GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
 
GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 15/05/2004
RESMİ G. NO : 25463
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Dayanak
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 4 – Eşit Davranma
Madde 5 – İşçilerin Bilgilendirilmesi
Madde 6 – Eğitim
Madde 7 – Sağlık Gözetimi
Madde 8 – Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler
Madde 9 – Geçici İş İlişkisinde Bilgilendirme
Madde 10 – Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 11 – Daha Uygun Önlemlerin Alınması
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 12 – İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Madde 13 – Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 14 – Yürürlük
Madde 15 – Yürütme