İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2004 Salı Sayı: 25463 (Asıl) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 

Madde 1 - 4/4/2004 tarihli ve 25423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"b) İşçi sendikaları konfederasyonlarından birer ve en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonundan üç temsilciden,

c) Kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer temsilciden,

oluşur."

"Kurul, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ile kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları temsilcilerinin birlikte katılımı ile toplanabileceği gibi, gündem konularına göre ayrı ayrı da toplanabilir."

 

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.