Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 14.02.1999 Salı Sayı: 23611 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
   
            Madde 1- 6 Eylül 1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 664 üncü maddesinin ikinci fıkrasının değişik (4) numaralı bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir. 

            "c) Emekli üyeler ile bunların aile fertlerinden birisinin, irticai, bölücü, yıkıcı faaliyetler içerisinde yer aldığının ya da Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde beyanda veya faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu kimselerin, orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri, Genelkurmay Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.