İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2005 Cuma Sayı: 25904 (Asıl) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞVERENLERİN ÇALIŞTIRDIKLARI İŞÇİLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLDİRMELERİ İLE SENDİKA VE KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT FİŞLERİ VE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Madde 1 - 26/6/1995 tarihli ve 22325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Bölge Müdürlüğü’ne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği  Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik"

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - İşverenlerce işe yeni alınan işçiler için örneği EK-1’de; herhangi bir nedenle hizmet akitleri sona eren işçiler için de örneği EK-2’ de gösterilen bildirimlerden iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının izleyen ayın on beş (15)’ ine kadar Bakanlığa gönderilmesi zorunludur."

Yürürlük

Madde 3 - Bu Yönetmelik 19/7/2005  tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.