Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1998 Pazar Sayı: 23566 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ 
  
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE HUKUKİ DAYANAK

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmelik; subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemlerini; bu işlemlere esas olacak sicil belgelerinin şekil ve muhtevasını, düzenleme ve gönderilme usulünü, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının çalışma esaslarını; rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi yapamayanlar hakkında yapılacak işlemleri; general veya amiralliğe yükselecek albaylar ile general ve amirallerin rütbe terfileri ile ilgili olarak Yüksek Askeri Şuranın çalışma ve karar alma usulünü, değerlendirme notu verme esaslarını; general ve amirallerin kıt'a hizmeti sürelerini, astsubaylıktan subay olma şartlarını ve diğer hususlarda yapılacak işlemleri düzenler. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayları, askeri memurları, sicil üstlerini, terfi işlemleri ile görevli personeli, sicil değerlendirme ve denetleme kurulu üyelerini ve Yüksek Askeri Şura üyelerini kapsar. 

            TANIMLAR 
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

            a) Rütbe: Subayların ilk subaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince kazandıkları askeri unvanı, 

            b) Nasıp: İlk subaylık ile bir rütbeden sonraki rütbeye terfide, yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihini, 

            c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını, 

            ç) Lisansüstü öğrenim: Kuvvet harp akademileri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimini veya doçentlik için yapılan öğrenimi, 

            d) Normal bekleme süresi: Subayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekleyecekleri süreyi, 

            e) En az bekleme süresi: Subayların normal bekleme süresinden noksan bekleyecekleri süreyi, 
  
            f) En çok bekleme süresi: Subayların bulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süreyi, 

            g) Fiili bekleme süresi: İlk subaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfii müteakip, nasıp düzeltmesinden dolayı verilen itibari süreler hariç, o rütbede fiilen bulunulan süreyi, 

            ğ) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp, ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süreyi, 

            h) Kademe bekleme süresi: Subayların kademe ilerlemesi için her kademede bekleyecekleri en az bir terfi yılını, 

            ı) Sicil alma eğilimi: Asgari beş yıllık sicil notu ortalamasına; yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için üsteğmenliğe nasıptan itibaren alınan sicil notları ortalamasına; personelin bu sicil notlarının standart sapmasının üç katının ilavesi ve çıkarılması suretiyle tespit edilen rakamlar dahil olmak üzere, bulunan not aralığını, 

            i) Geri besleme: Subayların o sicil yılı içersindeki durumlarını öğrenmeleri, eksikliklerini gidermeleri ve iyi olan yönlerini geliştirmeleri maksadıyla; birinci sicil üstünden şahsa; merkezden, şahıs ile yetiştirme ve eğitim sistemine yapılan düzeltici ve düzenleyici önlemleri, 

            j) Nitelik: Personelin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tespit edilen ve sicil belgelerinde yer alan ana kriteri, 

            k) Kıstas (Alt nitelik): Sicil belgelerinde yer alan niteliklerin her birisinin ölçülmesine imkan veren davranış biçimlerini, 

            l) Rütbe terfii: Subayların, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yazılı şekil ve şartlara uyularak bir üst rütbeye yükseltilmelerini, 

            m) Rütbe kıdemliliği: Nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlayan ve liyakatleri sicille saptanarak üst makamlarca onaylanan albayların, kıdemli albaylığa; nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakati sicille saptanarak üst makamlarca onanan üsteğmenlerin, kıdemli üsteğmenliğe; yüzbaşıların, kıdemli yüzbaşılığa; binbaşıların, kıdemli binbaşılığa yükselmelerini, 

            n) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışını, 

            o) Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, zihni kiyafet ve üst rütbeye liyakati, 

            ö) Yeterlik derecesi: Sicil notu ortalamalarına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların kendi aralarındaki derecelenmelerini, 

            p) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının rütbe bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktarı, 

            r) Sicil notu: Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, bu Yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca nota tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasını, 

            s) Sicil notu ortalaması: Teğmenler için teğmenlikte; üsteğmenler için teğmenlik ve üsteğmenlikte; yüzbaşılar, binbaşılar, yarbaylar ve albaylar için üsteğmenliğe nasıptan itibaren alınan; generaller ve amiraller için bulundukları rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalamasını, 

            ş) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şura üyelerinin verdikleri notların ortalamasını, 

            t) Yeterlik notu: 
            1) General ve amiral rütbelerinde: Bulunulan rütbedeki sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamını, 
            2) Albay rütbesinde: Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamını, 

            u) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyulan personelin rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarını, 

            ü) Sicil tam notu: Sicil belgelerinde yazılı nitelikler için bu Yönetmelikte gösterilen en yüksek notların toplamını, 

            v) Sicil süresi: Normal olarak bir terfi yılını, 

            y) Sicil belgesi: Subayların rütbe terfi, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapmalarına veya Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemlerine esas olan yeterliliğini belirten belgeyi, 

            z) Sicil değerlendirme ve denetleme kurulu: Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıkları bünyesinde oluşturulan ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getiren kurulu, 

            aa) Kanun: 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununu, ifade eder. 

            HUKUKİ DAYANAK 
            Madde 4- Bu Yönetmelik, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

İKİNCİ KISIM
SİCİL ÜSTLERİ
  
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUK

            SİCİL ÜSTLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU 
            Madde 5- Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken, üstlük ve komutanlığın en önemli olan özel yetkilerinden birini kullanırlar. 

            Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum, ehliyetli olmayanların layık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur. Hissi ve aşırı merhamet duygusuyla verilecek sicillerin, hak eden bir başka personelin hakkını ihlal edeceği, daima göz önünde bulundurulur. 

            Sicil üstleri, haklarında sicil düzenleyecekleri subayları iyi tanımak zorundadırlar. Bu nedenle, haklarında sicil düzenleneceklerin, günlük eğitim ve çalışmalarını, tavır ve hareketlerini, disiplin ve itaatini, sicil belgesinde yazılı diğer hususlar aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz denetlemeler, özel yazılı veya sözlü sınavlar, verecekleri özel görevler, çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile de yeterlik ve yetenekleri hakkında tam bir kanaat edinmeye çalışırlar. Maiyetini çok kısa zamanda gerçek durumu ile tanıyabilmek ve onun yeteneklerini ölçebilmek imkanına sahip olan komutan veya amirin, iyi bir lider olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Düzenledikleri sicillerdeki isabet derecesine göre sicil üstleri hakkında hüküm verilir. 

            Birinci sicil üstleri, astları hakkında mutlak kanaat sahibi olmaktan sorumludurlar. Daha üst sicil üstlerinin kanaat sahibi olmaları; şahsi becerilerine, çalışma şartlarına, kuruluş bağlantısına ve görev fonksiyonlarına bağlıdır. 

            Değerlendirme sisteminin en büyük özelliği, geri besleme imkanı vermesidir. Özellikle şahsa yapılacak geri beslemede; liderlik, açık yüreklilik, gelenek, örf ve adetler, insan psikolojisi ve çağdaş iletişim teknikleri gibi temel kavramların çok iyi kullanılması her seviyedeki sicil üstlerinin temel sorumluluğudur. 

            Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş siciller, sicil üstleri tarafından gerektiğinde imza, işaret ve kanaat hariç olmak üzere geri çevrilmeyerek düzeltilir ve ilgili sicil üstüne bilgi verilir. 

            BİRİNCİ SİCİL ÜSTLERİ 
            Madde 6- Sicil yazmaya yetkili birinci sicil üstleri, kuruluş bağlantısına göre sicil düzenlenecek subayın amiri olup, bunlar aşağıda gösterilmiştir: 

            a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında: 

            1) Kıt'alarda; en az bölük (batarya) komutanı veya eşidi birlik komutanı, 
            2) Karargah ve kurumlarda; en az kısım amiri veya eşidi görev yerlerinde bulunan komutan yahut amirlerdir. 

            b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığında: 

            1) Gemilerde; en az bölüm amiri, 
            2) Kara birliklerinde; en az bölük (batarya) veya eşidi birlik komutanı, 
            3) Karargah ve kurumlarda; en az kısım amiri veya eşidi görev yerlerinde bulunan komutan yahut amir, 
            4) Uçuş birliklerinde; en az filo, kıt'a, birlik komutanıdır. 

            c) Hava Kuvvetleri Komutanlığında: 

            1) Uçuş birliklerinde; en az filo, kıt'a birlik komutanı, 
            2) Yer birliklerinde; en az bölük, kıt'a, birlik komutanı, kısım amiri veya eşidi, 
            3) Karargah ve kurumlarda; en az kısım amiri veya eşidi görev yerlerinde bulunan komutan yahut amirlerdir. 

            d) Jandarma Genel Komutanlığında: 

            1) İç güvenlik birliklerinde; en az birlik veya bölük komutanı, 
            2) Diğer birliklerde; en az bölük (batarya) veya eşidi birlik komutanı, 
            3) Karargah ve kurumlarda; en az kısım amiri ve eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir. 

            Lüzumu halinde, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının özellik gösteren sorumluluk bölgelerinde, garnizonlarda ve kuruluşlarda birinci sicil üstlerinin tespiti; kuruluş bağlantısını bozmadan ve kuruluş bağlantısı dışında, ilgili Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile hizmetin gereği olarak ayrıca düzenlenebilir. 

            Yukarıdaki fıkralarda açıklanan birinci sicil üstlerinin en az üsteğmen rütbesinde olmaları şarttır. Şu kadar ki, yukarıdaki makamlara vekaleten atanan teğmen rütbesindeki subaylar da sicil yazmaya yetkilidirler. Bu görevlere atanmadan vekalet eden teğmenler, sicil dolduracak üste, emrindeki subaylar için herhangi bir formata bağlı kalmadan sicil belgesinde yer alan niteliklerle ilgili varsa kanaatlerini yazılı olarak bildirirler. Ayrıca, rütbe ve kıdem itibarıyla kendisinden daha kıdemli veya üst rütbeli yahut aynı nasıplı subaylara emir ve komuta eden subaylar, bu personel hakkında herhangi bir formata bağlı kalmadan sicil belgesinde yer alan niteliklerle ilgili kanaatlerini yazılı olarak sicil belgesi düzenleyecek amire bildirirler. 

            Milli Savunma Bakanı, Bakanlık teşkilatındaki subayların kuruluş bağlantısına göre sicil üstüdür. Jandarma Genel Komutanının sicil üstü Genelkurmay Başkanıdır. Jandarma Genel Komutanının birinci veya ikinci sicil üstü bulunduğu subayların en son sicil üstü, Genelkurmay Başkanıdır. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşunda görevli general ve subayların sicil üstüdür. Sivil kişiler, subayların sicil üstü olamaz. Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak yönergede istisnalar gösterilir. 

            İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SİCİL ÜSTLERİ 
            Madde 7- İkinci sicil üstleri, kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün; üçüncü sicil üstleri, kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün, bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amirleridir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL DURUMLARDA SİCİL ÜSTLERİNİN SAPTANMASI

             SADECE BİR VEYA İKİ SİCİL ÜSTÜ BULUNMASI HALİ 
            Madde 8- Kuruluş bağlantısına göre sadece bir veya iki sicil üstü bulunan subayların sicilleri, aynen işlem görür. Ancak, general ve amirallerden bir sicil üstü bulunup da, bu üst tarafından verilmiş bulunan sicil notu, sicil tam notunun %60'ından aşağı olanların durumları, o yıl Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında incelenerek, sicil belgesinin geçerli olup olmadığına karar verilir. 

            ATANDIKLARI GÖREV YERLERİ DIŞINDA ÇALIŞTIRILANLARIN SİCİL ÜSTLERİ 
            Madde 9- Kıt'a hizmetine tabi subaylardan kıt'a görevine atananlar, atandıkları görev yeri dışında çalıştırılamazlar. Ancak zorunlu durumlarda bu gibi personelden, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının yetki vereceği makamın emri ile başka bir kıt'ada geçici olarak görevlendirilenlerle, bulundukları kıt'a ile birlikte kuruluş bağlantısı dışında başka bir birlik veya kurumun emir veya desteğinde görevlendirilenlerin; kıt'a görevini tamamlamış olan yahut kıt'a görevi zorunluluğu bulunmayan diğer subaylardan, zorunlu nedenlerle atandıkları görev yeri dışında çalıştırılanların ya da başka bir kıta veya kurumda geçici olarak görevlendirilenlerin; birliği ile birlikte başka bir birliğin emrine veya desteğine verilenlerin sicil üstleri, görev yaptıkları yerin kuruluş bağlantısına göre saptanır. Geçici görev emirleri, sicil belgelerine eklenir. 

            MÜTTEFİK KARARGAHLAR İLE YURT DIŞI GÖREV YERLERİNDE BULUNANLARIN SİCİL ÜSTLERİ 
            Madde 10- Milli temsilciliklerde, müttefik karargahlarda ve yurt dışı görev yerleri ile yurt dışındaki karargah ve birliklerde bulunan subayların sicil üstleri, Genelkurmay Başkanlığınca saptanır ve bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak yönergede gösterilir. 

            MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDA GÖREVLİ SUBAYLARIN SİCİL ÜSTLERİ 
            Madde 11- Milli İstihbarat Teşkilatında görevli subayların, bu Yönetmeliğe göre verilecek sicillerini düzenlemeye yetkili sicil üstleri, Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. 

            SİLAHLI KUVVETLER DIŞINDAKİ DEVLET HİZMETLERİ İLE TÜRK HAVA KURUMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN SİCİL ÜSTLERİ 
            Madde 12- Silahlı Kuvvetler dışında Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde istihdam edilen subayların sicil üstleri, Genelkurmay Başkanlığınca saptanır ve bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak yönergede gösterilir. 

            SİCİL ÜSTLERİ SAPTANAMAYAN HALLERDE YAPILACAK İŞLEM 
            Madde 13- Yukarıdaki maddeler gereğince sicil üstleri saptanamayan hallerde sicil üstleri, bağlı olduğu makama göre Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığınca saptanır. 

            SİCİL ÜSTLERİNİN AYNI ŞAHIS OLAMAYACAĞI 
            Madde 14- Sicil belgesinin düzenlendiği tarihte bir subayın birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstü aynı şahıs olamaz. 

            SİCİL DÜZENLEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ ASGARİ SÜRE 
            Madde 15- Bir sicil üstü, asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak, o görev yerinde sicili düzenlenecek kimse ile beraber rütbesi değişmedikçe, o sicil dönemi içersinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleyemez. Ancak, disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemi yapılacaklar için bu süre dikkate alınmaz. Muharebe halinde üç aydan daha az süreyle çalışmalarda, sicil üstünün kanaati oluşmuşsa, sicil verilebilmesi hususu, duruma göre Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği esaslar dahilinde ayrıca belirlenir. 

            Sicil süresi içinde kurs, izin, üç aydan az süreli geçici görev,istirahat, hastahane ve hava değişimi gibi yasal mazeret sürelerinin toplam olarak bir ayı, fiili görevden sayılır. 

            Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, önceki yıllarda birlikte çalıştığı kıt'a, kurum ve karargahlarda görevli personele, üç aylık süreyi doldurma şartı aranmaksızın sicil düzenleyebilirler. 

            SİCİL ÜSTLERİNİN SİCİL DÜZENLEYEMEYECEĞİ SUBAYLAR 
            Madde 16- Birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstleri aşağıda belirtilen durumlarda sicil düzenleyemez: 

            a) Kıdemli olan veya kendisi ile aynı nasıplı subay hakkında, 

            b) Sicil düzenlenecek personel ile aralarında; sonradan kalksa bile evlilik bağlılığı bulunmuş veya bulunanlar ile kan veya sıhri usul veya füru hısımlığı yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) sıhri civar hısımlığı bulunanlar hakkında, 

            c) Sicil belgelerinin düzenleneceği tarihte sicil üstü, açıkta veya tutuklu ise. 

            Yukarıda belirtilen hususlar ile başka herhangi bir nedenle sicil üstlerinden birisinin sicil düzenleyememesi halinde, sicil düzenlemeye yetkili sicil üstleri, kuruluş bağlantısı esasına göre bir üst görev yerinde bulunan sicil üstleridir. 

            YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE MENSUP SUBAYLARIN SİCİL ÜSTÜ OLAMAYACAĞI 
            Madde 17- Yurt içi ve yurt dışı kıta, karargah ve kurumlarda görevli yabancı Silahlı Kuvvetlere mensup subaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sicil üstü olamazlar. 

            SİCİL ÜSTLERİNE MÜDAHALE EDİLEMEYECEĞİ 
            Madde 18- Sicil belgelerindeki niteliklere ait kıstasların işaretlenmesinde herhangi bir makam ve amir, sicil üstlerine müdahale edemez ve telkinde bulunamaz. 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
SİCİL BELGELERİ
  
BİRİNCİ BÖLÜM
SİCİL BELGELERİNİN AMACI, ÇEŞİTLİ VE NİTELİKLERİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ

            SİCİL BELGELERİNİN AMACI 
            Madde 19- Sicil belgeleri, personelin yeteneklerini, görevdeki başarı derecelerini saptamaya ve dolayısıyla her işi yeterli olana verebilmeye; yüksek seviyedeki işleri yapacak yetenekte olanları meydana çıkarmaya ve bu suretle Silahlı Kuvvetlerin komuta zincirini düzenlemeye yarar. Ayrıca bu belgeler, şahsa ve eğitim sistemine geri besleme sağlar. 

            SİCİL BELGELERİNİN ÇEŞİTLERİ 
            Madde 20- Subay sicil belgeleri; 

            a) General/Amiral Sicil Belgesi (EK-1), 

            b) Teğmen-Albay Sicil Belgesi (EK-2), 

            c) Yedek Subay Sicil Belgesi (EK-3), 

            olmak üzere üç çeşittir. 

            SUBAY SİCİL BELGELERİ 
            Madde 21- General ve amiral; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar ile yedek subaylar için düzenlenecek sicil belgelerinin şekil ve muhtevası (EK-1), (EK-2) ve (EK-3)'de belirtilmiştir. 

            SİCİL BELGELERİNDEKİ NİTELİKLERİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ 
            Madde 22- Sicil belgeleri; değişik sayıda nitelikleri ihtiva etmekte olup, general ve amiraller için iki; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için üç bölümden oluşur. 

            SİCİL BELGELERİNDEKİ NİTELİKLER 
            Madde 23- Sicil belgelerinde yer verilen nitelikler, aşağıdaki belirtilmiştir: 

            a) Temel nitelikler bölümü: 
            Bu bölüm, her subayda mutlaka olması gerektiği değerlendirilen nitelikleri ihtiva etmekte olup, nota tahvil edilmez. Bu niteliklerde zafiyet görülmesi halinde, yapılacak inceleme ve takibi müteakip personelin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplinsizlik veya ahlaki durum nedeniyle ayrılması sağlanır. 

            b) Genel ve görev icra nitelikleri bölümü: 
            Bu bölümde, her subayda değişik derecelerde bulunan genel nitelikler ile subayın bulunduğu görev yerindeki performansını değerlendirecek görev icra nitelikleri yer almaktadır. Bu nitelikler, nota tahvil edilmek suretiyle subayın kendi emsalleri içinde ayırt edilmesine imkan sağlanır. 

            c) Özel ve ayırt edici hususlar bölümü: 
            Bu bölümde, her subayda bulunan değişik özellikler değerlendirilir ve subayın müteakip safahatında ve görevlendirmelerinde diğer niteliklerle birlikte dikkate alınır. Bu bölümdeki nitelikler; Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca tespit edilecek esaslar doğrultusunda seçim veya atamalara yönelik olarak değerlendirilir; ancak sicil notunun, nota tahvil edilmesinde dikkate alınmaz. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENME ŞEKLİ, ZAMANI, GÖNDERİLMESİ

            SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ 
            Madde 24- Sicil belgeleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 
            a) Bir subay hakkında sicil düzenlenebilmesi için; o subayın, o sicil süresi içinde, sicil verecek amir ile birlikte en az üç ay fiilen görev yapması şarttır. 

            b) Sicil belgelerinde subayın değerlendirilmesini sağlayacak nitelikler ve bu niteliklerin subayda bulunma derecesini ölçmeye imkan veren kıstaslar bulunmaktadır. Sicil üstlerinin sicil astlarında değerlendirecekleri nitelikleri tanımlamak, bu suretle terim birliği ve sicil verilen personelin aynı şartlarda değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, sicil belgelerinde yer alan niteliklerin tanım ve standartları Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak "Türk Silahlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu"nda belirtilir. Sicil üstleri not takdiri yapmaz, niteliklerin subayda bulunma derecesini, niteliğe ait kıstaslardan birisini işaretlemek suretiyle belirler. Sicil belgesindeki personele ait bilgilerin, tam ve doğru olarak doldurulması sorumluluğu, birinci sicil üstüne aittir. 

            c) Birinci sicil üstü, sicil belgesinde yer alan "Sicil Formunun Ait Olduğu Personelin Görev Durumu"nu, sicil alan personelin icra ettiği görevi dikkate alarak işaretler. Tim, takım, bölük, tabur, alay, tugay gibi fiilen bir birliğe (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi) komuta eden personel için, birinci kıstas "Kıt'ada Komutandır"; diğer bütün personel için ise, ikinci kıstas işaretlenir. Kıt'a komutanları ve diğer görevlerde bulunan personel aynı niteliklerden değerlendirilir, ancak nitelik puanları farklıdır. "Özel ve Ayırt Edici Hususlar" bölümünde bulunan "Temsil Kabiliyeti" niteliği; yurt dışı atamaları ve kurslara esas olmak üzere personelin yaşantısı dikkate alınarak doldurulur. Ayrıca "Fiziki Kabiliyeti" niteliği; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Beden Eğitimi ve Spor Yönergesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak işaretlenir, işlem yapılır. 

            d) Sicil belgesindeki nitelikler, altındaki kıstaslar yardımıyla değerlendirilir. Sicil üstleri, sicil belgesindeki müspet ve menfi nitelik bölümlerine ise, sicil belgesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda yer almayan hususlarla ilgili varsa ilave kanaatlerini yazabilirler. 

            e) Birinci sicil üstleri; sicil belgesinde yer alan bütün nitelikleri, niteliklere ait kıstaslardan sadece birisini işaretleyerek, ayrı ayrı değerlendirmek zorundadırlar. 

            f) Birinci sicil üstü; sicil doldurma zamanında emri altında bulunan bütün subayların sicillerini doldurur; general ve amiraller için 24, 25 ve 26 ncı nitelikleri,; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için 34, 35, 36 ve 37 nci nitelikleri, sicil alan personele "Kişiye Özel" olarak EK-4A veya EK-4B'de yer verilen tebellüğ belgeleri ile tebliğ eder. Kıt'a özlük dosyasına konulmak üzere sicil belgesinin fotokopisini veya suretini alır, onaylar ve aslını ikinci sicil üstüne gönderir. 

            İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstleri tarafından doldurulan maiyetindeki personele ait sicil belgelerini inceler. Birinci sicil üstünün işaretlemelerinin tamamına katılıyorsa, nitelikleri işaretlemez ve diğer hususlar bölümündeki "Birinci Sicil Üstüne Katılıyorum" bölümünü işaretler ve imza bloğunu doldurur. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstlerinin işaretlediği niteliklerden herhangi birisine, bir kısmına veya tamamına katılmadığı takdirde aynı bölümdeki "Birinci Sicil Üstüne Katılmıyorum" bölümünü işaretler ve sadece katılmadığı nitelikleri; hiç birisine katılmıyorsa tamamını işaretleyerek değerlendirmesini yapar. Değerlendirmesini müteakip sicil belgesinin fotokopisini veya suretini alır, onaylar, sicil belgeleri dosyasına koyar ve dosyayı muhafaza eder. Sicil belgesinin aslını üçüncü sicil üstüne gönderir. 

            Aşağıda belirtilen durumlarda ikinci sicil üstü, mutlaka niteliklerin tamamını işaretlemek zorundadır. 

            1) Birinci sicil üstü, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamış ise, 

            2) Görevden ayrılmalarda kanaat değişikliği nedeniyle sicillerin tanziminde. 

            Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen birinci sicil üstünün sicil düzenleyemeyeceği hallerde de ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler. 

            g) İkinci sicil üstü olan orgeneral ve oramiraller, disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle tanzim edilecek sicil belgeleri hariç olmak kaydıyla, yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri personel için sicil tanzim etmeyebilirler. Bu durumu belirten bir yazı, sicil belgesine eklenir. İkinci sicil üstü orgeneral veya oramiral olup da, hakkında sicil tanzim edilmeyen personelin sicil belgesi, birinci sicil üstünün değerlendirme ve kanaatlerine göre işlem görür. Üçüncü sicil üstüne gönderilmez. 

            h) İkinci sicil üstü tarafından yukarıda (f) bendindeki işlemlerin yapılmasını müteakip, sicil belgelerinin aslı üçüncü sicil üstüne gönderilir. 

            Üçüncü sicil üstünün disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle düzenlenecek sicil belgeleri hariç olmak üzere, sicil belgelerini tanzim etmesi kendi isteğine bağlıdır. Ancak, birinci veya ikinci sicil üstlerinden herhangi birisinin değerlendirme yapamaması halinde, orgeneral veya oramiral rütbesindeki üçüncü sicil üstleri hariç olmak üzere, üçüncü sicil üstleri mutlaka değerlendirme yaparlar. Üçüncü sicil üstleri sicil belgesi tanzim ettikleri takdirde bu belgeleri, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarına gönderirler, ayrıca kendileri için fotokopi veya suret almazlar. Üçüncü sicil üstleri, yukarıda belirtilen durum dışındaki personelin tamamına veya bir kısmına ait sicillerde niteliklere ait kıstasların işaretlenmesi ve kanaat yazma yetkisi hariç olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılı emirle ikinci sicil üstlerine devredebilirler. 

            ı) Sicil üstleri, ihtiyaç duydukları takdirde sicil belgesinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda yer alan nitelikler dışında varsa ilave müspet ve menfi kanaatlerini "Sicil Üstleri Kanaatleri" bölümünde belirtirler. 

            j) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarında yapılan incelemede, birinci ve ikinci sicil üstlerinin değerlendirmeleri arasında, sicil tam notunun %20'si veya daha fazla not farkı bulunması halinde, personelin sıralı sicil üstlerinin, astlarını değerlendirme yeteneği hakkında karar sahibi olmaları maksadıyla üçüncü sicil üstleri bilgilendirilir. 

            k) Sicil belgeleri; sicil üstlerince belirtilen işlemlerin yapılmasını müteakip, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir. 

            Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan general ve amirallerin sicilleri, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, sicil üstü olmadığı general veya amirallerin sicillerine lüzum görürlerse kendi kanaatlerini de yazarak Genelkurmay Başkanlığına gönderirler. 

            Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargah ve bağlılarında görevli general ve amirallerin sicilleri, doğrudan doğruya Genelkurmay Personel Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı sicil üstü olmadığı general ve amirallerin sicillerine lüzum görürse kanaatini yazabilir. 

            l) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı hakkında sicil belgesi tanzim edilmez. 

            m) Sicil belgesinin düzenleme esasları, niteliklerin açıklamaları ve standartları, "Türk Silahlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu"nda gösterilir. Bu esaslar, sınıf okulları müfredat programlarına dahil edilerek, personelin bu konuda eğitilmesi sağlanır. Ayrıca sicil belgelerinin doğru olarak doldurulması, kıt'a komutanları ile karargah ve kurum amirlerinin temel sorumluluklarından biridir. Bu maksatla, bu yerlerde konferans türü tanıtıcı ve öğretici eğitimler icra edilir. 

            n) Birinci veya ikinci sicil üstleri, sicil değerlendirme ve denetleme kurulları tarafından iptal edilen sicil belgelerinin fotokopi veya suretlerinin üzerine "Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulu tarafından iptal edilmiştir." ibaresini kırmızı tükenmez veya mürekkepli kalemle yazarak, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığından gelen iptal yazısı ile birlikte, kıt'a özlük dosyası veya "İkinci Sicil Üstlerinde Muhafaza 
Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"nda muhafaza ederler. 

            BİRDEN FAZLA BİRİNCİ VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜ İLE GÖREV YAPILMASI HALİNDE SİCİL DÜZENLENMESİ 
            Madde 25- Sicil süresi içerisinde sicil üstlerinin veya sicil alan personelin görevlerinden ayrılmaları nedeniyle birden fazla birinci veya ikinci sicil üstü ile görev yapılması halinde sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 102 nci maddesine göre yapılır. 

            SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENME VE GÖNDERİLME ZAMANLARI 
            Madde 26- Sicil belgeleri, sicil üstlerince 2 Mayıs tarihi itibarıyla düzenlenir ve gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından 30 Mayıs tarihinde, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulundurulur. 

            Terfi sırasında bulunan general ve amiraller ile albayların sicilleri, sicil üstlerince ancak, 1 Nisan tarihi itibariyle düzenlenir, en geç 30 Nisan tarihinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıklarında bulundurulur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde, durum ve ihtiyaca göre sicil belgelerinin düzenlenme tarihleri değiştirilebilir. 

            Bu tarihlere göre düzenlenen siciller, o yılın 30 Ağustos tarihinde düzenlenmiş kabul edilir. Bu Yönetmeliğin 102 nci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi veya disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle düzenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi arasındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez. 

            Sicil verme dönemlerinde sicil üstlerine, gerekli değerlendirmeleri yapabilmeleri ve sıhhatli sicil verebilmeleri maksadıyla sicil verilecek personel sayısına bağlı olarak ve bir üst sicil üstünün takdirine göre 1-5 gün tahsis edilir. 

            Yedek subaylar için EK-3'de yer verilen sicil belgesi, doldurma talimatına uygun olarak, göreve katılış tarihinden itibaren sekizinci ayın başında düzenlenerek, en geç bu ayın sonunda Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulundurulur. Yedek subayların terhislerinde sicil üstünün kanaatinde bir değişiklik olmuşsa, görev süresi dikkate alınmaksızın ayrıca sicil belgesi düzenlenir. Kanaat değişikliği yoksa, terhiste ayrıca sicil belgesi düzenlenmez. Askerlik hizmet süresinde meydana gelebilecek değişiklik söz konusu olduğunda, Genelkurmay Başkanlığınca bu husus düzenlenebilir. 

            Sicil belgelerinin yukarıda belirtilen tarihlerde düzenlenememesi halinde, birinci ve ikinci sicil üstleri nitelikleri değerlendirmeden sicil belgesinin "Diğer Hususlar" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında bulunan kendilerine ait kısım ile "Sicilin Veriliş Nedeni" bölümündeki "Süresiz Sicil Belgesi" hanesini işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıklarına gönderirler. 

            Üç aylık görev süresini doldurmadığı için haklarında sicil düzenlenemeyenlerden; terfi sırasında bulunmayanlar 30 Ağustos, terfi sırasında bulunanlar 1 Temmuz tarihine kadar bu süreyi dolduruyorlar ise, sicil üstlerince doldurdukları tarih itibariyle sicil tanzim edilerek, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığında bulundurulur. 

            SİCİL BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ 
            Madde 27- Sicil belgeleri ve tebellüğ belgeleri; sicil üstlerince kapalı, mühürlü, "ÖZEL" gizlilik dereceli ve içinde sicil belgesi bulunduğunu belirtir bir kayıt taşıyan zarfa konulduktan sonra ikinci bir zarfa konularak gönderilir. Bu zarf içerisine, sicil belgesi ile EK-4A ve EK-4B'de yer verilen tebellüğ belgesi ve sicil ile ilgili belgelerden başka bir şey konulamaz. Belgeler optik okuyucularda değerlendirileceğinden; katlanmadan, hasar verilmeden gerekli şekilde ambalajlanarak gönderilir. 

            Sicil belgelerinin zamanında düzenlenip, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıklarında bulundurulmasından, hakkında sicil belgesi tanzim edilen subayın o tarihte bağlı olduğu en az tugay ve eşidi birlik komutanı veya kurum amiri sorumludur. 

            SİCİL BELGELERİNİN GİZLİLİK DERECESİ 
            Madde 28- Sicil belgeleri "ÖZEL" gizlilik dereceli olup, yetkili olmayanlara gösterilemez. Herhangi bir kısmı yok edilemez. Sicil belgelerinin mühürlü ve özel gizlilik dereceli zarfları, yetki verilecek görevlilerden başkası tarafından açılamaz. Sicil belgelerini yetkili olmadığı halde açanlar ile sicil alan personele tebliğ edilecek nitelikler hariç olmak üzere, belgede yazılı olan muhteviyatı yetkili olmayanlara açıklayanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır. 

            BELGE EKLENMESİ ZORUNLULUĞU 
            Madde 29- Sicil üstleri; general/amiral sicil belgesindeki 2, 5, 18, 19, 23, 24, 25 ve 26 ncı; teğmen-albay sicil belgesindeki 1, 2, 3, 5, 8, 17, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, ve 42 nci niteliklerden yanında (*) işareti olan kıstasları işaretlemeleri halinde, sicil belgelerine o sicil süresi içersinde düzenlenmiş belge eklemek zorundadırlar. 

            Yedek subaylar için düzenlenecek sicil belgelerinde ise; sicil üstleri, aşağıdaki durumlarda sicil belgelerine, o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belgeleri eklemek zorundadırlar. 

            a) 1, 3, 5 ve 6 numaralı niteliklerden herhangi birine beşten aşağı not verdikleri takdirde, 

            b) Sicil üstüne ait not toplamının, sicil tam notunun %60'ından aşağı düşmesi halinde. 

            Belge; mahkeme kararları, disiplin cezaları, sicil üstlerinin kanaatlerini ve gözlemlerini ihtiva eden tutanak ve benzeri dokümandır. Belgeler, kıstasın işaretlenmesini belirtebilecek nitelikte olmalıdır. 

            SİCİL BELGELERİNE PERSONEL BAŞKANLIKLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 30- Sicil belgelerinin Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarına gelmesini müteakip, aşağıdaki işlemler yapılır. 

            a) Sicil belgelerinin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, sicil subaylarınca kontrol edilir. Belge eklenmesi gerekli olan durumlar için eklenen belgeler kontrol edilir, eksiklikler tamamlattırılır. Bu konuda yapılan hataların sicil tanzim edilen personelin özlük haklarına menfi yönde etki edeceği daima dikkate alınır. 

            b) Sicil formunun bilgisayarda optik okuyucuda okutulacak kısmı, optik okuyucuda okutulur; sicil belgelerindeki optik okuyucu tarafından okunamayan bilgiler, operatörler yardımıyla manuel olarak bilgisayara yüklenir. 

            c) Bilgisayar yardımıyla sicil üstlerinin yaptığı işaretlemeler, nota tahvil edilir ve böylece sicil üstlerinin vermiş olduğu notlar bulunur. Müteakiben personelin sicil notu, bilgisayar yardımıyla hesap edilir. Kıstasların nota tahvilinde esas alınacak "General/Amiral Sicil Formu Nitelik Ağırlık Puanları"na EK-5'de; "Teğmen-Albay Sicil Formu Nitelik Ağırlık Puanları"na EK-6'da yer verilmektedir. 

            Sicil tam notu, 100'dür. Sicil tam notunun hesaplanmasında; "General/Amiral Sicil Belgesi"ndeki niteliklerin, nitelik ağırlıkları tam puanı olan 270, 2.7'ye; "Teğmen-Albay Sicil Belgesi"ndeki niteliklerin, nitelik ağırlıkları tam puanı olan 330, 3.3'e bölünür. 

            d) Usulüne uygun olarak bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki esaslara göre düzenlenen sicil belgelerinde, bir sicil üstü sicil vermiş ise bu üstün; iki sicil üstü sicil vermiş ise, bu iki üstün tahvil edilen notlarının ortalaması; üç sicil üstü sicil vermiş ise, bu üç sicil üstünün tahvil edilen notlarının ortalaması, o yılın sicil notunu teşkil eder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. 

            e) Birden fazla birinci ve ikinci sicil üstünün sicil vermesi halinde, bu üstlerin tahvil edilen notlarının ortalaması, o seviyedeki sicil üstünün notu olarak esas alınır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. 

            f) Sicil notu %60'ın altında olanların listeleri hazırlanır ve Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlarına onaylatılarak kademe ilerlemesi yapamayan personel olarak birliklere yayımlanır. İlerleyebileceği son maaş derece ve kademesine gelmiş bulunan personel için, bu hüküm uygulanmaz. 

            g) Sicil notu %60'ın altında olan subayların durumları, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarında görüşülür ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır. 

            h) Her subayın, sicil alma eğilimi belirlenir. Sicil alma eğiliminin belirlenmesinde, asgari beş yıllık sicil notu olması şartı aranır. Beş yıllık sicil notu olmayan personelin sicil alma eğilimi hesap edilmez. Yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albay rütbeleri için sicil alma eğiliminin hesaplanmasında, üsteğmenliğe nasıptan itibaren alınan sicil notları dikkate alınır. Belirlenen sicil alma eğilimleri ile, nota tahvil sonucu bulunan o yıl ki sicil notları, ayrı ayrı karşılaştırılır. Sicil alma eğiliminden fazla veya düşük notu olan subayların kimlikleri tespit edilir. Bu subayların durumları sicil değerlendirme ve denetleme kurullarında görüşülür, kasıtlı veya keyfi verildiği değerlendirilen siciller iptal edilir. Kasıtlı veya keyfi sicil veren sicil üstleri hakkında idari ve yasal işlem başlatılır. Yasal işlem sonucunda duruma göre bu personel bir daha sicil üstü konumuna getirilmez. Sicil değerlendirme ve denetleme kuralları vasıtasıyla iptal edilen sicil belgeleri, iptal gerekçesiyle birlikte bir yazı ile sicil üstlerine bildirilir. İptal edilen siciller dikkate alınmaz. Ancak; iptal nedeniyle bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen terfi esas ve şartlarını sağlayamayan personelin sicil alma eğilim notu, o yıla ait sicil notu olarak işlem görür. 

            ı) Birinci temel niteliğin "b" kıstası işaretlenen subayların kimlikleri tespit edilir. Bu subayların kimlikleri ve ilgili belgeler incelenmek üzere istihbarat başkanlıklarına gönderilir. 

            j) Geri besleme işlemleri, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi esaslarına göre yapılır. 

            k) Analiz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip belgeler kontrol edilir ve "Personel Başkanlıklarınca Yapılacak İşlem" bölümüne sicil üstlerinin tahvil edilen not toplamları, sicil notu ve kademe ilerlemesi yapıp yapmayacağının yazılması ve bu bölümün ilgili sicil subayı, kısım amiri ve şube müdürünce imzalanması suretiyle sicil tekemmül ettirilir. 

            l) Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıkları, personelin, müteakip safahatındaki atanmalarında ve belirli görevlere personel tefrikinde, "Özel ve Ayırt Edici Hususlar" bölümündeki nitelikler ile diğer niteliklerdeki başarı durumunu dikkate alarak değerlendirme yapar. 

            GERİ BESLENMENİN YAPILMASI 
            Madde 31- Subayların, o sicil yılı içerisinde durumlarını öğrenmeleri, eksikliklerini gidermeleri ve iyi olan yönlerini geliştirmeleri maksadıyla aşağıdaki esaslara göre geri besleme yapılır. 

            a) Birinci sicil üstünden şahsa: Birinci sicil üstleri sicil belgesini tanzim etmeyi müteakip, görev performansına yönelik general ve amiral sicil belgesindeki 24, 25 ve 26 ncı; teğmen ve albay sicil belgesindeki 34, 35, 36 ve 37 nci nitelikleri, personele "Kişiye Özel" olarak karşılıklı konuşma şeklinde veya diğer usuller ile EK-4A veya EK-4B'de yer verilen tebellüğ belgeleri ile tebliğ eder. Tebellüğ belgeleri iki suret tanzim edilir. Aslı, sicil belgesi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Sureti, sicil belgesi fotokopisi ile birlikte şahsi dosyasında muhafaza edilir. Birinci sicil üstü, söz konusu subayın iyi olan yönlerini söyler. Kendisini daha da geliştirmesi ve hatalarını düzeltmesi için tavsiyelerini bildirir ve gelişme olup olmadığını devamlı takip eder. 

            b) Merkezden şahsa: Sicil belgelerinin bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıklarına gelmesini müteakip, bilgisayar yardımıyla nitelikler bazında analizler yapılır. Genel ve görev icra nitelikleri bölümünde herhangi bir niteliği veya bazı nitelikleri üst üste beş yıl ve daha fazla süreli en düşük puanlı kıstasla işaretlenen subayların kimlikleri tespit edilir ve merkezden direkt olarak şahıslara Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca "Kişiye Özel" olarak yazılacak bir yazıyla personel ikaz edilir ve birinci sicil üstü bilgilendirilir. İkaza rağmen durumu düzelmeyen personel sicil değerlendirme ve denetleme kurulunca incelenir. İnceleme sonucunda bu Yönetmeliğin 91 inci maddesi kapsamına giren personel hakkında 92 nci madde esaslarına göre işlem yapılır. Aynı yöntem ve şekilde nota tahvil edilen niteliklerin tamamından, üst üste beş yıl tam puan aldığı tespit edilen personele de olumlu yönde tebligat yapılır. 

            c) Yetiştirme ve Eğitim sistemine: Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikler bazında yapılacak nitelik analizleri neticesinde, zafiyet görülen niteliklerin düzeltilmesi amacıyla ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca eksik görülen konular, eğitim merkezleri ve okulların müfredat ve eğitim programlarına dahil edilerek, eksik görülen konulara ilişkin ders, konferans ve seminerler düzenlenerek gerekli önlem alınır. 

            d) Kıdem sıraları, her yıl, alınan siciller dikkate alınarak yeniden tespit edilen sicil notu ortalamalarına göre yayımlanır ve personele geri besleme sağlanır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER
 
            TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNÜN AMACI VE DOLDURULMASI 
            Madde 32- "Temel Nitelikler" bölümünde yer alan nitelikler, her subayda bulunması gereken ve bulunmaması halinde subayın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasını gerektirecek niteliklerdir. Bu bölümdeki nitelikler aşağıdaki esaslara göre doldurulur. 

            a) Sicil üstleri, bu bölümdeki nitelikleri o sicil yılı içerisinde gözlemler ve subayın bu niteliğe tam olarak sahip olup olmadığını değerlendirir. Niteliklerin gerektirdiği standartlara tam olarak sahip olduğu değerlendirilen subaylar için, niteliklere ait birinci kıstaslar işaretlenir. 

            b) Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olduğundan şüphe duyulan subay hakkında, nitelik veya niteliklere ait kıstaslardan ikinci "b" kıstası işaretlenir ve nedenlerine ait belge veya belgeler, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi esaslarına göre sicil belgesine eklenerek gönderilir. 

            c) Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olmadıklarından emin olunan subaylar için nitelik veya niteliklere ait kıstaslardan üçüncü "c" kıstası işaretlenir, sicil belgesinin sonundaki menfi nitelikler bölümüne "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" yazılır ve bu kanaate ulaşılmasını sağlayan belge veya belgeler, sicil belgesine eklenerek gönderilir. Bu durumlarda sicil belgesi, bu Yönetmeliğin 92 nci maddesi esaslarına göre normal sicil döneminde doldurulabileceği gibi, istenilen herhangi bir zamanda da doldurulabilir. 

            d) Niteliklerden biri veya birden fazlası, bu fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre işaretlenen personelin her üç sicil üstü de, mutlaka sicil belgesine işlem yapar. 

            TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNDEKİ NİTELİKLERİN OLUMSUZ DOLDURULMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 33- Temel nitelikler bölümündeki niteliklerden biri veya birden fazlası olumsuz işaretlenen personel hakkında aşağıdaki işlemler yapılır. 

            a) Sicil üstlerinden en az birinin temel niteliklerden herhangi birisiyle ilgili üçüncü "c" kıstası işaretlemeleri halinde, bu Yönetmeliğin 91 ve 92 nci maddelerine göre işlem yapılır. Bu durumda diğer nitelikler işaretlenmez ve ayırma işlemi başlatılır. 

            b) Sicil üstlerinin tamamının birinci niteliğin ikinci "b" kıstasını işaretlemeleri halinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi" esaslarına göre işlem yapılır. Birinci niteliğe ait "b" kıstasının, birinci veya ikinci sicil üstlerinin sadece birisi tarafından işaretlenmesi halinde, üçüncü sicil üstü de bu personel hakkında sicil tanzim ederek nihai durumu belirler ve gerekirse bu personel hakkında, aynı yönerge esaslarına göre işlem yapılır. 

            c) Sicil üstlerinden herhangi biri tarafından ikinci ve üçüncü nitelikleri, ilk defa "b" kıstası ile değerlendirilen personel, değerlendirmeyi yapan sicil üstü tarafından müteakip sicil dönemine kadar takip ve kontrol altında bulundurulur. Bu niteliklere ait "b" kıstasları aynı veya farklı sicil üstleri tarafından üst üste iki sicil dönemi işaretlenebilir. Sicil üstleri, üçüncü sicil döneminde personeli "b" kıstası ile değerlendirmez ve duruma göre personel hakkında yasal işlem yapar veya bu Yönetmeliğin 91 ve 92 nci maddesi esaslarına göre işlem başlatır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARI

            SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ KURULUŞU VE TEŞKİLİ 
            Madde 34- Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak yönergelerde gösterilecek miktarda kadrolu personelden oluşan ve personel başkanlıkları bünyesinde yer alan "Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulları" kurulur. Kurullarda, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülecek rütbede liyakatli personel görevlendirilir. 

            SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI 
            Madde 35- Sicil değerlendirme ve denetleme kurulları, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanarak, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulacak yönergelerdeki esaslara göre çalışır. Kurul öncelikle; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca, Yönergelerinde belirtilecek esaslar doğrultusunda problemli olarak nitelendirilecek sicil belgelerini, bilahare geri besleme maksadıyla da diğer sicilleri inceler. Kurul, mevcut durumu değerlendirip, herhangi bir not takdirinde bulunmayacağından, çalışmalarını kuruluş bağlantısına göre yürütür. Bununla beraber değerlendirilecek personelin, kurula başkanlık eden personelden daha kıdemli olması halinde, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının yetkilendireceği rütbece eşidi veya daha büyük rütbede bir başkan tayin edilir. 

            SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ 
            Madde 36- Sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

            a) Kurul not takdir etmez. 

            b) Personelin aldığı sicil notunun, sicil alma eğiliminden fazla veya düşük olması halinde nedenlerini inceler. Kasıtlı veya keyfi verilmiş sicilleri saptar ve gerekiyorsa bunları Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının onayını müteakip iptal eder. 

            c) Sicil üstü olamayacak, kasıtlı veya keyfi sicil veren personeli tespit eder, atama ile ilgili birimlere duyurur. 

            d) Sicil notu %60'ın altında olan, kademe ilerlemesi yapamayacak personelin durumlarını görüşür ve varsa kasıtlı veya keyfi verilen sicilleri, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının onayını müteakip iptal eder. 

            e) Menfi sicil, menfi kanaatler ve sicil notu ile kanaat arasında uyumsuzluğu içeren sicil belgelerini değerlendirir ve gerekiyorsa bunları Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının onayını müteakip iptal eder. 

            f) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince merkezden şahsa, yetiştirme ve eğitim sistemlerine geri besleme yapmak üzere veri sağlar. 

            g) Kasıtlı veya keyfi düzenlenmesi nedeniyle iptal edilen sicil belgelerinin, iptal gerekçelerini tutanakla tespit eder ve personelin şahsi dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili birime teslim eder.

 
Madde 37 - 92
Madde 93-123