Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından;

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNİN 65 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 

   
            Madde 1- 6 Eylül 1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 65- Erbaş ve erlerin memleketlerine verilecek yıllık izin süreleri ve izin verilme şekilleri, 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 77 nci maddesine göre yürütülür.

            Erbaş ve erlere önemli mazeretleri nedeniyle yetkililer tarafından izin kağıdı ile bir gün izin verilebilir. 

            Erbaş ve erlere; bulundukları garnizonda geçici ikamet eden annesi, babası ve eşi ile geçici veya daimi ikamet eden evli erkek ve kız kardeşlerinin yanına evci belgelerini Merkez Komutanlığına onaylatmak suretiyle gece yatısı izini verilebilir.

            Kendisinin veya ailesinin ikamet ettikleri  garnizonlara dağıtım olup, evci çıkanların evcilik işlemleri iptal edilir ve dağıtımları başka garnizonlara yapılır.

            Gece yatısı izni, görevi aksatmayacak şekilde, gerekirse dönüşümlü olarak Cuma akşamı başlar ve Pazar günü akşamına kadar devam eder. Ulusal ve dini bayramlarda ise, bayram tatili ile başlar ve bayramın son günü akşamı sona erer. Evci çkanlar, belgede belirtilen yerlerden başka yerlerde yatamazlar.

            Evli olan erbaş ve erlere bu izinler dışında hafta ortasında, gece dersinden sonra başlamak ve sabah talimi başlangıcında sona ermek üzere yalnız bir gece daha izin verilebilir. 

            Gerek mazereti ve gerekse gece yatısı izni nedeniyle kıt'a, karargah ve askeri kurumlarından izinli olarak ayrılan erbaş ve erlere, izin veren amir tarafından her defasında birer belge verilecektir.

            Gece yatısı izinleri, yetkili amirler tarafından düzenlenir."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.