Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.05.1999 Çarşamba Sayı: 23706 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
        
            Madde 1- 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 11 inci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir. Aylıksız izin süresi mecburi hizmet süresinden sayılmaz." 

            "Olağanüstü durumlarda verilen mazeret izinleri ile aylıksız izinler nedeniyle düzenlenen belgeler beş yıl süre ile ilk sicil amirindeki kıt'a özlük dosyasında saklanır." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "6) Bayan subaylara doğum yapmalarından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. Ayrıca istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izin süresi mecburi hizmet süresinden sayılmaz." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

            "Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin subay, astsubay veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli memur olan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere, en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir." 

            "Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Milli Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olanlara Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilir." 

            "İzin süresi bitiminde personel, derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresi bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır." 

            "Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz. Bu süre bekleme sürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz." 

            "Aylıksız izin alanlara 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez." 

            Madde 4- Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.