Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.03.1999 Cuma Sayı: 23630 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
       
           Madde 1- 8 Eylül 1961 tarihli ve 10901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 419 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Madde 419- Gemi nöbet hizmetlerinin emniyetli ve doğru bir şekilde yürütülebilmesi için, role esaslarına uygun ve gemi emniyetini tam olarak sağlayacak şekilde; konuş limanında, gemi komutanı veya üst makamlar tarafından belirlenecek oranda; diğer limanlarda ise, birlik komutanı veya gemi komutanı tarafından verilecek emre göre, vardiyalar tesis edilir ve uygulanır." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 421 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Madde 421- Limanda, üst makam veya gemi komutanı tarafından ayrıca bir emir verilmedikçe, 24 saat süreli vardiya esasına göre günlük nöbetler ihdas edilir. 

            Liman nöbeti; gemi demirledikten veya şamandıraya bağlandıktan yahut herhangi bir yere aborda ya da kıçtankara olduktan sonra manevra yerlerinin paydos edilmesiyle başlar, seyre kalkmak üzere gemi personelinin manevra yerlerine veya savaş yerlerine alınmasıyla sona erer. 

            Bu nöbetler, geminin limana geldiği veya seyre kalktığı günler hariç olmak üzere, normal olarak mesai günlerinde her sabah saat 09.00'da başlar ve ertesi günü saat 09.00'a kadar devam eder. Hafta sonu veya tatillerde uygulanacak nöbet süreleri, üst makamlar veya gemi komutanı tarafından verilecek emre göre düzenlenir." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 422 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Madde 422- Gemi limanda iken, subaylar arasında vardiya amirliği ve nöbetçi subaylığı tutulur. Gemideki subay mevcudu, nöbet hizmetlerinin yürütülmesine izin vermediği takdirde astsubaylar da; gerek vardiya amiri, gerekse nöbetçi subayı olarak görevlendirilebilir. İhtiyaca göre bu nöbetler birleştirilebilir. Bu hususlar komutan tarafından açıklanarak, nöbet tutacak subay ve astsubaylar belirlenir." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 423 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 423- Gemi limanda iken, deniz ve hava şartlarına göre gemi komutanı tarafından ayrıca emredilmedikçe aşağıda yazılı nöbetler tutulur: 

            1- Vardiya amiri, 

            2- Gemi nöbetçi subayı, 

            3- Güverte nöbetçi astsubayı, 

            4- Lumbarağzı emniyet nöbetçi astsubayı, 

            5- Güverte nöbetçi çavuşu, 

            6- Güverte nöbetçi onbaşısı, 

            7- Gemi polisi, 

            8- Lumbarağzı nöbetçisi, 

            9- Nöbetçi silistre (vardiyan), 

            10- Nöbetçi porsun, 

            11- Başüstü nöbetçisi, 

            12- Nöbetçi telsizci, 

            13- Nöbetçi vardabandıra (işaretçi), 

            14- Emniyet nöbetçisi, 

            15- Saygı nöbetçisi, 

            16- Ceza yeri nöbetçisi, 

            17- Manga nöbetçileri, 

            18- Makine nöbetçi subayı, 

            19- Makine nöbetçi astsubayı, 

            20- Makine nöbetçi çavuşu, 

            21- Nöbetçi elektrikçi, 

            22- Nöbetçi motorcu, 

            23- Nöbetçi yarasavunmacı." 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 448 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 448- Limanda vardiya amirliği görevi, mesai saatinin bitiminde başlar ve müteakip vardiya değişimine kadar devam eder. Vardiya amiri, komutana karşı sorumlu olup, vardiyasındaki personele emir vermeye ve gemi emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Ayrıca, günlük programın ve planlı faaliyetlerin yürütülmesinden de sorumludur. 

            Vardiya amiri, seyir esnasında geminin emniyetle seyrinden ve harekat görevlerinin yerine getirilmesinden, gemi komutanına; planlı diğer idari faaliyetlerin yürütülmesinden, ikinci komutana karşı sorumludur." 

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 449 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 449- Gemi nöbetçi subayı; geminin her türlü emniyet ve selametinden, günlük hizmetin ve eğitimlerin vakit cetveline göre kıyafetle yürütülmesinden sorumludur. 

            Gemi nöbetçi subayı; gemi vasıtalarının, emniyet ve disiplin dahilinde tespit edilen programlar gereğince çalışmasını temin eder ve her zaman faal, temiz ve neta bulundurulmasını, teçhizatının tam, kullanılır ve yerinde olmalarını sağlar." 

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 451 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 451- Genel vazifeler veya geminin emniyeti ile ilgili hususlarda ikinci komutan ve vardiya amiri, nöbetçi subayına emir verir. Tehlikeli zamanlarda ve olağanüstü hallerde komutan, ikinci komutan veya vardiya amiri; nöbetçi subayına ne şekilde hareket edebileceğini emreder." 

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 470 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 470- Gemi limanda iken makine nöbetçi subaylığı, başçarkçı hariç olmak üzere gemide görevli makine subayları tarafından tutulur. Uygulanan liman vardiyası göz önüne alınarak, makine subaylarının sayısı yeterli olmadığı durumlarda, subaylara ilaveten astsubaylar da, komutan emri ile makine nöbetçi subayı olarak görevlendirilebilir. 

            Makine nöbetçi subayının görevi, bütün makine branşlarının günlük faaliyetlerinin yürütülmesini, makine ve kazanlar ile motorların uygun şekilde çalışmasını, geminin yangın ve yarasavunma emniyetinin alınmasını sağlamaktadır. 

            Makine nöbetçi subayı, mesai saatleri dışında vardiya amirine karşı sorumludur." 

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 479 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 479- Lumbarağzı emniyet nöbetçi astsubayı; nöbetçi subayına karşı sorumlu olup, nöbetini lumbarağzında silahlı olarak tutar. 

            Lumbarağzı emniyet nöbetçi astsubayı; yürürlükteki yönerge, plan ve verilen emirler doğrultusunda lumbarağzının disiplin ve emniyetini sağlar ve ilgili kayıtları tutar." 

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 480 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 480- Gemi makine nöbetçi astsubayı; gemi makine nöbetçi subayının yardımcısı olup, emredilen ameli ve idari görevleri yapar. Makine nöbetçi subayının görevlerini bilir. Emrine göre, bizzat icra eder. Nöbet işlerinin yürütülmesinden de, birinci derecede sorumludur. 

            Gemi makine nöbetçi astsubayı, nöbetini sekizer saatlik vardiyalar halinde tutar. Nöbette uyumaz. Yemek zamanı, güverte ve makine nöbetçi subayına haber vererek emrine göre hareket eder." 

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 560 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Madde 560- Seyir Nöbeti, "Savaş Yerleri/Manevra Yerleri Paydos, I/II/III üncü veya Sancak/İskele Vardiya Savaş/Seyir Nöbet Yerlerine" anonsu ile başlar; geminin seyir hitamında demirleme, şamandıraya bağlanma, aborda veya kıçtankara olmak üzere personelin manevra yerlerine alınmasıyla sona erer. 

            Seyir nöbeti, genel olarak mevcut taktik durumun gerektirdiği hazırlık seviyesine göre; tek, 1/2 veya 1/3 vardiya esasına göre tutulur. Bu durum, gemi komutanının emrine göre belirlenir. 

            Seyirde vardiya amiri, gemi komutanı tarafından görevlendirilen o vardiyadaki en kıdemli güverte subayıdır. Vardiyada görevli diğer tüm subaylar, vardiya subayı olarak isimlendirilir. Vardiya değişim zamanları ve süreleri, gemi tipi ve uygulanan vardiya düzenine bağlı olarak yürürlükteki talimatlara göre belirlenir." 

            Madde 12- Aynı yönetmeliğin 562 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 562- Güverte vardiya subaylığı, güverte branşına dahil subaylar tarafından tutulur. Denizaltı gemilerinde makine branş subayları da, güverte vardiya subayı olarak görevlendirilir. 

            Vardiya subaylarının esas görevi, gemiyi emniyet ve selametle tespit edilen rotada seyrettirmektir. Vardiya subayları, vardiya amirinin emirleri doğrultusunda hareket ederek, ona yardımcı olurlar." 

            Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Madde 576- Makine vardiya subaylığı görevi; seyre hazırlık durumu ile başlar ve personel mevcuduna göre başçarkçı hariç olmak üzere makine subayları tarafından; gemi tipi, hazırlık durumları ve diğer koşullara bağlı olarak, üst makamlar veya gemi komutanı tarafından belirlenen oranlardaki vardiya esasına göre tutulur." 

            Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 577 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Madde 577- Makine vardiya subayının esas görevi; kazanlar, ana makineler, gaz türbini ve yardımcı makinelerin emniyet ve kifayetle çalıştırılmasını ve köprüüstünden verilen makine komutlarının zamanında ve tam olarak uygulanmasını sağlamak; geminin seyrini ve emniyetini ilgilendiren hususlarda, vardiya amiri, başçarkçı ve gemi komutanının emirlerine göre gerekli tedbirleri almak ve işlemlerini başlatmaktır." 

            YÜRÜTME 
            Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.