İş veSosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2001 Cumartesi Sayı: 24279 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN HALLERDE, SİGORTALILARLA HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK YOL PARALARI İLE ZARURİ MASRAFLAR HAKKINDAKİ TARİFE İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

   
            Madde 1- 19 Mart 1976 tarihli ve 15533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1479 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinde Belirtilen Hallerde, Sigortalılarla Hak Sahiplerine Verilecek Yol Paraları ile Zaruri Masraflar Hakkındaki Tarife ile ilgili Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.