İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 05/03/2004
RESMİ G. NO : 25393
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Dayanak
Madde 4.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Kuruluşu ve Çalışma Esasları
Madde 5.- Komisyonun Kuruluşu
Madde 6.- Süreler
Madde 7.- Komisyonun Toplantıya Çağrılması
Madde 8.- Toplantı
Madde 9.- Kararlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması
Madde 10.- Durdurma ve Kapatma
Madde 11.- Durdurma Kararının Uygulanması
Madde 12.- Mühürlerin Geçici Olarak Kaldırılması
Madde 13.- Durdurma Kararının Kaldırılması
Madde 14.- Kapatma Kararının Uygulanması
Madde 15.- İşyerinin Geçici Olarak Açılması
Madde 16.- Kapatılan İşyerinin Açılması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Haller
Madde 17.- Acil Hallerde Yapılacak İşlemler
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Madde 18.- İlamların Yerine Getirilmesi
Geçici Madde 1.-
Madde 19.- Yürürlük
Madde 20.- Yürütme