Askeri emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1998 Pazar Sayı: 23566 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ 
  
DÖRDÜNCÜ KISIM
TERFİ İŞLEMLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
SUBAY TERFİ İŞLEMLERİ

            TERFİ ESAS VE ŞARTLARI 
            Madde 37- Subayların üst rütbeye yükselebilmeleri için, Kanunun öngördüğü terfi şartlarını taşımaları gereklidir. Bu şartları taşıyanların terfi işlemleri, Kanunda gösterilen esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

            Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince albaylar hariç olmak üzere, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin üçte ikisi; bir veya daha yukarı sayılarda küsuratlı çıktığında küsurat alt tama, bir tam sayının altında küsuratlı çıktığında küsurat bire iblağ edilir. 

            ASTEĞMENLERİN TERFİ ESAS VE ŞARTLARI 
            Madde 38- Asteğmenlerin terfi esas ve şartları aşağıda belirtilmiştir: 

            a) Bekleme süresini tamamlamak, 

            b) Sicil notu veya sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olmak. 

            YETERLİĞİN SAPTANMASI 
            Madde 39- Subayların üst rütbeye yükselmelerine esas olan yeterlikleri; rütbe terfii sırasına girdikleri yıllarda, Kanunda belirtilen esaslara göre bulunacak sicil notu ortalaması ile saptanır. 

            SİCİL NOTU ORTALAMASININ BULUNMASI 
            Madde 40- Rütbe bekleme süresinin son yılında veya sonraki yıllarda teğmenler için teğmenlikte; üsteğmenler için teğmenlik ve üsteğmenlikte; yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için üsteğmenliğe nasıptan itibaren; general ve amiraller için bulundukları rütbedeki bekleme süresinde mevcut geçerli sicillerin sicil notları toplanır ve geçerli sicil belgesi adedine bölünerek, sicil notu ortalaması bulunur. Bölüm sonucu ortaya çıkan rakam kesirli olduğu takdirde, iki hane yürütülür. 

            TEĞMEN-YARBAY RÜTBELERİNDEKİ SUBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ 
            Madde 41- Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

            Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylar, her sınıf kendi arasında (kurmay subaylar kendi sınıflarında), sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanmak üzere yeterlik derecesine göre 
sıralanırlar. 

            Bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşılar için sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı; yarbaylar için %70 ve daha yukarısı olanlar ve Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen terfi şartlarını haiz bulunanlardan, en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere, Kanunun 41 inci maddesine göre her sınıf için belirlenen kadrolara göre, bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı, bir üst rütbeye terfi ettirilir. 

            Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde, üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler, derece ilerlemesi yaparlar. Derece ilerlemesi onay işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır. 

            Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri, derhal yapılır. Terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve yarbay rütbesindeki subayların terfi işlemlerine 1 Temmuz tarihinde başlanır. 

            SİCİL NOTU ORTALAMASI AYNI OLANLARIN YETERLİK DERECESİ 
            Madde 42- Yeterlik derecesi sıralamasında, sicil notu ortalaması aynı olanların kendi aralarındaki öncelikleri için, bulunulan rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalaması dikkate alınır. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbelerine ait geçerli sicil notlarının ortalamalarına bakılır. Eşitliğin bozulmaması halinde, bu Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri hükümleri uygulanır. 

            ALBAY KADRO ORANLARI 
            Madde 43- Her yılın 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf varsa branş belirtilerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca 1 Temmuz tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığına teklif edilir. Genelkurmay Başkanlığı, hizmet ihtiyacına göre tespit edeceği kadroları onaylayarak, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına 30 Ağustos tarihine kadar gönderir. 

            Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı, her yıl Yüksek Askeri Şuranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askeri Şura tarafından miktar ile ilgili karar alınır. Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları, bu miktarlar dışında tutulur. Beş yıllık bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan; Yüksek Askeri Şura tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı, bu Yönetmeliğin 86 ncı maddesi esaslarına göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilir. Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak, o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bunların müteakip yıllarda hizmete devamı için, her yıl ayrıca, 86 ncı madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek Askeri Şura kararı alınır. 

            ALBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ 
            Madde 44- Yükselme sırasına girmiş bulunan albayların sicil notu ortalaması, Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarınca; jandarma sınıfı albayları için, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi esaslarına göre tespit olunur. 

            Buna göre, albaylık sicil notu ortalaması; sicil tam notunun %60 (dahil) ve üzerinde olup da sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %70 ve daha yukarısı olanlar, en yüksek sicil notu ortalamasından başlanmak üzere; kurmay subaylar kendi sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot kurmay ve diğer sınıf kurmay subaylar), ayrı ayrı sıralanırlar. Kurmay subayların sıralamasında, sicil notu ortalaması aynı olanlar için bulunduğu rütbeye ait geçerli sicil notlarının ortalaması fazla olan öncelik alır. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbelerine ait geçerli sicil notlarının ortalamalarına bakılmak suretiyle öncelikleri saptanır. Eşitlik bozulmaması halinde bu Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır. Bu albayların özlük dosyaları, sicil dosyaları ile birlikte Genelkurmay Personel Başkanlığına gönderilir. Kurmayalbaylar hariç olmak üzere diğer sınıf albayların sıralanmalarında, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi hükmü uygulanır. 

            GENERAL VE AMİRAL KADROLARININ SAPTANMASI 
            Madde 45- Bütün general ve amiral kadroları, Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre her yıl saptanır ve Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. 

            Bunlardan tuğgeneral-tuğamiral ve tümgeneral-tümamiral kadroları; kurmay olanlar sınıflarına bakılmaksızın, diğerleri sınıfları belirtilecek şekilde tespit edilir. 

            GENELKURMAY PERSONEL BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK İŞLEM 
            Madde 46- Genelkurmay Personel Başkanlığı, yükselme sırasında bulunan general ve amirallerin sicil notu ortalamalarını, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi esaslarına göre tespit eder. General ve amiraller ile albayların sicil ve özlük dosyalarını inceleyerek, gerekli bilgi ve belgeleri, sicil ve özlük dosyaları ile birlikte Yüksek Askeri Şuraya sunar. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN TERFİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA USULLERİ VE KARARLARINI ALMASI

            TERFİ İŞLEMLERİ İÇİN YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN TEŞKİLİ VE TOPLANTI YETERLİĞİ 
            Madde 47- Yüksek Askeri Şura, terfi sırasına giren general ve amiraller ile albayların değerlendirme işlemlerini yaparken, özel Kanununda gösterilen üyelerden teşekkül eder ve toplantı, toplantı karar yeter sayısı esas alınarak yapılır. 

            Yüksek Askeri Şura, general, amiral ve albayların terfi işlemleri ile ilgili çalışmalarına, normal olarak her yılın Ağustos ayının ilk haftasında başlar. 

            Savaş ilanından itibaren bu Yönetmelikte öngörülen Yüksek Askeri Şuraya ait görev ve yetkiler, Genelkurmay Başkanına intikal eder. 

            YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN DEĞERLENDİRME İŞLEMİ 
            Madde 48- Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri hakkındaki çalışmaları gizli yürütülür. Üyeler, değerlendirme notu takdirinde ve kararlarında bağımsızdırlar. Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre takdir yetkilerini kullanırlar. 

            Yüksek Askeri Şura üyeleri, kendisinden kıdemli olan veya kendisi ile aynı yıl yükselme sırasında bulunanlara değerlendirme notu veremez. 

            Yükselme sırasında bulunan Yüksek Askeri Şura üyeleri, kendilerini ilgilendiren işlemler süresince toplantılara katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez; mevcutlarla karar alınır. 

            DEĞERLENDİRME NOTU VE SAPTANMASINDAKİ ESASLAR 
            Madde 49- Yüksek Askeri Şura üyelerinin her biri, terfi sırasına giren general ve amiraller ile Kanunun 54 üncü maddesi gereğince değerlendirmeye tabi tutulacak albayların; özlük ve sicil dosyaları ile general ve amirallerin, generallik veya amirallik rütbelerinde; albayların ise teğmenlikten itibaren haklarında düzenlenen sicil belgelerini veya bunların özetleri ile ceza, takdir, madalya, şerit rozet, ödül ve benzeri durumlarından edinecekleri kanaate göre, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde tespit edilen esaslar çerçevesinde not takdir ederler. Bu notlar bir çizelgeye yazılır. 

            Şura üyelerinin verdiği notların ortalaması alınarak, değerlendirme notu saptanır. Kesirli çıkan sayılarda iki hane yürütülür. 

            YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÜYELERİNİN VERECEĞİ NOTLARIN SAPTANMASINDAKİ ESASLAR 
            Madde 50- Yüksek Askeri Şura üyelerinin her biri, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesini göz önüne alarak her general ve amiral ile albay için: 

            a) Sicil dosyaları ve sicil belgelerini veya özetlerini, 

            b) Özlük dosyalarında mevcut, mahkeme ve savcılıkça verilen kararları, her çeşit disiplin cezalarını inceleyerek ve bu kararlara dayanak olan fiil ve hareketlerini, 

            c) Özlük dosyalarında mevcut takdir, taltif ve sağlık durumlarını belirten belgeler ile şahsi takdirlerini (aynı konuda bir yıl içinde verilen birden çok takdirnameden bir tanesi; değişik amirler tarafından verilmişse, üst amirinki nazara alınır), 

            d) Yapılmış kadro gezileri, harp oyunları veya etüt notları, plan tatbikatları, tatbikatlar, denetlemelerdeki başarı durumlarını, 

            e) Mesleki eserlerini, 

            değerlendirerek, genel durumundan edindiği kanaate göre; 1 ila 100 arasında not takdir eder. 

            YETERLİK NOTUNUN SAPTANMASI 
            Madde 51- Yüksek Askeri Şura tarafından değerlendirilen her general ve amiral ile albay için, bir değerlendirme notu verilir. General ve amiraller ile albayların yeterlik notları, bu Yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi hükmüne göre bulunur. 

            YETERLİK SIRALAMASININ YAPILMASI 
            Madde 52- General ve amiraller ile albayların yeterlik sıralaması aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) General ve amiraller: Her rütbedeki general ve amiraller, muharip ve yardımcı sınıflar kendi aralarında olmak ve yeterlik notu en yüksek olandan başlanmak üzere sıralanırlar. 

            b) Albaylar: En yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere, kurmay subaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında, diğerleri sınıfları içerisinde, Hava Kuvvetlerinde ise, pilot kurmay ile diğer sınıf kurmay subaylar ayrı ayrı sıralanırlar. 

            Yeterlik sıralamasında, yeterlik notu aynı olanlardan, değerlendirme notu yüksek olan öncelik alır. Bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa, eşitlik bozuluncaya kadar, bulundukları rütbeden başlanarak sıra ile geçmiş rütbelerin sicil notu ortalamalarına göre öncelikleri saptanır. 

            ÜST RÜTBEYE YÜKSELECEKLERİN SAPTANMASI 
            Madde 53- Bir üst rütbeye yükselecekler; yeterlik tam notunun %85'ine eşit veya daha yüksek yeterlik notu alanlar arasından ve yeterlik notu en yüksek olandan başlanmak suretiyle, Kanun gereğince belirlenen kadro ihtiyacı ve kontenjana göre saptanır. 

            BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELECEK GENERAL VE AMİRAL MEVCUDUNUN TERFİ EDECEKLERİ RÜTBENİN BİRİNCİ YIL KONTENJANINA EŞİT OLMASI 
            Madde 54- Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre orgeneral ve oramiralliğe yükselecek olan korgeneral ve koramiral sayısı, korgeneral ve koramiralliğe yükselecek tümgeneral ve tümamiral sayısı, tümgeneral ve tümamiralliğe yükselecek tuğgeneral ve tuğamiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya daha az ise, bunların bir üst rütbeye yükseltilme durumları, yapılacak açık oylamada Yüksek Askeri Şura üyelerinin 2/3'ünün kabulüne bağlıdır. 

            KONTENJANI ARTIRILAN GRUP 
            Madde 55- Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde, o rütbeye ait general veya amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde, Yüksek Askeri Şura tarafından birinci yıl kontenjanları arttırılabilir. Yıl kontenjanı arttırılarak terfi ettirilen general ve amiraller, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde, en geç üçüncü yılın sonundan rütbe bekleme süresinin sonuna kadar, general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanlarının dışına çıkarılırlar. 

            a) Dördüncü yıl kontenjanında açık mevcutsa ve bu nedenle birinci yıl kontenjanı artırılmış ise, bu general ve amiraller birinci yılın sonunda, 

            b) Üçüncü yıl kontenjanında açık mevcutsa ve bu nedenle birinci yıl kontenjanı artırılmış ise, bu general ve amiraller ikinci yılın sonunda, 

            c) İkinci yıl kontenjanında açık mevcutsa ve bu nedenle birinci yıl kontenjanı artırılmış ise, bu general ve amiraller üçüncü yılın sonunda, kontenjan dışına çıkarılırlar. 

            Bu şekilde terfileri sağlanan general ve amiraller, bekleme süreleri sonunda terfi için Yüksek Askeri Şura tarafından değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

            GENERAL VE AMİRALLER İÇİN KIT'A GÖREVİ 
            Madde 56- General ve amiraller, her rütbede en az 10 ay kıt'a görevi yapmak zorundadırlar. Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamına girmeyen tümgeneraller ve tümamiraller ile tuğgeneraller ve tuğamiraller için kıt'a görevini yapmak zorunluluğu aranmaz. 

            Hangi görevlerin kıt'a görevi sayılacağı, Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak bir yönergede gösterilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TERFİDE ÖZEL HÜKÜMLER
  
            BELİRLİ ORANLARDA SİCİL VEYA KIT'A HİZMETİ NOKSANI OLANLARIN RÜTBE TERFİİ İŞLEMLERİ 
            Madde 57- Belirli oranlarla sicil mecburiyetini tamamlayamamak veya kıt'a hizmeti noksanı sebebiyle, rütbe terfii şartlarını kazanamamış subaylar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: 

            a) Belirli oranlarda sicil mecburiyetini; hava değişimi, atanma, kurs ve sair zorunlu nedenlerle tamamlayamayan teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylar, bu şartı tamamladıkları tarihi takip eden 30 Ağustos tarihinde terfi edeceklerle birlikte, terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfi ettikleri takdirde nasıpları, emsalleri tarihine götürülür. 

            Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilen teğmenler için, teğmenlik rütbesinde bir sicil yeterli sayılır. 

            b) Kıt'a hizmeti noksanı nedeniyle rütbe terfi şartlarını kazanamamış olan teğmen, üsteğmen ve yüzbaşılar, kıt'a hizmetini tamamladıkları tarihi takip eden 30 Ağustos tarihinde terfi sırasına gireceklerle birlikte, terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfiye hak kazandıkları takdirde nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            RÜTBE TERFİİ İÇİN İLK DEFA VEYA SONRAKİ YILLARDA TERFİ İŞLEMİNE TABİ TUTULDUĞU HALDE TERFİ EDEMEYEN SUBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ 
            Madde 58- Rütbe terfi için ilk defa veya sonraki yıllarda terfi işlemine tabi tutulduğu halde, terfi edemeyen subaylardan; 

            a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı, 

            b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler, sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %50 (dahil)'sinden fazla ve %60'ından az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %60 (dahil)'ından fazla ve %70'inden az olan yarbaylar, 

            c) Albaylık rütbesindeki sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %60 (dahil)'ı ve üzerinde olup da; sicil notu ortalaması sicil tam notunun %70 (dahil)'i ve üzerinde olan, ancak Yüksek Askeri Şura tarafından yapılan değerlendirmede, kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral veya tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun %70 (hariç)'inden az olan albaylar, 

            hizmete devam ettirildikleri sürece, rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda, o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte Kanunun ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar. 

            Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı, rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlardan diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde, kadro açığı olmaması nedeniyle terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılı sonuna kadar her yıl terfi için değerlendirmeye alınırlar. Bunlar terfi edemedikleri müddetçe Kanunun 45 inci maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki esaslara göre kademe ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesi yaparlar. Kademe ve derece ilerlemesi onay işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır. 

            SONRAKİ YILLARDA TERFİ EDENLERİN RÜTBE NASIPLARI VE BEKLEME SÜRELERİ 
            Madde 59- Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyip de Kanunun 44 üncü  maddesinde belirtildiği üzere sonraki yıllarda rütbe terfii yapan teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların yeni rütbelerinin bekleme süresinin başlangıcı, rütbeye nasıp tarihleridir. Bu gibiler yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. 

            AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VE FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN SUBAYLARIN TERFİ USULLERİ 
            Madde 60- Rütbelerine ait bekleme süresi içinde açığa çıkarılanlar, tutuklananlar, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere firar veya izin tecavüzünde bulunanlar hakkında, bu durumları yokmuş gibi terfi ile ilgili hazırlıklar yürütülür. 

            Rütbe terfi sırasına giren: 

            a) Bu subaylardan: 

            1) Açığa alınanlardan; 
            (a) Açıkları devam edenlerin, 
            (b) Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle açıkları kaldırılmış olup da, henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların, 

            (c) Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşıldığı için, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin açıkları kaldırılanların, 

            terfileri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir. 

            2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın teciline, kısa hapis cezasına, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi esaslarına göre derhal yapılır. Terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmaları nedeniyle açığı kaldırılanların, haklarında mahkumiyet hükmünün kesinleşmesini ve cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsalleri terfi etmiş olanlar, terfii şartlarını haiz iseler ilk 30 Ağustos tarihinde o yıl terfi sırasına girenler ile birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfi edenlerin yeni rütbe nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            b) Bunlardan: 
            1) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber soruşturması veya muhakemesi devam eden veya haklarında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların terfileri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir. 

            2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmek suretiyle tutukluluk hallerine son verilenler ile daha önce tutukluluk hallerine son verilmekle beraber bilahare haklarında yukarıda sayılan kararlardan biri veya kısa hapis cezası verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi esaslarına göre derhal yapılır. Terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, haklarında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşenlerin, cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsalleri terfi etmiş bulunanlar, terfi şartlarını haiz iseler ilk 30 Ağustos tarihinde o yıl terfi sırasına girenler ile birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfi edenlerin yeni rütbe nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            c) Bu personelden: 
            1) Firar veya izin tecavüzleri devam edenlerle, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olup da haklarındaki soruşturma veya duruşmaları devam eden yahut firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkumiyet hükmü henüz kesinleşmemiş olanların terfileri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir. 

            2) Firar veya izin tecavüzü suçları nedeniyle haklarında; kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş bulunanlar, emsalleri terfi etmiş olmak şartıyla terfi şartlarını haiz iseler, derhal terfi ettirilirler. Terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            3) Kısa süreli firar ve izin süresini geçirenler hariç olmak üzere, firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşenlerin, cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsal olduğu subaylar terfi etmiş iseler, şartları haiz oldukları takdirde ilk 30 Ağustos tarihinde o yıl terfi sırasına girenler ile birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfi edenlerin yeni rütbe nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            Haklarında, ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri uyarınca işlem yapılan ve yeterli oranda sicil mecburiyetini tamamlayamadığı veya kıt'a hizmeti noksanı olduğu için terfi ettirilmeyen subaylar, emsallerinin terfi etmiş olması şartıyla, sözü edilen terfi şartlarını haiz oldukları ilk 30 Ağustos tarihinde o yıl terfi sırasına girenler ile birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfi edenlerin yeni rütbe nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. 

            İNFAZ EDİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN, MAHKUMİYETLE NETİCELENEN AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEMDEN DÜŞÜLMESİ VE TERFİ İŞLEMLERİ 
            Madde 61- Subayların; kısa hapis cezası, tecil edilen, tedbire veya para cezasına çevrilen cezaları hariç olmak üzere: 

            a) Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde, infaz süresi de dikkate alınarak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri, 

            b) Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıkta geçen süreleri, 

            c) Firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri, kıdemlerinden düşülür. 

            Bu işlem; firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından, hükmün kesinleşmesini; şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ilgili olarak gözaltında, tutuklulukta ve hükümlülükte geçen süreler bakımından ise, infaz süresi de dikkate alınarak, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin aleyhlerine düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır. 

            Hürriyeti bağlayıcı cezanın infazına başlandıktan ve ceza tamamen infaz edilmeden, herhangi bir sebeple infazın durdurularak hükümlünün cezaevinden tahliyesi, cezanın kısmen infazı sayılır. 

            Kısmen yapılan infazlarda cezanın geri kalan kısmının diğer bir rütbede infaz edilmesi halinde, kısmen infaz sebebiyle hangi rütbede nasıp düzeltilmesi işlemi yapılmış ise, geri kalan kısmın infazı sebebiyle yapılacak nasıp düzeltme işlemi de, yine o rütbe nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle yapılır. 

            Ancak subay, eski rütbede yapılan aleyhe nasıp düzeltmesi ile bulunduğu rütbeye yükselme tarihinden daha sonra terfi edecek duruma düşerse, bu takdirde infazın bulunduğu rütbeye yükselme tarihinden artan kısmı, yeni rütbe nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle nazarı itibara alınır. 

            KIDEMDEN DÜŞMEYİ GEREKTİREN CEZANIN İNFAZI SIRASINDA RÜTBE TERFİİ, RÜTBE KIDEMLİLİĞİ, KADEME İLERLEMESİ SIRASINA GİRENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM 
            Madde 62- Kıdemden düşmeyi gerektiren bir cezanın infazı sırasında rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi sırasına girenlerin bu işlemleri yapılmaz. Cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip tahliye edilenlerin gerekli nasıp düzeltmeleri yapılır. 

            Teşekkül eden yeni nasıplarına göre: 
            a) Emsali terfi etmiş bulunanlar, terfi şartlarını haiz iseler, ilk 30 Ağustos tarihinde o yıl terfi sırasına girenler ile birlikte terfii işlemine tabi tutulurlar. Terfi edenlerin yeni rütbe nasıpları, emsallerinin nasıp 
tarihine götürülür. 

            b) Rütbe kıdemliliği sırasına girenler, ilk 30 Ağustos tarihinde rütbe kıdemliliği işlemine tabi tutulurlar. 

            c) Kademe ilerlemesi sırasına girenler, kademe ilerlemesi şartlarını taşıyorlarsa, emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde kademe ilerlemesi işlemine tabi tutulurlar. 

            Kademe ilerlemesinde, rütbe aranmaksızın en son sicile göre işlem yapılır. 

            SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
            Madde 63- Savaş takdirnamesi alan subaylara, bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem verilir. Verilen kıdem ile terfi durumuna girenler, Kanunun terfi ile ilgili şartları aranmaksızın, bir üst rütbeye derhal terfi ettirilirler. 

            Savaş takdirnamesi alıp da, alacağı kıdemle terfi durumuna giremeyenler, terfi sırasına girdiklerinde, Kanunda yazılı terfi şartları aranmaksızın rütbe terfii ettirilirler. 

            HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLEN SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
            Madde 64- Harp gaibi olanlar ile esaretten veya enterneden dönen subaylardan, terfiye engel halleri olmadığı anlaşılanlar ile isnat olunan suçları sabit görülmeyenlerin esarette geçen süreleri, bekleme süresinden sayılır. 

            Bunlardan: 
            a) Harp gaibi olmadan, esir veya enterne edilmeden evvel bekleme süresi hariç olmak üzere diğer terfi şartlarını kazanmış olanların, terfileri yapılır. 

            b) Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar, bu durumlara düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmamış iseler, iki ve daha fazla yıllık sicili olanlar o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte; iki yıllık sicili olmayanlar önceki sicil belgeleri de dikkate alınarak, iki yıllık sicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra, aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylar ile birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. 

            c) Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede iki yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra, aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. 

            Yukarıdaki esaslara göre terfi işlemine tabi tutulanlardan terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihlerine götürülür. Bunların terfilerinde kadro açığı aranmaz. 

            Harp gaibi olanlar ile esir veya enterne edilen subaylardan, yargılama sonucu mahkum olanların, bu durumlarda geçirdikleri süreler ile infaz edilen mahkumiyet süreleri, bekleme sürelerinden düşülür. 

            SINIF DEĞİŞTİREN SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
            Madde 65- Sınıf değiştiren subaylar, bekleme sürelerine ait eski ve varsa yeni sınıflarında almış oldukları sicilleri ile yeni sınıfları içinde terfi işlemine tabi tutulurlar. 

            FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN, İHTİSAS ÖĞRENİMİ VEYA STAJ YAPAN SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
            Madde 66- Özel Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetler veya izinli olarak kendi hesabına yurt içi veya yurt dışında fakülte veya yüksek okullarda okuyan, kurs, ihtisas veya staja gönderilen ve bu süre içinde rütbe terfii sırasına giren teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan; 

            a) Öğrenim, kurs, ihtisas veya staja gönderilmeden evvel rütbe terfi şartlarını kazanmış olanlar emsalleri ile; rütbe terfi şartlarından kıt'a ve sicil oranı şartlarını kazanamamış olanlar, bu şartlar aranmaksızın mevcut sicillerinin not ortalamasına göre emsalleri ile birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. Bu şekilde sonraki yılda terfi edenlerin nasıpları bir yıl geriye götürülmez. 

            b) Rütbesine ait hiç sicili bulunmayanlar, bir sicil sağlanıncaya kadar bekletilir. Bir sicil sağlandığı yılın 30 Ağustos tarihinde, o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte terfi işlemine tabi tutulur. Bunlardan terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Terfi edemeyenler, sonraki yıllarda yeniden o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte terfi işlemine tabi tutulurlar. Bu şekilde sonraki yılda terfi edenlerin nasıpları bir yıl geriye götürülmez. 

             SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE BULUNAN SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
            Madde 67- Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını kazanmış subayların, sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları, terfilerine engel teşkil etmez. Sıhhi izin süreleri, bekleme sürelerinden sayılır. 
 

BEŞİNCİ KISIM
KADEME İLERLEMESİ VE RÜTBE KIDEMLİLİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KADEME İLERLEMESİ

            KADEME İLERLEMESİ YAPACAK SUBAYLAR 
            Madde 68- Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve yarbay rütbesindeki subaylardan rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği sırasında bulunmayanlardan kademe ilerlemesi şartlarını taşıyanlar ile rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapamayanlardan kademe ilerlemesi şartlarını taşıyanlar, her yılın 30 Ağustos tarihinde Kanunun EK-VI Sayılı Cetvelindeki Gösterge Tablosuna göre; Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subay olanlar ise, Kanunun EK-VII Sayılı Cetvelindeki Gösterge Tablosuna göre kademe ilerlemesi yapabilirler. 

            SİCİL NOTUNUN HESAPLANMASI 
            Madde 69- Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıkları, sicil belgesindeki işaretlemeleri, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre nota tahvil ederler ve yine aynı fıkranın (k) bendine göre sicil belgesine kademe ilerlemesi yapmaya elverişli olup olmadığını yazarlar. 

            RÜTBE TERFİİ VEYA KIDEMLİLİĞİ SIRASINDA BULUNMAYANLARIN KADEME İLERLEMESİ 
            Madde 70- Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıkları, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde açıklandığı şekilde, rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği sırasında bulunmayan subaylardan, o yıl ki sicil notu, sicil tam notunun %60'ının altında olanların kimliklerini, rütbe ve kıdem sırası ile bir listeye geçirir. Bu listenin altı personel başkanları tarafından onaylanır ve Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıkları tarafından asgari tugay ve eşidi birlik seviyesinde yayımlanır. Birliklerin personel veya merkez şubeleri, yayımlanan kademe ilerlemesi yapamayan personel listelerinde bulunmayan personeli, diğer kademe ilerlemesi şartlarını da taşıyorlar ise kimliklerini, rütbe ve kıdem sırası ile EK-7'de yer alan "Kademe İlerleme Onay Çizelgesi"ne geçirir. Çizelgenin altı, asgari alay ve eşidi birlik komutanlığınca onaylanır ve usulüne uygun tebligat yapılır. İlerleyebileceği son maaş kademesine gelmiş bulunan subayların kademe onay çizelgeleri hazırlanmaz. 

            RÜTBE TERFİİ VEYA RÜTBE KIDEMLİLİĞİ YAPAMAYANLARIN KADEME İLERLEMESİ 
            Madde 71- Rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapma durumunda olup da, terfi edemeyen veya rütbe kıdemliliği yapamayan subaylardan, o yıl almış bulundukları sicil notları, sicil tam notunun %60 ve daha fazlası olanlar, diğer kademe ilerlemesi şartlarını da taşıyorlar ise kademe ilerlemesi yaparlar. Albaylar hariç olmak üzere kademe ilerlemesi işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır. 

            SİCİL BELGESİ TANZİM EDİLEMEYENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
            Madde 72- Öğrenim, kurs, hava değişimi, istirahat, tedavi sebepleriyle sicil belgesi düzenlenemeyenlerin kademe ilerlemelerinde, haklarında en son düzenlenmiş sicil belgesi geçerli sayılır. Bunlardan, özlük dosyaları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulunanların kademe ilerlemesi işlemi ve onayı, bu Yönetmeliğin 70 inci maddesi esaslarına göre adı geçen personel başkanlıklarınca yapılır. 

            Haklarında düzenlenmiş geçerli sicil belgesi bulunmayanların kademe ilerlemeleri, olumlu bir sicil tanzim edilinceye kadar yapılmaz. Olumlu sicil tanzim edilince, emsalleri tarihinden geçerli olarak kademe ilerlemesi yaptırılır. 

            AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLARIN KADEME İLERLEMELERİ 
            Madde 73- Kademe ilerlemesi yapacak: 

            a) Subaylardan: 

            1) Açığa alınanlardan; 
            (a) Kademe ilerlemesi yapacağı yılın 30 Ağustos tarihinde açıkları devam edenlerin, 

            (b) Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle açıkları kaldırılmış olup da hükümleri henüz kesinleşmemiş olanların, 

            (c) Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devamına engel olmadığı anlaşıldığı için, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin açıkları kaldırılanların, kademe ilerlemeleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir. 

            2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya cezanın teciline, kısa hapis cezasına, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların kademe ilerlemesi şartlarını haiz olmaları halinde, kademe ilerlemeleri derhal yapılarak emsallerinin bulunduğu kademeye ilerlemeleri sağlanır. 

            3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle açığı kaldırılanların, haklarındaki mahkumiyet hükmünün kesinleşmesini ve cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsali subaylardan kademe bakımından geride kalanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları halinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhal yapılır. 

            b) Bunlardan: 
            1) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber soruşturması veya muhakemesi devam edenk yahut haklarında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların, kademe ilerlemeleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir. 

            2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmek suretiyle tutukluluk halleri sona erdirilenler ile daha önce tutukluluk hallerine son verilmekle beraber bilahare haklarında yukarıda sayılan kararlardan biri veya kısa hapis cezası verilmiş ve hükmü kesinleşmiş bulunanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları halinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhal yapılır. 

            3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, haklarında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşenlerin, cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre, emsal oldukları subaylardan kademe bakımından geride kalanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları halinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhal yapılır. 

            c) Bu personelden: 
            1) Kademe ilerlemesi yapacağı yılın 30 Ağustos tarihinde firar veya izin tecavüzleri devam edenler ile kısa süreli kaçma veya izin süresini geçirme hariç olmak üzere firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olup, haklarında soruşturma veya muhakemeleri devam eden yahut firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkumiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların, kademe ilerlemeleri yapılmaz. Yapılmış olanlar iptal edilir. 

            2) Firar veya izin tecavüzü suçları nedeniyle haklarında; kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş bulunanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları halinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhal yapılır. 

            3) Kısa süreli kaçma veya izin süresini geçirme hariç olmak üzere firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin, kararın kesinleşmesini ve cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsal oldukları subaylardan kademe bakımından geri kalanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları halinde, emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhal yapılır. 

            NASIP TARİHLERİ LEHLERİNE DÜZELTİLENLERİN KADEME İLERLEMELERİ 
            Madde 74- Çeşitli sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre, Kanunun EK-VI Sayılı Cetvelindeki kademe intibakları, ilerleyebileceği bir kademe bulunmak şartıyla nasıp düzeltilmesi ile ilgili kararname metninde yazılı tarihten; kararname metninde tarih yoksa, onay tarihinden geçerli olarak yapılır. İlgili komutanlıklar veya kurum amirlikleri, nasıp düzeltme emirlerinin suretini maaş bordrosuna eklerler. 

            Bu şekilde kademe ilerlemesi yapanlar, şartları  taşıyorlarsa, müteakip 30 Ağustos tarihinde yeniden kademe ilerlemesi yapabilirler. 

            NASIPLARI ALEYHE DÜZELTİLENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
            Madde 75- Nasıpları aleyhe düzeltilen subayların kademe ilerlemesi, yeni nasıplarına göre bulundukları kademe aylığına intibak edinceye kadar yapılmaz. 

            TERFİ YILI SÜRESİNDEN SAYILACAK HALLER 
            Madde 76- Kanuni izinler, sıhhi izin süreleri ile rütbe bekleme sürelerinden sayılacak diğer durumlar, terfi yılı süresinden sayılır. 

            Rütbe bekleme süresi içerisinde herhangi bir yıl nasıpları aleyhlerine düzeltilerek, emsallerine göre bir kademe geri kalan subaylar, sonraki yıllarda yapılanlarla birlikte aleyhe nasıp düzeltilmesi toplamı bir yılı geçmediği takdirde, sonraki yıllara ait terfi yılını tamamlamış kabul edilirler. 

            HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLENLERİN KADEME İLERLEMELERİ 
            Madde 77- Harp gaibi olanlar ile esir veya enterne edilenlerin kademe  ilerlemeleri, dönüşlerine kadar yapılmaz. Bunlardan, isnat olunan suçları sabit görülmeyenlerin, emsallerinin kademelerine intibakları, dönüşlerinde, sicil şartı aranmaksızın derhal yapılır. 

            FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULLARDAN YETİŞEN TEĞMENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
            Madde 78- Fakülte veya yüksek okullardan yetişen teğmenlerin subaylık nasıpları, hangi tarihlerde olursa olsun; kademe ilerlemesinde esas alınacak nasıpları, fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olunur. 

            YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
            Madde 79- Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylık nasıpları, hangi tarihte olursa olsun; kademe ilerlemesine esas alınacak nasıpları, o takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olunur. 

            MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEN ASTSUBAYLARIN KADEME İLERLEMESİ 
            Madde 80- Kanunun 14 üncü maddesi gereğince muvazzaf subaylığa geçirilen astsubaylar; aylıkları, Kanunu EK-VI Sayılı Cetveldeki aylık derece ve kademelere ulaşıncaya kadar, emsali astsubaylara uygulanan gösterge tablosuna göre kademe ilerlemesi yaparlar. Kanunun 14 üncü maddesi ile 110 uncu maddesinin son fıkrası kapsamına girenler; yükseldikleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemlerindeki aylık derece ve kademeleri, emsali subayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, haklarında EK-VI Sayılı Cetvel hükümleri uygulanır. Kanunun 109 uncu maddesi gereğince muvazzaf subaylığa geçenler, bulundukları derece kademeye bir kademe ilave edilmek suretiyle, EK-VII Sayılı Cetvele geçirilirler. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
RÜTBE KIDEMLİLİĞİ
  
            RÜTBE KIDEMLİLİĞİ ŞARTLARI VE YAPILMASI 
            Madde 81- Rütbe kıdemliliği şartları şunlardır: 

            a) Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve albay rütbelerinde bulunmak, 

            b) Nasıplarından itibaren, albaylar için iki yılını; üsteğmenler, yüzbaşılar ve binbaşılar için üç yılını tamamlamış olmak, 

            c) Rütbesine ait en az bir geçerli sicili bulunmak, 

            d) Bulundukları rütbe içerisinde almış oldukları sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %60'ı ve daha yukarısı olmak. 

            Yukarıdaki şartları taşıyan üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve albayların rütbe kıdemlilikleri, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca onaylanır. 

            AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLARIN RÜTBE KIDEMLİLİĞİ 
            Madde 82- Rütbelerine ait bekleme süreleri içerisinde açığa alınanlar, tutuklananlar, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere firar veya izin tecavüzünde bulunanlar hakkında, bu durumları yokmuş gibi rütbe kıdemliliği ile ilgili işlemler yürütülür. 

            Rütbe kıdemliliği alma durumuna giren; 

            a) Bu subaylardan; 

            1) Açığa alınanlardan; 

            (a) Açıkları devam edenlerin, 
            (b) Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle açıkları kaldırılmış olup da, henüz hükmü kesinleşmemiş olanların, 
            (c) Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devamına engel olmadığı anlaşıldığı için, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin açıkları kaldırılanların, rütbe kıdemlilikleri onaylanmaz. Onaylanmış olanlar iptal edilir. 

            2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın teciline, kısa hapis cezasına, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların rütbe kıdemlilikleri, şartları haiz iseler derhal onaylanır. 

            3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle açığı kaldırılanların, haklarındaki mahkumiyet hükmünün kesinleşmesini ve cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre, rütbe kıdemliliği alma durumuna girenlerin, rütbe kıdemlilikleri, şartları haiz iseler ilk 30 Ağustos tarihinde onaylanır. 

            b) Bunlardan; 
            1) Tutuklu bulunanlar ya da tahliye edilmekle beraber soruşturması veya muhakemesi devam edenler yahut haklarında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların, rütbe kıdemlilikleri onanmaz. Onanmış olanlar iptal edilir. 

            2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmek suretiyle tutukluluk hallerine son verilenler ile daha önce tutukluluk hallerine son verilmekle beraber, bilahare haklarında yukarıda sayılan kararlardan biri veya kısa hapis cezası verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların rütbe kıdemlilikleri, şartları haiz iseler derhal onanır. 

            3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkumiyet hükümleri hariç olmak üzere, haklarında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşenlerin nasıpları, cezasının infazını müteakip düzeltilerek yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre rütbe kıdemliliği alma durumuna girenlerin rütbe kıdemlilikleri, şartları haiz iseler ilk 30 Ağustos tarihinde onanır. 

            c) Bu personelden; 
            1) Firar veya izin tecavüzleri devam edenler ile kısa süreli kaçma veya izin süresini geçirme hariç olmak üzere, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olup da, haklarındaki soruşturma veya muhakemeleri devam eden yahut firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkumiyet hükmü henüz kesinleşmemiş olanların, kıdemlilikleri onanmaz. Onanmış olanlar iptal edilir. 

            2) Firar veya izin tecavüzü suçlarından haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş bulunanların rütbe kıdemlilikleri, şartları haiz olmaları halinde derhal onanır. 

            3) Kısa süreli firar ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere, firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşenlerin nasıpları, cezasının infazını müteakip düzeltilerek yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre rütbe kıdemliliği yapma durumuna girenlerin rütbe kıdemlilikleri, şartları haiz iseler ilk 30 Ağustos tarihinde onanır. 

            NASIPLARI LEHE VEYA ALEYHE DÜZELTİLENLERİN RÜTBE KIDEMLİLİĞİ 
            Madde 83- Rütbe nasıpları lehlerine veya aleyhlerine düzeltilenlerin rütbe kıdemlilikleri, yeni nasıp tarihleri esas alınarak yapılır. 

           HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLENLERİN RÜTBE KIDEMLİLİĞİ 
           Madde 84- Harp gaibi olanlar ile esir veya enterne edilenlerin rütbe kıdemliliği, dönüşlerine kadar yapılmaz. Dönüşlerinde isnat olunan suçları, Kanunun 59, 60 ve 61 inci maddeleri gereğince sabit olmayanların, sicil şartı aranmaksızın derhal emsallerinin derecelerine intibakları yapılır. 
 

ALTINCI KISIM
SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA İŞLEMİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KADROSUZLUKTAN AYIRMA

            KADROSUZLUKTAN AYRILACAK SUBAYLAR 
            Madde 85- Kanunun 41 inci maddesine göre tespit edilen hizmet ihtiyacı kadrosunu uygulayabilecek rütbelerdeki yığılmaları önlemek, rütbe terfi şartlarını haiz subaylara kadro açılması maksadıyla yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar, müteakip maddelerdeki esaslara göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilir. 

            ALBAYLARIN KADROSUZLUKTAN AYRILMASI 
            Madde 86- Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre tespit edilen albay hizmet ihtiyacı kadrosunu uygulayabilmek amacıyla; bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda general ve amiralliğe yükselemeyen albayların, subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıpta olanlarından hizmet ihtiyacı kadro miktarından fazla olan kadarı, emekliye sevk edilir. 

            Kadro fazlası albaylar, aşağıdaki öncelik sırası ve usullere göre emekliye sevk edilirler: 

            a) Emekliye sevk işleminde öncelik sırası: 

            1) Kanunun 38 ve EK-1 inci maddelerinde belirtilen terfi şartlarını taşımayan albaylar, 

            2) Harp okulu, fakülte veya yüksek okul mezunu olan ancak terfi şartlarını haiz olmayan albaylar, 

            3) Terfi şartlarını taşımakla birlikte, Yüksek Askeri Şura tarafından tuğgeneral ve tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları halde, üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan albaylar ile Yüksek Askeri Şura tarafından tuğgeneral ve tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askeri Şurada değerlendirmeye girmeyen albaylar. 

            b) Emekliye sevk usulü: 

            1) Subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplı albaylar, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen önceliklere göre her grup ayrı ayrı olmak üzere ve kendi sınıfları içerisinde sicil notu ortalamasına göre, en yüksek sicil notu ortalaması olandan başlamak üzere sıralanırlar. Sicil notu ortalaması eşit olanlarda, albaylık hizmet süresi az olanlar, sıralamada yukarı çıkar. Bunlar da eşit ise, bulunduğu rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalaması dikkate alınır. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalamasına bakılır. Eşitliğin bozulmaması halinde, bu Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri hükümleri uygulanır. 

            2) Kendi aralarında sıralanan albaylardan sınıf kadrosuna göre fazla olan miktar kadarı, bu fıkranın (a) bendinde belirlenen öncelik sırası uyarınca ve sicil notu ortalaması en düşük olandan başlanarak, yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 

            3) Bu şekilde emekliye sevk edilenlerin miktarı, hizmet ihtiyacı kadro fazlası miktarını karşılamadığı takdirde, bir sonraki subaylığa nasıpları en eski olan albaylar hakkında bu maddede belirtilen öncelik ve usullere göre emekliye sevk işlemi uygulanır. Bu uygulama, hizmet ihtiyaç kadro fazlası kadar albay emekliye sevk edilinceye kadar sürdürülür. 

            YÜZBAŞI, BİNBAŞI VE YARBAYLARIN KADROSUZLUKTAN AYRILMASI 
            Madde 87- Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subaylık da ki 21 inci, binbaşılar subaylık da ki 22 nci, yarbaylar subaylık da ki 25 inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler. 

            Kanunun 44 üncü maddesi gereğince hizmete devam ettirilen ve gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfi eden yüzbaşılar, binbaşı rütbesinde 22 nci; binbaşılar ise, yarbay rütbesinde 25 inci subaylık hizmet yılını doldursalar dahi emekliye sevk edilmezler ve bu rütbelerin normal bekleme süresi sonuna kadar hizmete devam ettirilirler. Gecikmeli olarak terfi eden bu subaylar, yeni rütbelerinin bekleme süresi sonunda ve izleyen iki yılda üç defa değerlendirmeye tabi tutulurlar ve terfi edemedikleri taktirde emekliye sevk edilirler. 

            Ancak binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfi şartlarını haiz oldukları halde terfi edemeyip bekleyenlerin miktarı, Kanunun 41 inci maddesi esaslarına göre, o rütbenin tespit edilen kadrosunun %10'unu geçemez. Geçtiği taktirde, derece ve kademesine bakılmaksızın en eski nasıplılardan ve yeterlik durumu en düşük olandan başlamak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
YETERSİZLİKTEN AYIRMA
  
            RÜTBE YÜKSELME İMKANI OLMAYAN YARBAY VE ALBAYLARIN RÜTBE BEKLEME SÜRESİ SONUNDA YETERLİLİKLERİNİN SAPTANMASI VE YETERSİZLİKTEN EMEKLİYE SEVK EDİLMESİ 
            Madde 88- Rütbe bekleme süresi sonunda veya müteakip yıllarda o rütbede almış bulundukları sicil notlarının ortalamaları, sicil tam notunun %60'ından az olan yarbay ve albaylar, yetersizlikten emekliye sevk edilir. 

            YETERSİZ SAYILACAK YÜZBAŞI VE BİNBAŞILAR 
            Madde 89- Rütbe bekleme süresi sonunda veya müteakip yıllarda o rütbede almış bulundukları sicil notlarının ortalamaları, sicil tam notunun %50'sinden aşağı düşen yüzbaşı ve binbaşılar, yetersizlikten emekliye sevk edilir. 

            RÜTBE BEKLEME SÜRESİ İÇERİSİNDE KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN SUBAYLAR 
            Madde 90- Rütbe kıdemliliği için kuvvetince değerlendirilen yüzbaşı, binbaşı ve albaylardan, rütbe kıdemliliği için gerekli bulunduğu rütbedeki bekleme süresi içinde, aldıkları sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %50'sinden aşağı düşenler ile teğmen ve üsteğmenlerden, rütbesinin veya rütbe kıdemliliğinin son maaş kademesine geldiği halde rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapamayanlar, "Kendisinden İstifade Edilemez" kabul edilerek, haklarında, Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca emeklilik işlemi yapılır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİNSİZLİK VEYA AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA

            DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA 
            Madde 91- Aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik veya ahlaki durumları gereği Silahlı Kuvvetlerde kalmaları, son rütbelerine ait bir veya birkaç belge ile anlaşılıp uygun görülmeyenler hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır: 

            a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmaması, 

            b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi, 

            c) Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara, borçlanmaya düşkün olması, 

            d) Silahlı Kuvvetlerin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunması, 

            e) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar. 

            DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA SİCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ VE UYGULANACAK USULLER 
            Madde 92- Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayırma iki şekilde yapılır. 

            a) Ayırma işleminin sıralı sicil üstlerince başlatılması: 

            Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayırma sicil belgesinin düzenlenmesinde, süre söz konusu olmayıp, her zaman düzenlenebilir. Temel nitelikler hariç olmak üzere diğer niteliklere işaret konulmaz. Sicil üstleri, sicil belgelerinin temel nitelikler ve son bölümündeki kendilerine ait olan kanaat hanelerine bu Yönetmeliğin 91 inci maddesindeki disiplinsizlik ve ahlaki durumlardan hangisine göre kesin kanaate vardıklarını belirttikten sonra "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" kanaatini yazarak imzalar ve gerekli belgeleri ekleyerek, bekletmeden sıralı sicil üstlerinin tümünün kanaatlerinin yazılmasını sağladıktan sonra Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarına, jandarma subaylarının sicillerini Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına, general ve amiral sicillerini Genelkurmay Personel Başkanlığına gönderirler. 

            Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle hakkında ayırma sicil belgesi düzenlenen bir subay hakkında bu görüşe katılmayan sicil üstü, niteliklere işaret koymaksızın sicil belgesinin kendisine ait olan kanaat hanesine, gerekçeli olarak "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir Kanaatine Katılmıyorum" kanaatini yazar ve imza eder. 

            Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gelen bu siciller, ilgili şubelerce karargahta bulunan dosya ve diğer belgelerle karşılaştırılarak incelenir ve bunlar Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı karargahında; Kurmay Başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekat başkanları, personel ve tayin dairesi başkanları ve gerekli gördükleri şube müdürleri ile kıdem, personel yönetim şube müdürleri, adli müşavir veya hukuk işleri müdürlerinden oluşan komisyona sevk edilir. Bu komisyon tarafından, düzenlenen sicilin  Kanun ve Yönetmeliklere uygunluğu, ekli belgelerin yeterliliği ve geçerliliği yönünden incelendikten sonra bir değerlendirme yapılır. Gerekirse sicil üstlerinin şifahi veya yazılı görüşleri alınır; bilgi, belge isteğinde bulunulabilir. Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme sonucunda almış olduğu kararı, bir tutanak ile Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının onayına sunar ve alınacak onaya göre işlem yapılır. Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanı tarafından emekliliği uygun görülmeyenlerin sicilleri, mazbata edilerek şahsi dosyalarına konur ve bunların görev yerleri değiştirilir.  Emekliliği, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanı tarafından onaylanan personelin dosyaları, Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığına gelen bu emeklilik istemleri, personel başkanlığınca adli müşavirlikle koordine edilerek, Yüksek Askeri Şura kararına sunulup sunulmaması yönünden incelenir ve Genelkurmay Başkanının tasvibine sunulur. Genelkurmay Başkanı tarafından durumları Yüksek Askeri Şurada görüşülmesi gerekli görülenlerin hakkındaki istemler, ilk Yüksek Askeri Şura toplantısında gündeme alınarak, hakkında kesin karara varılır ve işlemleri tamamlanır. Genelkurmay Başkanının, durumlarını Yüksek Askeri Şurada görüşülmesine gerek görmediği subayların dosyaları, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına iade edilir. Bu gibi subaylar hakkında, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının daha önce verdiği karara göre işlem yapılır. Yüksek Askeri Şura tarafından durumları incelenen subaylardan, göreve devam etmesi kararı verilenler hakkında yapılan işlemler ve sıralı sicil üstlerince düzenlenen sicil belgeleri, mazbata edilerek personelin şahsi dosyasına konur ve bu gibilerin görev yerleri değiştirilir. 

            Haklarında Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanı veya Yüksek Askeri Şura tarafından göreve devam etmesi kararı verilen personele, o sicil yılı içerisinde yeni atandığı görev yerindeki sıralı sicil üstleri tarafından normal sicil düzenlenir. Bu durumda bulunan subayların "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" şeklinde düzenlenmiş sicilleri, "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" kanaatine (20), bu hükme katılmama kanaatlerinin her birine (60) numara verilmek suretiyle Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarında nota çevrilir. Bu durumda bulunan subayların o yıl ki sicil notu, her iki sicil belgesinde tespit edilen not ortalamalarının ortalamasıdır. Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamadığı için hakkında sicil belgesi düzenlenemeyenlerin o yıl ki sicil notu, ayırma sicil belgesindeki notudur. Sicil notunun yukarıdaki şekilde hesaplanması ve bu şekilde bulunan sicil notuna göre o subayın o yıl kademe ilerlemesi yapıp yapamayacağı, Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca saptanır. Haklarında Silahlı Kuvvetlerden ayrılmasına karar verilen subaylara ait belgeler ve bu konudaki Yüksek Askeri Şura kararı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir ve işlem Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığınca tamamlanır. 

            Genelkurmay Personel Başkanlığına gelen general ve amiral sicilleri, Genelkurmay Başkanının başkanlığında Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşan heyetçe incelenir ve bu heyetin vereceği karara göre işlem yapılır. Heyetçe göreve devam etmesi kararlaştırılan general ve amiraller hakkında yapılan işlemler ve sıralı sicil üstlerince düzenlenmiş olan sicil belgeleri, mazbata  edilerek şahsi dosyalarına konur ve bunların görev yerleri değiştirilir. Heyetçe haklarında emekli edilmesi kararı verilenler ise, ilk Yüksek Askeri Şura toplantısında görüşülerek kesin karar verilir ve bu karara göre işlem yapılır. Yüksek Askeri Şura tarafından göreve devam etmesi kararlaştırılan general ve amiraller hakkında yapılan işlemler ve sıralı sicil üstlerince doldurulan siciller, mazbata edilerek ait olduğu şahsın dosyasına konur ve bunların görev yeri değiştirilir. Göreve devam etmesi kararlaştırılan general ve amiraller için o sicil yılı içerisinde sıralı sicil üstleri tarafından normal sicil düzenlenir. 

            Bu Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı fiillerden dolayı "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" sicili düzenlenmesi gereken subaylar ile mevcut belgelerin ast kademelere intikali sakıncalı görülen subaylar hakkında, bu belgelere dayanılarak, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanı, veya Jandarma Genel Komutanı tarafından sicil düzenlenebilir. Haklarında bu şekilde sicil düzenlenen general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının başkanlığında Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşan heyetin vereceği karara göre işlem yapılır. 

            b) Ayırma işlemlerinin Personel Başkanlıklarınca başlatılması: 
            Sıralı sicil üstlerince haklarında "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" sicili düzenlenmemiş olan, ancak Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca bütün rütbelerdeki safahatı kapsayacak şekilde sicil belgeleri, özlük dosyaları ve varsa kişi hakkındaki özel dosyalarının incelenmesi sonucu durumları, bu Yönetmeliğin 91 inci maddesinde yazılı fiillerden biri, birden fazlası veya hepsine birden uyan personelin tespiti halinde, bunlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen komisyona sevk edilirler. Komisyon, inceleme ve değerlendirme sonucunda aldığı kararı, bir tutanak ile Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının onayına sunar. Bu gibi personelden Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanı tarafından emekli edilmesi uygun görülmeyenler hakkında bir işlem yapılmaz. 

            Emekli edilmesi uygun görülen personel hakkında, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" şeklinde sicil düzenlenir. Bunlar hakkında da, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şekilde işlem yapılır. 

            Sıralı sicil üstlerince haklarında "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" sicili düzenlenmemiş olan, ancak Genelkurmay Personel Başkanlığınca bütün rütbelerdeki safahatı kapsayacak şekilde yapılan inceleme sonucu durumları, bu Yönetmeliğin 91 inci maddesinde bulunan fiillerden birine, birden fazlası veya hepsine birden uyduğu tespit edilen general ve amirallerin durumları, Genelkurmay Başkanının başkanlığında Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşan heyetçe incelenir ve kararlaştırılır. Heyet tarafından emekliliği uygun görülenler hakkında bir tutanak hazırlanır ve bu tutanak, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından düzenlenen "Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir" şeklindeki sicil belgesine eklenir. Bunlar hakkında da kesin işlem, Yüksek Askeri Şura kararından sonra bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şekilde yapılır. 

            Muvazzaflık hizmetini 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu uyarınca yapmakta olan yedek subaylardan, durumlarının aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine uyduğu, bu Yönetmeliğin 91 inci maddesi hükmüne göre tespit edilenlerin, yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemler uygulanarak ilişikleri kesilir ve bunlar hakkında 1111 sayılı Askerlik Kanununun beşinci maddesindeki erbaş ve erler için belirlenen muvazzaflık hizmet süresi ile ilgili hüküm uygulanır. Okul da dahil olmak üzere, yedek subaylıkta geçen hizmet süresi, bu süreden düşülür. 

 
Madde 1 - 36
Madde 93-123