Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1998 Pazar Sayı: 23566 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ 
  
YEDİNCİ KISIM
KIDEM SIRALARI VE ÖZLÜK DOSYALARI
 
            KIDEM VE KIDEM SIRALARININ SAPTANMASI 
            Madde 93- Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 

            a) Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin kıdem sırası: 

            1) Harp okullarını bitirenler için, harp okullarında kazanılan not ortalamasına, 2) Fakülte veya yüksek okulları bitirenler için, fakülte veya yüksek okullarda kazanılan not ortalamasına, göre saptanır. 

            Ancak, değişik fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları ve bu fakülte ve yüksek okulların Yönetmeliklerindeki farklılık nedeniyle kıdem sıraları saptanamayan durumlarda kıdem sıraları, askerlik eğitimindeki başarı derecelerine göre saptanır. Bu derecelerde eşitlik halinde, fakülte ve yüksek okulu bitiriş tarihi esas alınır. 

            b) Aynı sınıf ve rütbede aynı nasıplı teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar arasındaki kıdem sırası; her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. 

            c) General ve amirallerin kıdem sırası: 

            1) Aynı rütbe ve nasıplı general ve amirallerin kıdem sırası, muharip ve yardımcı sınıflar kendi aralarında olmak üzere bulunduğu rütbeye yükselirken bulunan yeterlik sıralamasına göre saptanır. Ancak, yeterlik sıralamasındaki durumları ne olursa olsun, muharip sınıf general ve amiraller, aynı nasıplı yardımcı sınıf general ve amirallerden kıdemli sayılır. 

            2) Görev süresi uzatılan general ve amirallerin kıdem sıraları, Yüksek Askeri Şura sonundaki yeterlik notuna göre kendi nasıpları arasında yeniden düzenlenir. 

            d) Aynı rütbede ve aynı nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında kıdem sırası, aşağıdaki önceliğe göredir: 

            1) Harp okullarından mezun olan subaylar, 
            2) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullardan yetiştirilen subaylar, 
            3) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler, 
            4) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler, 
            5) Kanunun 14 ve 110 uncu maddelerine göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler, 
            6) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler, 
            7) Sözleşmeli subaylar, 
            8) Yedek subaylar, 
            9) Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler. 

            e) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası: 

            Kadrodaki sınıfı esas alınmak üzere bunların dahil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre saptanır. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri esas alınır. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik derecelerine bakılır. Eşitliğin bozulmaması halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri hükümleri uygulanır. 

            f) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası: 

            Yeni sınıflarında yeterlik dereceleri saptanıncaya kadar, yeni onay tarihine göre sıralanırlar. Onay tarihleri aynı olduğu takdirde, eski sınıfları aynı ise eski sınıflarındaki kıdem sırasına göre; değişik sınıflardan gelmişlerse, bulundukları rütbeye yükselirken girmiş bulundukları yeterlik derecelerine göre saptanır. 

            g) Herhangi bir sebeple nasıpları lehe düzeltilenlerin ve üstün başarı kıdemi alanların kıdem sıraları: 

            O yıl için yeni nasıplarına göre aynı nasıplıların sonunda; o yıl için nasıpları aleyhine düzeltilenlerin yeni nasıplarına göre aynı nasıplı subayların başında sıralanırlar. Müteakip yıl alacakları sicil notu dikkate alınarak hesaplanacak yeterliklerine göre sıralanırlar. 

            h) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar: 

            1) Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler, 
            2) Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler, bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar, 
            3) Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma, diğerlerine nazaran kıdemlidirler. 

            ÜST RÜTBE KADROSUNDA GÖREV YAPMANIN TERFİ İÇİN BİR HAK TEŞKİL ETMEYECEĞİ 
            Madde 94- Bir birlik komutanlığına, karargah ve kurum amirliğine ve bu teşkillerin içindeki ünitelerin amirlik veya komutanlığına her ne suretle olursa olsun vekalet edenler, o teşkillerinin veya kurumun kadrosundaki rütbeye liyakat kazanmış addedilmez ve terfi için hiç bir hak doğurmaz. 

            ÖZLÜK DOSYASININ VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYASININ AÇILMASI 
            Madde 95- Muvazzaf subayların her birine, subaylığa nasıpta ikişer adet özlük dosyası açılır. Birinci sicil üstü, o yıla ait sicil düzenleme zamanında niteliklere ait işaretleri ve kanaatlerini sicil belgesine yazar ve müteakiben  sicil belgesini fotokopi veya suret ile çoğaltılarak onaylar ve personelin şahsi dosyasına koyar. Belgenin aslını ikinci sicil üstüne gönderir. İkinci sicil üstü, sicil belgesinde değerlendirmesini yaptıktan sonra, sicil belgesinin fotokopisini veya suretini alır, onaylar ve "İkinci Sicil Üstünde Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası" adı altında bir dosyaya koyar ve sicil belgesinin aslını üçüncü sicil üstüne gönderir. Üçüncü sicil üstleri, sicil düzenlemek istedikleri takdirde, doğrudan doğruya sicil belgesindeki kendilerine ait haneye yazarlar. 

            Sicil belgeleri ile fotokopileri veya suretlerindeki değerlendirme ve kanaatler birbirinden farklı olamaz. Farklılık var ise, sicil belgelerinin aslı geçerli sayılır. Sicil belgelerinin fotokopi veya suretinde, asıllarında bulunmayan menfi veya müspet işaretlemeler ve değerlendirmeler ile kanaatler, personelin lehine veya aleyhine herhangi bir işleme tabi tutulmaz ve geçerli sayılmaz. 

            ÖZLÜK DOSYASI VE SİCİL BELGELERİNİN FOTOKOPİ VEYA SURETLERİNİN BULUNACAĞI YERLER VE MUHAFAZA SORUMLULUĞU 
            Madde 96- Subayların kıt'a özlük dosyası birinci sicil üstünde bulunur. Diğer özlük dosyası; asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığında; general ve amirallerin, Genelkurmay Personel Başkanlığında bulunur. 

            Bunların usulüne göre muhafazasından; ilgili sicil üstleri ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı ve Genelkurmay Personel Başkanlığının ilgili şube müdürleri sorumludur. Her sicil döneminde birinci sicil üstünden sicil alan personelin sicil belgelerinin fotokopi veya suretleri, kıt'a özlük dosyalarının "Sekizinci Bölüm"ü olan "Sicil Bölümü"nde muhafaza edilir. Ayrıca, sicil belgelerinin ikinci sicil üstlerince alınan onaylı fotokopi veya suretleri, "İkinci Sicil Üstünde Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"nda ikinci sicil üstlerince muhafaza edilir. 

            Sicil üstleri, yazacakları sicillere dayanak olmak üzere astlarının, her hareket ve faaliyetlerinden kanaat sahibi olmaya çalışırlar. 

            ATANANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYASI 
            Madde 97- Atanma suretiyle yer değiştirenlerin kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, bu Yönetmeliğin 102 inci maddesinde saptanan usule uygun olarak yeni görev yerindeki ikinci sicil üstüne gönderilir. İkinci sicil üstü, sicil belgeleri dosyasını muhafaza eder, özlük dosyasını birinci sicil üstüne gönderir. 

            YURT DIŞINA GÖNDERİLENLERİN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYASI 
            Madde 98- Yurt dışı daimi görevler ile öğretmenliklere atananların kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, herhangi bir görevle ilişiği kalsa bile ayrılışında, atandıkları görevin kuruluş bağlantısına göre Genelkurmay Başkanlığına veya ilgili Kuvvet Komutanlıkları yahut Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. 

            Kıt'a, karargah veya kurumlarla yurt dışına gönderilenlerin kıt'a özlük dosyaları için de aynı şekilde işlem yapılır. 

            FİİLİ KADROLARI İLE ASKERLİK ŞUBELERİ VEYA KURUMLARA ATANANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYALARI 
            Madde 99- Öğrenim, kurs, staj, Silahlı Kuvvetler dışındaki görevler, geçici görevler veya sıhhi sebeplerle ve bir defada 120 (dahil) gün hapis, açıkta, tutuklu veya firarda bulunanlardan Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre askerlik şubesi veya kurumların kadrolarına atananların kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyaları, mensup oldukları Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarına gönderilir. 

            SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYALARI 
           Madde 100- Silahlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt'a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyaları, ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. 

            Bunlardan sicil yoluyla veya mahkeme kararı ile ayrılanlar hariç olmak üzere diğer subaylardan, o yıla ait sicili düzenlenip gönderilmeyenler için üç aylık birlikte çalışma süresi dikkate alınarak sicil belgesi düzenlenir ve ayrılış kanaati yazılır. 

            SİCİL BELGELERİ VE KAYITLARININ GİZLİLİĞİ 
            Madde 101- Sicil belgeleri ve kayıtları özel gizlilik derecelidir. Yetkili olmayanlara gösterilemez. Herhangi bir kısmı yok edilemez. Sicil belgesindeki niteliklere ait değerlendirmeleri ve kanaatleri, bu Yönetmeliğin 24 ve 31 inci maddelerinde belirtilen esaslara aykırı olarak açıklayan, suret çıkaran ve duyulmasına sebep olanlar, ilgili kanun hükümlerine göre cezalandırılırlar. 

            AYRILMA HALİNDE SİCİL BELGELERİNE YAPILACAK İŞLEM 
            Madde 102- Ayrılma halinde sicil belgelerine aşağıdaki işlem yapılır: 

            a) Sicil üstünün görevinden ayrılması halinde: 

            1) 30 Ağustos - 2 Mayıs tarihleri arasında görevinden ayrılan sicil üstlerince yapılacak işlem: 
            (a) Birinci sicil üstü: 

            Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık süreyi tamamlamadı ise, nitelikleri değerlendirmeden sicil belgesinde "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" bölümünde kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloğunu doldurur. Yeni birinci sicil üstü, sicil belgesini 2 Mayıs tarihine kadar kıt'a özlük dosyasında muhafaza eder. 

            Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, aynı sicil belgesinde kendisine ait bölümde boş olan soldaki ilk sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, sicil belgesinin "Diğer Hususlar" bölümünde "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" hanesinde kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur. Sicil belgesinin fotokopi veya suretini alır, kıt'a özlük dosyasının sekizinci bölümünde muhafaza eder, aslını bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre ikinci sicil üstüne gönderir. 

            (b) İkinci sicil üstü: 
            Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan ikinci sicil üstü, sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, nitelikleri değerlendirmeden sicil belgesinde "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" bölümünde kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloğunu doldurur. Yeni ikinci sicil üstü sicil belgesini, 2 Mayıs tarihine kadar "İkinci Sicil Üstünde Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri" dosyasında muhafaza eder. 

            Yeni ikinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde birinci sicil üstü tarafından gönderilen sicil belgesinin ikinci sicil üstüne ait soldaki sütununa, bir önceki ikinci sicil üstü tarafından verilen ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve varsa ilave kanaatleri ya da "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" bölümündeki işaret ve kimlik bilgilerini aktarır ve imza bloğunu "Aslı Gibidir" yazarak imzalar. Sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, kendisine ait bölümde boş olan soldaki ilk sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, sicil belgesinin "Diğer Hususlar" bölümünde "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" hanesinde kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza  bloklarını doldurur. Yeni tanzim edilen sicil belgesinin fotokopisini veya suretini alır ve bir önceki ikinci sicil üstünün tanzim ettiği sicil belgesi ile birlikte ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyasına koyar. Yeni tanzim edilen sicil belgesinin aslını, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre üçüncü sicil üstüne gönderir. 

            2) 2 Mayıs - 30 Ağustos tarihleri arasında görevinden ayrılan sicil üstlerince yapılacak işlem aşağıda belirtilmiştir: 

            Bu dönemde ayrılan sicil üstü, kanaatinde değişiklik yoksa sicil belgesi tanzim etmez. Ancak; kanaatinde bir değişiklik varsa, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre bir sicil belgesi düzenler, sicil belgesinde gerekli işaretlemeleri yapar ve kanaatlerindeki değişikliğe neden olan hususları gerekçeleri ile beraber yazarak, sicil belgesini bir üst sicil üstüne gönderir. 

            Bir üst sicil üstü de, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre kendi hanesini doldurur ve üçüncü sicil üstüne gönderir. 

            Üçüncü sicil üstü, birinci veya ikinci sicil üstleri tarafından tanzim edilen ayrılış sicil belgesindeki kendi hanesini mutlaka doldurur. Bu şekilde tanzim edilen sicil belgeleri, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir. 

            3) Haklarında ayrılış sicil belgesi tanzim edilen subayların o yıl ki sicil notu, o yıl için tanzim edilen sicil belgesindeki not ortalaması ile ayrılış sicil belgesindeki not ortalamasının toplamının ortalamasından elde edilen  nottur. Ayrılış sicilinin, ikinci sicil üstünden başlanarak verilmesi halinde, ayrılış sicil belgesindeki not ortalamasının hesaplanmasında, birinci sicil üstünün o yıl için daha önce düzenlediği, sicil belgesindeki not esas alınır. 

            4) Ayrılış sicil belgesi tanzim edilen ve terfi sırasında olan albaylar ile general ve amirallerin ayrılış sicil belgeleri, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca en geç 15 Temmuz tarihinde Genelkurmay Başkanlığında bulundurulur. 

            5) Terfi sırasında olan albaylar ile general ve amiraller için 10 Temmuz tarihinden, diğer subaylar için 1 Ağustos tarihinden sonra Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gelen ayrılış sicil belgeleri, o yıla ait terfi işlemlerinde dikkate alınmaz. 

            6) Sicil üstleri yukarıdaki bentlerde yazılı şekilde işlem gören sicil belgelerini, yerine atanan katılmış ise ona; katılmamış ve astlarından biri vekil olarak memur edilmiş ise vekile ait varsa kıt'a özlük dosyasını veya sicil belgelerinin muhafaza edildiği dosyayı üstüne, diğerlerini asil olan üst katıldığında kendisine teslim edilmek üzere kapalı ve mühürlü olarak vekiline teslim eder. 

            b) Sicil alan personelin görevinden ayrılması halinde: 

            1) 30 Ağustos - 2 Mayıs tarihleri arasında görevinden ayrılan subayların sicil belgelerine yapılacak işlem aşağıda belirtilmiştir: 

            Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlayamıyorsa, sicil belgesinde "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" bölümünde kendisine ait kısmı işaretler, imza bloğunu doldurur, sicil belgesinden fotokopi veya suret alır, sicil belgesinin aslı ile fotokopi veya suretini kıt'a özlük dosyasına koyar ve kıt'a özlük dosyasını ikinci sicil üstüne gönderir. 

            İkinci sicil üstü, üç aylık çalışma süresini tamamlıyor ise, asıl sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlayamıyor ise, sicil belgesinin "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" bölümünde kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur. Sicil belgesinin aslını "İkinci Sicil Üstlerince Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"na koyarak kıt'a özlük dosyası ve ikinci sicil üstlerince muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası ile birlikte yeni ikinci sicil üstüne gönderir. 

            Yeni ikinci sicil üstü, "İkinci Sicil Üstlerince Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"nı muhafaza eder, kıt'a özlük dosyasını yeni birinci sicil üstüne gönderir. 

            Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde yeniden sicil belgesi tanzim ederek sicil belgesinin birinci sicil üstüne ait soldaki sütununa önceki birinci sicil üstü tarafından verilen ayrılış sicil belgesindeki işaretleri, varsa ilave kanaatleri ve kimlik bilgilerini aktarır ve imza bloğuna "Aslı Gibidir" yazarak imzalar. Sicil alan personel ile yeni birinci sicil üstü, üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, kendisine ait bölümde boş olan soldaki ilk sütunu işaretler, imza bloklarını doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlayamadı ise, sicil belgesinin "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" bölümünde kendisine ait kısmı işaretler,  tarih ve imza bloklarını doldurur ve sicil belgesinin fotokopi veya suretini bir önceki fotokopi veya sureti ile birlikte kıt'a özlük dosyasının sekizinci bölümüne koyar ve aslını ikinci sicil üstüne gönderir. 

            İkinci sicil üstü de, sicil belgesinin ikinci sicil üstüne ait soldaki sütununa önceki ikinci sicil üstünün ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve  varsa ilave kanaatleri, kimlik bilgilerini aktarır ve imza bloğunu "Aslı Gibidir" yazarak imzalar. Sicil alan personel ile ikinci sicil üstü üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, sicil belgesinde kendisine ait bölümde boş olan soldaki ilk sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilave kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, sicil belgesinde "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" bölümünde kendisine ait soldaki sütunu işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve sicil belgesinin fotokopi veya suretini "İkinci Sicil Üstlerince Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"na koyar ve aslını, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre üçüncü sicil üstüne gönderir. 

            2) 2 Mayıs - 30 Ağustos tarihleri arasında görevinden ayrılan subayların sicil belgelerine yapılacak işlem aşağıda belirtilmiştir: 

            2 Mayıs - 30 Ağustos tarihleri arasında görevinden ayrılanlar için sicil düzenlenmez. Ancak sicil üstü kanaatinde bir değişiklik varsa bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre bir sicil belgesi düzenler ve sicil belgesine, kanaatlerindeki değişikliğe neden olan hususları gerekçeleri ile beraber yazarak, sicil belgesini bir üst sicil üstüne gönderir. Bir üst sicil üstü de, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre kendi hanesini doldurur ve üçüncü sicil üstüne gönderir. 

            Üçüncü sicil üstü, birinci veya ikinci sicil üstleri tarafından tanzim edilen ayrılış sicil belgesindeki kendi hanesine mutlaka nitelikleri işaretler ve kanaatlerini yazar. Bu şekilde tanzim edilen sicil belgeleri, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir. 

            3) Haklarında ayrılış sicil belgesi tanzim edilen subayların o yıl ki sicil notu, o yıl için tanzim edilen sicil belgesindeki not ortalaması ile ayrılış sicil belgesindeki not ortalamasının toplamının ortalamasından elde edilen nottur. Ayrılış sicilinin ikinci sicil üstünden başlanarak verilmesi halinde, ayrılış sicil belgesindeki not ortalamasının hesaplanmasında, birinci sicil üstünün o yıl için daha önce düzenlediği sicil belgesindeki not esas alınır. 

            4) Ayrılış sicil belgesi tanzim edilen ve terfi sırasında olan albaylar ile general ve amirallerin ayrılış sicil belgeleri, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca en geç 15 Temmuz tarihinde Genelkurmay Personel Başkanlığında bulundurulur. 

            5) Terfi sırasında olan albaylar ile general ve amiraller için 10 Temmuz tarihinden, diğer subaylar için 1 Ağustos tarihinden sonra Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarına gelen ayrılış sicil belgeleri, o yıla ait terfi işlemlerinde dikkate alınmaz. 

            6) Yukarıdaki bentlerde yazılı işleme tabi tuttuğu sicil belgesini birinci üst, kıt'a özlük dosyası ile birlikte ikinci üste; ikinci üst de, kendisinde bulunan sicil belgeleri dosyası ile birlikte subayın yeni atandığı görevin ikinci sicil üstüne gönderir. 

            SİCİLLERİN TEKEMMÜLÜ 
            Madde 103- Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığına gelen sicil belgeleri, birer birer incelenir. Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşılanlar, Genelkurmay veya Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarının ilgili sicil subayı, kısım amiri ve şube müdürü tarafından bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde açıklandığı şekilde imzalanmak suretiyle sicil hükümleri kesinleşir ve kesinleşen sicil, o subayın sicil dosyasına konur. 

            Bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde düzenlenmemiş siciller, üçüncü sicil üstlerine iade edilerek hataları düzelttirilir. Sicil belgelerinde, imza ve niteliklere ait işaretlemelerdeki hata ve noksanlıklar dışında saptanan hata ve noksanlıklar, sicili inceleyen şubeler tarafından düzeltilebilir. 

            SİCİL KAYITLARINDA YAPILACAK DÜZELTMELER 
            Madde 104- Siciller okunaklı olarak yazılır. İşaret ve yazıların üstü kazınmaz, silinmez, karartılmaz veya bozulmaz. Yazılan kanaatlerde düzeltme yapmak gerekirse, üzeri okunacak şekilde çizilerek yeniden yazılır ve düzeltilen yer, sicil üstü tarafından imza edilir. Sicil formları optik okuyucular tarafından değerlendirileceğinden, niteliklere ait kıstasların teknik açıdan doğru olarak doldurulmasından sicil üstleri sorumludur. 
 

SEKİZİNCİ KISIM
ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMA

            ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMANIN ESAS VE ŞARTLARI İLE SUBAY OLMAYA ENGEL HALLER 
            Madde 105- Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı da göz önüne alınarak her yıl saptanacak kontenjan oranında: 

            a) Fakülte veya yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay olmak için başvuran astsubaylar: 

            1) En az üç yıl astsubay olarak görev yapmış olmak, 

            2) Kendi sınıfında veya Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunduğu sınıflarda görev yapabilecekleri anlaşılan ve bu göreve imkan veren en az dört yıllık bir fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak, 

            3) Müracaat tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, lisans öğrenimini tamamlamış olanlar 30 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar ise 35 yaşından büyük olmamak, 

            4) Subaylığa müracaat tarihine kadar almış olduğu sicil notları ortalaması, sicil tam notunun %85 ve daha yukarısı olmak, 

            5) Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunduğuna dair nitelik belgesi, sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak, 

            6) Sağlık bakımından elverişli olmak, 

            7) Yapılacak seçme sınavlarında başarı kazanmak, 

            şartlarını birlikte taşıdıkları takdirde, teğmenliğe nasbedilebilirler. 

            b) Emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylar: 

            1) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az üstçavuş rütbesinde ve astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış, dokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olmak, 

            2) Subaylık için sınava müracaat tarihinde astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu sicil notları ortalaması, sicil tam notunun %85 ve daha yukarısı olmak, 

            3) Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunduğuna dair nitelik belgesi, sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak, 

            4) Sağlık bakımından elverişli olmak, 

            5) Yapılacak seçme sınavlarında başarılı olmak, 

            6) Seçilmelerini müteakip gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek, şartlarını birlikte taşıdıkları takdirde, teğmenliğe nasbedilebilirler. 

            c) Astsubaylıktan subay olmaya engel haller: 

            1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olmak, 

            2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmak, 

            3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan askeri ve adli mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkum olmak veya cezalandırılmak. 

            Yukarıda belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsalar da subay olamazlar. 

            Açığa alınmayı gerektiren ya da bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlardan haklarında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraet etmeleri halinde, bu Yönetmelikte sayılan şartlara haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler. 

            KONTENJAN VE SINIFLARA GÖRE ÖĞRENİMİN TESPİTİ 
            Madde 106- Genelkurmay Başkanlığının direktifinde belirtilen yüzde oranları ve tavan yapısı bozulmadan, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak temin ve yetiştirme planlarında astsubaylıktan subay olacaklar için her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir kontenjan tespit edilir. 

            Kontenjan tespitiyle beraber ihtiyaç duyulan sınıflara hangi fakülte veya yüksekokul mezunlarının alınacağı; branşlara uygun temayüz etmiş astsubayların, branşlarına göre karşılığı bulunmayan subay sınıfları için hangi sınıfın içinde imtihana girecekleri belirtilir. 

            Bu husus ile meydana gelecek diğer değişiklikler, her yıl Aralık ayı sonuna kadar ilgililere duyurulmak üzere yayımlanır. 

            ASTSUBAYLIKTAN SUBAY NASBEDİLECEKLER İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ VE MÜRACAAT ŞEKLİ 
            Madde 107- Kanunun 14 üncü maddesi gereğince subay olmak isteyen astsubaylar fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri tarihi müteakip; Kanunun 109 uncu maddesi gereğince subay olmak isteyen astsubaylar ise, en geç Şubat ayı sonuna kadar bağlı bulundukları birlik komutanlarına, karargah veya kurum amirlerine bir dilekçe ile müracaat ederler. Müracaatta bulunan astsubaylar hakkında, sıralı sicil  üstlerince subay olmaya layık olup olmadıkları kesin olarak belirtilerek, EK-8'de yer verilen "Subay Olmaya İstekli Astsubaylar İçin Nitelik Belgesi" düzenlenir. 

            Nitelik belgesine, astsubaylığa nasıptan itibaren almış olduğu takdir ve cezalar ile diğer menfi ve müspet kayıtların tasdikli suretleri eklenir. Birlik komutanları, karargah veya kurum amirlerince; hazırlanmış olan nitelik belgesi, dilekçe ve ekleri ile bu Yönetmeliğin 108 inci maddesine göre alınmış sağlık raporu veya ön rapor, müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulunacak şekilde gönderilir. 

            MUAYENEYE SEVK 
            Madde 108- Subay olmaya istekli astsubaylar, tam teşekküllü bir askeri hastahaneye sevk edilerek, sağlık bakımından elverişli olup olmadıkları saptanır. 

            KUVVET KOMUTANLIKLARI VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEM 
            Madde 109- Personel Başkanlıkları, bu Yönetmeliğin 107 nci maddesine göre hazırlanarak gönderilen müracaat belgelerini, 105 inci maddede belirtilen esaslara göre inceleyerek, şartlara uyanları tespit eder. Bunların seçme sınavlarında bulunmalarını sağlayacak şekilde isimlerini, Nisan ayının sonuna kadar yayımlar. İsim listeleri ile beraber seçme sınavlarının yapılacağı gün ve yerler ile  verilecek izin süresi de belirtilir. Şartları haiz olmadıkları için müracaatları kabul edilmeyenlerin durumları, sebebiyle birlikte kendilerine bildirilir. 

            SEÇME SINAVLARININ ESASLARI VE YAPILMA ŞEKLİ 
            Madde 110- Subay olacak astsubaylar, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulurlar. Yazılı sınav, meslek bilgisi ve genel kültür konularını kapsar. Yazılı sınav sorularının %80'i meslek bilgisi konularından, %20'si de genel kültür konularından oluşur. Meslek bilgisi sorularının %60'ı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu ve Silahlı Kuvvetler ile ilgili diğer mevzuattan; %40'ı da geçirilecekleri subay sınıfının özelliklerine göre tespit edilecek konulardan seçilir. Fakülte veya yüksek okul mezunlarından, öğrenimleri ile ilgili sınıflarda subay olmak için müracaat edenlerin meslek bilgisi sorularının %40'ı, görmüş olduğu öğrenimle ilgili konulardan belirlenir. 

            Genel kültür soruları; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güncel konulardan hazırlanır. 

            Mülakatta ise; genel görünüş, anlatım, konuşma düzgünlüğü, kendine güven gibi hususlar değerlendirilir. 

            YAZILI SINAVIN VE MÜLAKATIN YAPILACAĞI YER VE DEĞERLENDİRME 
            Madde 111- Yazılı sınav ve mülakat, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca saptanacak yerlerde yapılır. Soruların hazırlanması, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi, adı geçen Komutanlıkların sorumluluğunda yürütülür. 

            Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, başarılı sayılarak mülakata tabi tutulurlar. Mülakatta da 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alanlar, seçme sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı sınav ve mülakatta alınan notların ortalamasına, EK-9'da yer verilen "Mükafat Puanları Çizelgesi" ile EK-10'da yer verilen "Ceza Puanları Çizelgesi"nde belirtilen mükafat ve cezalara göre bulunacak puanın ilavesi ile seçme sınavı sıralama notları tespit edilir. Bunlardan, notu en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen kontenjana göre subay olacaklar saptanır. 

            Seçme sınavı sıralama notlarının eşit olması halinde yazılı sınavda alınan notlara, bunun da eşit olması halinde yeterlik derecelerine ve hizmet sürelerine göre değerlendirme yapılır. 

            MAZERETİ SEBEBİYLE BAŞVURUDA BULUNAMAYAN VEYA SEÇME SINAVLARINA KATILAMAYANLAR 
            Madde 112- Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup; 

            a) Bilfiil savaşa katılanlar, 

            b) İç güvenlik harekatına iştirak edenler, 

            c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen asayiş görevlerine katılanlar, 

            d) Uluslararası anlaşmalar gereğince, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı hariç olmak üzere birlik halinde yabancı ülkelerde icra edilen görevlere iştirak edenler, 

            e) Alarm tedbirlerinin gereği olarak izinlerin kaldırıldığı birliklerde görevli olanlar, görevlerinin devam etmesi, bu görevlerinden dolayı yaralanmaları veya tedavilerinden dolayı başvuruda bulunamadıkları veya seçme sınavına katılamadıkları takdirde; bu Yönetmeliğin 105 inci maddesindeki şartlardan rütbe ve hizmet yılı şartları hariç olmak üzere diğer şartları taşımaları halinde, hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır. 

            Yukarıda belirtilen harekat görevlerinden dolayı başvuruda bulunamayan veya sınava katılamayan personelin kimlikleri, katılamayış gerekçelerini de belirten belgelerle birlikte, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı, kendilerine gelen belgeleri inceleyerek sınav hakkı olanları ilgililere bildirilir. Bu hak, geçerli kabul edilen mazeretlerinin sona erdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere verilir. 

            Belirtilen sebeplerin dışındaki harekat görevi nedeniyle sınava başvuramayan veya katılamayanların mazeretlerinin geçerliliği, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 

            OKUL VE KURSLARDAKİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM 
            Madde 113- Emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylardan seçme sınavlarını kazanmış ve kontenjana girmiş olanlar, geçirilecekleri subay sınıfları ile ilgili okul ve kurslarda öğrenim ve eğitime tabi tutulurlar. Bu öğrenim ve eğitim, okullarının tabi oldukları esasa göre yapılır. Öğrenim ve eğitim sonunda başarı gösteremeyenlerin, okulla ilişkileri kesilir ve kıt'alarına iade edilirler. 

            En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulu bitiren ve yapılan seçme sınavını kazanarak kontenjana girmiş olanlardan subaylığa nasbedilenler, ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. İkinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler, görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. 

            Bunların nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır. 

            ASTSUBAYLIKTAN SUBAY NASBEDİLME VE BUNLARDAN FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL BİTİRENLERİN BRANŞ VE STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ 
            Madde 114- Emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylardan, okul ve kurslardaki öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bunların okul ve kurslarda geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek, teğmenlik bekleme süresinden sayılır. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. 

            Fakülte veya yüksek okulları kendi hesaplarına bitirenlerden, bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde subay olmak için müracaat edenlerin istekleri kabul edilip, mülakatı kazandıkları ve kontenjana girdikleri takdirde, fakülte veya yüksek okulları bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak; mezuniyet tarihleri ile müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark bulunanlar ise, müracaat ettikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. 

            Her iki halde de teğmenliğe nasbedilenlerin nasıpları, o takvim yılının 30 Ağustos'u itibar olunur. 

            Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilmiş olanlardan, fakülte veya yüksek okulu bitirenler, branşları ile ilgili bir sınıfa geçirilmeleri veya bulundukları sınıfın branşları ile ilgili olması halinde, statülerinin değiştirilmesi için kendi Kuvvet Komutanlıklarına veya Jandarma Genel Komutanlığına müracaat edebilirler. 

            Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, isteklilerden yeteri kadarı, Kanunun 110 uncu maddesi gereğince rütbe kısıtlamasına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan bir sınıfa geçirilebilir veya tahsilleri, branşları ile ilgili bulunduğu taktirde kendi sınıflarında hizmete devam ettirilebilirler. 
 

DOKUZUNCU KISIM
ÖZEL HÜKÜMLER
  
            YEDEK SUBAYLIKTAN STAJA TABİ MUVAZZAF SINIF SUBAYLIĞINA GEÇİRİLENLERİN ÜSTEĞMENLİĞE YÜKSELTİLMELERİ 
            Madde 115- Yedek subaylıktan muvazzaf askeri hakimliğe geçirilen askeri hakim adaylarına, adaylık süresi içerisinde sicil düzenlenmez ve terfileri yapılmaz. 

           Bunlardan adaylık süresini bitirerek askeri hakim yardımcılığına atanmalarına engel halleri bulunmayanlar hakkında, 26 Ekim 1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve adaylara staj gördükleri yerlerden düzenlenen gizli fişler de göz önünde tutularak, yetkili sicil üstlerince süreye bakılmaksızın derhal normal sicil belgesi düzenlenir ve Kuvvet Personel Başkanlıklarına gönderilir. Bunlardan, Kanunun 64 üncü maddesine göre bulunan teğmenlik itibari nasıplarına göre bekleme süresini tamamlamış olanların rütbe terfileri, öteki terfi şartlarını taşıyorlarsa sicil oranı mecburiyeti aranmaksızın yapılır ve üsteğmenlik nasıpları, teğmenlik itibarı nasıpları göz önünde tutularak, Kanunun 64 üncü maddesi esaslarına göre 30 Ağustos tarihine götürülür. 

            Askeri hakim adaylarının, birinci sicil üstü Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Meslek Yönetim Şube Müdürü, ikinci sicil üstü Askeri Adalet İşleri Başkanı, üçüncü sicil üstü Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıdır. 

            Yedek subaylıktan staja tabi diğer sınıf muvazzaf subaylığa geçirilen yedek subaylara, staj sonunda sicil düzenlenir. Bunlardan teğmenlik itibarı nasıplarına göre bekleme süresini tamamlayanlar, bu sicillere göre üsteğmenliğe yükseltilme işlemine tabi tutulurlar. Bunlardan üsteğmenliğe yükselenlerin üsteğmenlik nasıpları, teğmenlik itibari nasıpları göz önünde tutularak Kanunun 64 üncü maddesi esaslarına göre 30 Ağustos tarihine götürülür. 

            ÜSTÜN BAŞARI NEDENİYLE TERFİ VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM KIDEMİ 
            Madde 116- Üstün başarı nedeniyle terfi usul ve şartları ile lisansüstü öğrenim kıdemlerinin verilme usulleri aşağıda belirtilmiştir: 

            a) Üstün başarı nedeniyle terfi usul ve şartları: Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yüzbaşı ve binbaşıların rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, bu rütbelere ait her yıl ki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısı olanlardan; 

            1) Bu rütbelerde en az iki ayrı birinci ve ikinci sicil üstünden, sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, 

            2) Muharip sınıf yüzbaşılar ve kurmay yüzbaşılardan, bu rütbelerinde bekledikleri sürenin 1/3'ü kadar veya daha fazla kıt'a görevi yapmış olanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce yapmış olacaklar, 

            belirlenir ve bu subaylar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içersinde; kurmay subaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında, muharip sınıflarda mevcudu 24 ve daha az olan sınıflar, yardımcı sınıflarda mevcudu 49 ve daha az olan sınıflar, sınıflarına bakılmaksızın birleştirilerek sıralanırlar. 

            Bu şekilde, EK-4'de yer verilen "Üstün Başarılı Personel Sıralama Formu"na sıralanan subaylardan; sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı ve Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun muharip sınıf ve kurmaylar için %4'ü, yardımcı sınıflar için %2'si oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. Mevcudunun az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıflarda, sıralama sonucunda aynı sınıftan birden fazla personelin kontenjana girmesi halinde, bu sınıftan sadece bir personel üstün başarı nedeniyle bir üst rütbeye yükseltilebilir. Kontenjanın geri kalan kısmı ise, sıralamadaki sıraya göre diğer sınıflarda kullanılabilir. Ancak mevcutlarının az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıfların toplam mevcudunun, muharip sınıflar için %4'ü, yardımcı sınıflar için %2'si, bir tam sayının altında küsuratlı çıkması halinde bu sayı, bir tam sayıya tamamlanarak dikkate alınabilir. Üstün başarı nedeniyle üst rütbeye yükseltilmede, rütbe bekleme süresinin tamamını bilfiil kıt'a komutanlığı görevi yaparak geçirenler veya iç güvenlik harekatında görev yapan ve şerit rozet, madalya veya ödül ile taltif edilen personele, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca öncelik verilebilir. 

            Sicil notu ortalaması aynı olanların kendi aralarındaki öncelik sırası, hizmette bulunduğu rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalamasına göre tespit edilir. Bu durumda da eşitlik varsa eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbelerine ait geçerli sicil notlarının ortalamalarına bakılarak tespit edilir. Eşitlik bozulmaması halinde, bu Yönetmeliğin 93 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

            Müstakilen veya birleştirilerek hesaplanan sınıfların kontenjan tespitinde; 

            (a) Muharip sınıfların %4'ü, yardımcı sınıfların %2'si tam sayı çıkmadığı takdirde, küsuratın üst tama çevrilmesi, 

            (b) Rütbelerine göre muharip sınıfların ve yardımcı sınıfların küsuratının toplamı sonucu ortaya çıkan kontenjan artışının ilgili kategorideki sınıflara taksimi, 

            Kuvvet Komutanı ve Jandarma Genel Komutanınca sınıf özellikleri ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak yapılır. 

            Üstün başarı nedeniyle terfi edenlerin toplamı, o yıl rütbe bekleme süresinin bitimine bir yıl kalan yüzbaşı ve binbaşılarda; kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için %4'ünü, yardımcı sınıflar için %2'sini; eğer bu oranlar küsüratlı çıktıysa üst tama çevrilmeleri sonucu bulunan tam sayıyı geçemez. 

            Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, yukarıdaki esaslara göre sıralanmış olan subaylardan mahkemelerce veya disiplin amirlerince cezalandırılmış olan subayları seçmeyebilirler. 

            Üstün başarı nedeniyle terfiden, yüzbaşı rütbesinde bir defa ve binbaşı rütbesinde bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanılır. 

            b) Lisansüstü öğrenim kıdeminin verilme usulü: 

            1) Harp okullarından yetişen sınıflara mensup subaylardan, harp akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onananlara iki yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilip, nasıpları buna göre düzeltilir. 

            2) Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi alan veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilip, 
nasıpları buna göre düzeltilir. 

            3) Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan diğer mesleklere mensup subaylardan, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında belirlenecek ihtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) öğrenimi yapanlara bir yıl, yüksek lisans öğrenimi yapanlardan doktora yapanlara bir yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilip, nasıpları buna göre düzeltilir. 

            Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda doğrudan doğruya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilip, nasıpları buna göre düzeltilir. 

            4) Lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre subaylığa nasbedilen astsubaylar hakkında da, yukarıdaki (2) ve (3) numaralı alt bentlerdeki hükümler uygulanır. 

            5) Yukarıda yazılı niteliklere haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için: 

            (a) Lisansüstü öğrenimini, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarına göre belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yapmış olması, 

            (b) Müracaat tarihinde mevcut sicil notları ortalamasının, sicil tam notunun %75 ve daha üstünde olması, 

            (c) Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için, sicil üstlerince tanzim edilecek EK-11'de yer verilen "Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi"nin müspet olması, 

            (d) Özel Kanunlara tabi olanların, yukarıdaki şartlara ilave olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esasları yerine getirmiş olması, 

            (e) Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsalar bile; 

            (I) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olmaması, 

            (II) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen suçlardan mahkum olmaması, 

            (III) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıda (I) ve (II)'de belirtilen suçların dışındaki suçlardan, askeri ve adli mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkum olmaması veya cezalandırılmaması, 

            gerekir. Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıda (I) ve (II)'de sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya haklarında kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tabi tutulurlar. 

            6) Kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenimlerini bitirdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat edenlerin kıdemi, lisansüstü öğrenimini bitirdiği tarihten; bu süreden sonra müracaat edenlerin kıdemi, müracaat tarihinden; Silahlı Kuvvetler hesabına lisansüstü öğrenim yapanların kıdemi ise, öğrenimlerini bitirdiği tarihten geçerli olarak verilir. 

            7) Kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenim yapıp kıdem alanlar, kendi sınıflarında görevlerine devam ederler. Verilen kıdemler atama, kuvvet ve sınıf değişikliği talebine gerekçe olamaz. Bu husus idarenin yetkisindedir. 

            8) Lisansüstü öğrenim nedeniyle verilen kıdemlerin toplamı üç yılı aşamaz. 

            c) Lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, diğer mesleklerde doktora öğrenimini yaparak tamamlamış bulunanlar ile doçentlik unvanını almış olanlar, teğmen rütbesi ile muvazzaf subay nasbedilirler. 

            Bunlar, aynı yıl en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okulları bitirmiş emsallerine yetişinceye kadar her rütbede, o rütbenin normal bekleme süresinin 1/3'ü kadar beklemek ve bu süre kadar geçerli sicil almak koşulu ile üst rütbelere terfi ettirilirler. 

            Emsallerine yetiştikten sonra, bunların bir üst rütbeye terfileri, yukarıdaki fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla emsalleri ile birlikte yapılır. 

            FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULLARI BİTİREN SUBAYLARIN EKSİK BEKLETİLECEKLERİ SÜRELER 
            Madde 117- Fakülte veya yüksek okulları bitiren subayların, harp okulunu bitirmiş emsali ile nasıpları birleşinceye kadar eksik bekletilecekleri süreler aşağıda belirtilmiştir: 

            a) Harp okulu öğrenim süresinden bir yıl fazla süreli fakülte veya yüksek okulları bitirenlerin teğmenlikte bir yıl, 

            b) İki yıl fazla süreli fakülte veya yüksek okulları bitirenlerin teğmenlikte iki yıl, 

            c) Üç yıl fazla süreli fakülte veya yüksek okulları bitirenlerin teğmenlikte iki, üsteğmenlikte bir yıl. 

            NASIPLARI LEHE DÜZELTİLENLERİN TERFİ İŞLEMLERİ 
            Madde 118- Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince kıdem alanlar ile kazai veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş olanların terfileri, diğer terfi şartlarını da haiz iseler derhal yapılır. Bunların yeni rütbe nasıp tarihi, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Nasıpları lehe düzeltilen ve emsallerine kadro açığı şartı uygulanmış olanların terfi edebilmesi için, kadro açığı olan miktarın içerisinde kalmış ve terfi etmiş bulunan yeni emsalleri arasında sicil notu ortalaması en düşük olan subayın notu, ölçü kabul edilir. Bu nota eşit veya daha fazla sicil notu ortalamasına sahip olanların ve diğer terfi şartlarını haiz bulunanların terfileri derhal yapılır. Bunların yeni rütbedeki nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Sicil notu ortalamaları terfi için ölçü kabul edilecek nottan daha düşük olanların şartları mevcusta, kadro açığı nedeniyle terfi edemeyip bekleyen emsallerinin derece ve kademesine gelecek şekilde derece ve kademe ilerlemeleri yapılır. Bunlar, müteakip 30 Ağustos tarihinde kadro açığı nedeniyle terfi edemeyip bekleyen emsalleri ile terfi işlemine tabi tutulurlar. 

            SIKIYÖNETİM KOMUTANLIKLARINDA SİCİL ÜSTÜ BAĞLANTISI 
            Madde 119- Sıkıyönetim komutanlıklarında sicil üstü bağlantısı aşağıdaki şekildedir: 

            a) Asli görevleri uhdelerinde kalan ve kuruluş değiştirmeyen sıkıyönetim komutanlıklarında: 
            1) Sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim komutan yardımcısı ve sıkıyönetim kurmay başkanının sicil üstleri; normal kuruluş bağlantısına göredir. 

            2) Sıkıyönetim komutanlığı emrine atanan sıkıyönetim komutan yardımcısı, kurmay başkanı ve askeri mahkeme subay üyelerinin birinci sicil üstü, sıkıyönetim komutanı; ikinci sicil üstü, Genelkurmay Başkanıdır. 

            3) İkiz görevli olanlar da dahil olmak üzere, diğer subay, astsubay ve sivil memurların sicil üstleri, sıkıyönetimdeki görev yerlerinin kuruluş bağlantısına göredir. 

            b) Kuruluş bağlantısı dışında teşkil edilen sıkıyönetim komutanlıklarında: 
            1) Sıkıyönetim komutanının birinci sicil üstü, Genelkurmay Başkanıdır. 

            2) Sıkıyönetim komutan yardımcısının birinci sicil üstü, sıkıyönetim komutanı; ikinci sicil üstü, Genelkurmay Başkanıdır. 

            3) Sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görevli subay üyelerin ve kurmay başkanının birinci sicil üstü, sıkıyönetim komutanı; ikinci sicil üstü, Genelkurmay Başkanıdır. 

            4) Diğer subayların sicil üstleri, sıkıyönetim komutanlığı bünyesindeki kuruluş bağlantısına göredir. 

            SİCİL BELGELERİNDE MENFİ KANAAT BULUNAN SUBAYLARIN DURUMLARININ İNCELENMESİ 
            Madde 120- Belgelenmiş olan yüz kızartıcı suçları, disiplini bozan eylemleri veya yasa dışı görüşün benimsediğine ilişkin haller hariç olmak üzere; teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesinde bulundukları süre zarfında, sicil belgesinde menfi kanaat bulunan subayların şahsi dosyaları, binbaşılığının ilk doksan günü içinde Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca teşkil edilecek bir komisyon tarafından incelenir. 

            Bu inceleme sonunda, ilgilinin; 
            a) Menfi davranışının tekerrür etmediğinin, 
            b) Diğer sicil üstlerince de herhangi bir menfi kanaatin belirtilmediğinin, 
            c) Sicillerinin iyiye doğru gelişme gösterdiğinin, 

            anlaşılması şartı ile menfi kanaatin; atama, herhangi bir göreve seçim ve terfi işlemlerinde dikkate alınmayacağına dair bir karar tesis edilir. Bu karar, Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı kurmay başkanının onayı ile tekemmül eder. Ancak, ilgilinin menfi durumuna ilişkin kayıt silinmez. 

            Menfi kanaat, ilgilinin yüzbaşı rütbesinin son üç yılı içinde verilmiş ise, yukarıdaki inceleme kıdemli binbaşılığa yükseldiği tarihten sonraki ilk doksan gün içinde yapılır. 

            Sicil belgelerinde menfi kanaat bulunan personelin sicil üstleri, ilgili personeli devamlı takip ederek, menfi kanaate neden olan konunun olumlu veya olumsuz yönde değişip değişmediğini araştırır. Müteakip senelerde verilen sicillerde, bu kanaatin gelişimi, sicil belgelerinin kanaat hanelerinde yazılı olarak belirtilir. 

  

ONUNCU KISIM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 121- 21 Ocak 1972 tarihli ve 14079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılmış bulunan sicil defterleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak özlük dosyaları veya sicil belgeleri dosyaları ile birlikte, ilgili sicil üstlerinde muhafaza edilir. 

            Geçici Madde 2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 9 Ağustos 1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Geçici 62 nci maddesi kapsamında, 2 Eylül 1993 tarihinden sonra bir üst rütbeye terfi eden subaylar hakkında, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Subay Sicil Yönetmeliğinin 18 Haziran 1993 tarihli ve 21611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 34 ve 65 inci maddeleri uygulanır. 
 
            Geçici Madde 3- 2 Eylül 1993 tarihinde görevde olan subaylara, bir üst rütbeye yükselinceye veya bulundukları rütbenin yaş haddine kadar, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Subay Sicil Yönetmeliğinin 18  Haziran 1993 tarihli ve 21611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 34 ve 65 inci maddelerinin uygulamasına devam edilir. 

            Geçici Madde 4- Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz iken, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Subay Sicil Yönetmeliğinin 120 nci maddesinde belirtilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubaylardan istekli olanlar, kullanamadıkları sınav haklarını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilirler. 

            Geçici Madde 5- Askeri hakim subaylar hakkında kanuni düzenleme yapılıncaya kadar, 26 Ekim 1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 24 Mayıs 1989 tarihli ve 3562 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi ile öngörülmüş bulunan sicil belgelerinin uygulanmasına devam edilir. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 122- Bu Yönetmelik 31 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 123- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.   

Subay Sicil Yönetmeliği ile İlgili Tablolar
27/12/1998 tarih ve 23566 saylı Resmi Gazetedir. Sayfa : 24 
 
Madde 1 - 36
Madde 37-92