İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
 
İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 16/12/2003
RESMİ G. NO : 25318
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Dayanak
Madde 4.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 5.- İşverenlerin yükümlülükleri
Madde 6.- Çalışanların hak ve yükümlülükleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Sağlık Biriminin Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları

Madde 7.- Sağlık birimi
Madde 8.- Yıllık çalışma planı
Madde 9.- Yıllık değerlendirme raporu
Madde 10.- Gizlilik ilkesi
Madde 11.- İşbirliği
Madde 12.- İlkyardım ve acil tedavi
Madde 13.- Bilgilendirme ve eğitim
Madde 14.- Kayıt ve istatistik
Madde 15.- Tedavi hizmetleri
Madde 16.- Sağlık biriminin faaliyet alanı
Madde 17.- Ortak sağlık birimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Eğitimleri, Çalışma Şartları ve Görevlendirilmeleri

Madde 18.- İşyeri hekiminin nitelikleri
Madde 19.- Sertifikalandırma
Madde 20.- Eğitim ve sınav
Madde 21.- İşyeri hekimlerinin hizmet süresi
Madde 22.- İşyeri hekiminin görevleri
Madde 23.- İşyeri hekiminin yetkileri
Madde 24.- İşyeri hekiminin sorumlulukları
Madde 25.- İşyeri hekiminin görevlendirilmesi
Madde 26.- Bildirim yükümlülüğü

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memurunun Nitelikleri, Görevleri, Eğitimleri ve Görevlendirilmeleri

Madde 27.- İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun nitelikleri
Madde 28.- Sertifikalandırma
Madde 29.- Eğitim
Madde 30.- İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevleri
Madde 31.- İşyeri hemşiresi veya sağlık memurunun görevlendirilmesi

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 32.- Ücretsiz hizmet
Madde 33.- Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Geçici Madde 1-
Madde 34.- Yürürlük
Madde 35.- Yürütme