Noterlik Mevzuatı  
 

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ
 
RESMİG. TARİHİ : 22/02/2000
RESMİ G. NO : 23972
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
HARCAMA YETKİSİ, YETKİ LİMİTLERİ, KOMİSYONLAR
Madde    5 : HARCAMA YETKİSİ VE LİMİTLERİ
Madde    6 : ALIM SATIM VE İHALE KOMİSYONUNUN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHALE USULLERİ
Madde    7 : SATIN ALMA VE HİZMETLERDE İHALE USULLERİ
Madde    8 : SATIN ALMA YETKİLİSİ ELİYLE YAPILACAK ALIMLAR
Madde    9 : PAZARLIK USULÜ
Madde  10 : PAZARLIK USULÜNÜN ŞARTLARI
Madde  11 : PAZARLIK USULÜYLE YAPILABİLECEK İŞLER
Madde  12 : KAPALI TEKLİF USULÜ
Madde  13 : KAPALI TEKLİF MEKTUPLARININ MUHTEVİYATI
Madde  14 : EMANET USÜLÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞARTNAME VE TEMİNATLAR
Madde  15 : ŞARTNAMELER
Madde  16 : TEMİNAT
Madde  17 : TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
Madde  18 : TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
İHALE SÖZLEŞMESİNE HAZIRLIK
Madde  19 : İHALE KARARI, BİLDİRİM VE ONAY
ALTINCI BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI
Madde  20 : SÖZLEŞME YAPILACAK HALLERDE, BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR
Madde  21 : İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde  22 : İŞ ARTIŞI VEYA EKSİLMESİ
Madde  23 : YÜKLENİCİNİN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK OLMASI
Madde  24 : İHALEDE SERBESTLİK
Madde  25 : YÖNETİM KURULU ONAYI
YEDİNCİ BÖLÜM
MUAYENE, KABUL VE ÖDEME İŞLEMLERİ
Madde  26 : MUAYENE
Madde  27 : MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU
Madde  28 : MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  29 : MUAYENELERDE SÜRE
Madde  30 : MUAYENEYE İTİRAZ VE İKİNCİ MUAYENE
Madde  31 : MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARININ SORUMLULUKLARI
Madde  32 : MUAYENE TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ
Madde  33 : ÖDEME İŞLEMLERİ
Madde  34 : MÜTEAHHİTLERE VERİLECEK AVANSLAR
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SATIŞ, TRAMPA VE BAĞIŞ İŞLERİ
Madde  35 : SATILACAK MALZEME VE TAŞINMAZLAR
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  36 : SÜRELERİN HESABI
Madde  37 : TEBLİGAT
Madde  38 : DOSYALAMA İŞLERİ
Madde  39 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde  40 : YÜRÜRLÜK
Madde  41 : YÜRÜTME