İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YÖNETMELİĞİ

 
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/01/2005
RESMİ G. NO : 25698
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Hükümler

Madde 5 - İsteğe Bağlı Sigortalılık Hakkından Yararlanacaklar
Madde 6 - İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebi
Madde 7 - İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması
Madde 8 - İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi
Madde 9 - Gelir Basamaklarının Seçimi
Madde 10 - Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Primlerin Hesaplanması, Borçlanma ve Sağlanan Yardımlar

Madde 11 - Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri
Madde 12 - İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması
Madde 13 - Sağlanan Sosyal Sigorta Yardımları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 14 - Tebligatlar
Madde 15 - Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 16 - Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 17 –
Madde 18 - Yürütme