İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/03/2004
RESMİ G. NO : 25393
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Dayanak
Madde 4.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 5.- Kurulun Teşekkülü
Madde 6.- Kurulun Toplanması
Madde 7.- Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı
Madde 8.- Kurulun Sekreterya İşleri
Madde 9.- Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler
Madde 10.- Yardımdan Faydalanacak Kuruluşlar
Madde 11.- Yardım İsteğinde Usul
Madde 12.- İzleme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 13.- Yürürlük
Madde 14.- Yürütme