Ticaret Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi: 24.10.1999 Pazar Sayı: 23856 (Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

   
            Madde 1- 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin "Sulara Boşaltılabilecek Atıklar" başlıklı 6 numaralı ekinde yer alan 12 No'lu parametresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Parametreler                  Kabul Edilebilir (Tolere) Değer Miligram/lt"
    Toplam Fosfor                                           1.0

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.