Ticaret Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi: 20.03.1999 Cumartesi Sayı: 23645 (Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 
 
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
    

            Madde 1- 13/12/1996 tarihli ve 22846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki "Barınak İşletmecisi" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Barınak İşletmecisi: Barınağı kiralayarak veya 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde geçici olarak ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile kesin devir almak suretiyle işletme ve idaresinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri", 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Balıkçı barınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az altı aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, on yıldan az ve yirmibeş yıldan fazla olmamak üzere pazarlıkla kiraya verilir." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "h) Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka, kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin ücret karşılığı balıkçı barınağından geçici olarak yararlanmasına izin verir. Bu izin süresi balıkçı gemilerinin barınaktan yararlanmalarını engelleyecek süre ve koşullarda olamaz." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 18- Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliklerine devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla kesin olarak devredildiği kuruluşlarca işletilmeye devam edilir. 

            Bu barınakları kiralamak için, su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinden talep geldiği takdirde, barınağın devri için alınmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılması için Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldığı takdirde, barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar dahilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir." 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin eki, EK-2 Balıkçı Barınakları Barınma Ücreti ile ilgili çizelge ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

            EK-2 BALIKÇI BARINAKLARI BARINMA ÜCRETİ

            I. Balıkçı Gemileri Barınma Ücreti (TL.)

Barınma 
Ücreti (TL.)
Tekne Boyu (m.)
Günlük 0-5.99 6-8.99 9-11.99 12-15.99 16-20.99 21-25.99 26-31.99 32-37.99 38-44.99 45>
Haftalık
Aylık
Yıllık

            II. Balıkçı Gemileri Dışındaki Gemilerin Barınma Ücreti (TL.)
 

Barınma Ücreti (TL)
Yat, Kota ve Sürat Tekneleri (Uzunluk)
Akaryakıt İkmal gemisi, Kum Gemisi vb. (Yük Kapasitesi) Duba, Mavna, Yüzer Vinç, Çakar, Taraması v.b.(Beher m2sine)
Günlük 0-5.99 6-8.99 9-11.99 12-14.99 15-18.99 19-22.99 23-27.99 28-32.99 33-38.99 34-44.99 45> 50 60-100  
Haftalık
Aylık
Yıllık
 

            ...../...../199                                                                                                                               ...../...../199
    Kooperatif Başkanı                                                                                                                          İl Müdürü
        ..........                                                                                                                                                 ..........

                                                                                    UYGUNDUR
                                                                                     ...../...../199
 
            III. Başka Amaçla Barınma Ücreti

Barınma 
Ücreti (TL.) 
Bakım ve Boya İçin Çekip İndirme
Kışlama İçin Çekip İndirme (Boy Uzunluğu m.)
Günlük Balıkçı Gemileri İçin Diğer Gemiler İçin 0-6  6> 

            IV. Diğer Teknik Şartlar
 
 
 

            V. Bu ücret tarifesi ..................................................... tarihleri arasında geçerlidir.

            ...../...../.....                                                                                 ...../...../.....

        Kooperatif Başkanı                                                                     İl Müdürü
            ..........                                                                                           ..........

                                                            UYGUNDUR
                                                                ...../...../.....