum tarafından Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uygun şekilde tutmak, yayımlamak ve ilgili mercilere göndermek zorundadır.”

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik 30/6/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.