İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Perşembe Sayı: 24046 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
Karar Sayısı: 2000/462
Karar Tarihi:24/03/2000

            Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 21/2/2000 tarihli ve 004544 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 24/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
           Bülent ECEVİT
            Başbakan

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK            Madde 1- 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Sınava gireceklerin; en az ortaöğretim kurumlarının bir meslek alanından mezun olmak veya en az ilköğretim (orta okul) mezunu olmak kaydıyla meslek alanında işin niteliğine uygun kalfalık ve/veya ustalık belgesine ya da meslek standartlarına uygun olarak alınmış sertifikaya veya sürücü belgesine sahip bulunmak,"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

            "Ek Madde 3- Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eğitim düzeyi ve mesleki belgeye sahip olmayanlar ile diploma, kalfalık ve/veya ustalık belgesi, sertifika ve sürücü belgesi türünden bir belge gerektirmeyen mesleği olanlardan istihdam edilecek işçileri, yazılı ve sözlü sınava tabi tutmadan Kurumun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle Noter huzurunda yapılacak kur'a çekimi ile belirlerler. Kur'ada asıl ve yedek listeler tespit edilir. Kur'ada kazanan adayların atanabilmeleri için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dışındaki şartlar ile iş ilanında aranan koşullara sahip olmaları gerekir. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili esaslar, merkezi sınavın tatbikine ilişkin Ek Madde 1'e göre hazırlanacak olan usul ve esaslarda gösterilir."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.