İş veSosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2000 Salı Sayı: 23951 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

BAĞ-KUR SİGORTALILARININ ÖDEMEK ZORUNDA BULUNDUKLARI PRİMLERİN HESAPLANMASI-ÖDENMESİ VE TAHSİLİ USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 19/4/1988 tarihli ve 19790 sayılı Resmi Gazete'de, yayımlanan Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması-Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sigorta primi; her yıl Nisan ayında ilk olarak bir önceki yılın Aralık ayı ile ondan önceki yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranı kadar, ikinci olarak bir önceki yılın gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızları kadar artırılarak belirlenen basamak gelirinin % 20'sidir."

            "Sağlık sigortası primi; birinci fıkrada belirtilen şekilde belirlenen basamak gelirinin %15'idir."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 7- Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak gecikilen her ay için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla belirlenen gecikme zammı oranları uygulanır. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç ödeninceye kadar devam eder."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 9- Tabii afet ve hastalık hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

            a) Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii bir afet sonucu fiilen çalıştırdığı veya ikametgah olarak oturduğu konutu yıkılan veya hasar gören ve bu durumlarını tabii afetin olduğu ayı takip eden altı ay içinde, il ve ilçelerde valilik, kaymakamlık ve belediyelerden, köylerde ise ihtiyar heyetlerinden alacakları belge ile belgelendiren sigortalıların, tabii afetin meydana geldiği ay dahil bu aya kadar ödenmemiş prim ve gecikme zammı borçları ile bu ayı takip eden altı aylık prim borçları, bu altı aylık sürenin sona erdiği tarihten itibaren, gecikme zammı uygulanmaksızın altı ay süreyle ertelenir. Ertelenen prim borçlarının altı aylık erteleme dönemini takip eden ilk ayın sonuna kadar ödenmesi halinde bu primlere gecikme zammı uygulanmaz.

            b) Hastalık nedeniyle ticari faaliyetini yürütemeyen ve bu durumunu hastalık halinin sona erdiği tarihi takip eden altı ay içinde sağlık kurulu raporu ile belgelendiren sigortalıların, çalışamadığı aylara ait prim borçları, sigortalının çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, altı ay süreyle ertelenir. Ertelenen prim borçlarının altı ayı takip eden ilk ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, bu primlere gecikme zammı uygulanmaz.

            Madde 4- Bu Yönetmeliğin, 1 inci maddesinin sigorta primine ilişkin hükmü ile 2 nci maddesi hükmü 1/1/2000, 1 inci maddesinin sağlık sigortası primine ilişkin hükmü 1/10/1999, 3 üncü maddesi hükmü ise 30/9/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.