Gümrük Mevzuatı  
       
A.TR DOLAŞIM BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
     
RESMİ G.TARİHİ : 01/06/2001
RESMİ G. NO : 24419
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde 2 : DAYANAK
Madde 3 : TANIMLAR
Madde 4 : A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN ŞEKLİ
Madde 5 : A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN DÜZENLENECEĞİ HALLER
Madde 6 : A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI
İKİNCİ BÖLÜM
A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN ŞEKLİ, BASIMI VE DÜZENLENMESİ
Madde 7 : A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN DOLDURULMASI
Madde 8 : TİCARET VE SANAYİ ODALARINCA YAPILACAK İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN GÜMRÜK İDARELERİNCE VİZESİ
Madde   9 : A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN GÜMRÜK İDARELERİNCE İNCELENMESİ
Madde 10 : DOLAŞIM BELGELERİNİN VİZE EDİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DOLAŞIM BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 11 : DEĞİŞTİRME İŞLEMİ
İKİNCİ KISIM
BELGELERİN VERİLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN SONRADAN VERİLMESİ
Madde 12 : BELGENİN SONRADAN VERİLEBİLECEĞİ DURUMLAR
Madde 13 : BELGENİN SONRADAN VERİLMESİNE İLİŞKİN MÜRACAAT
Madde 14 : TEKNİK NEDENLERLE A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN REDDİ
Madde 15 : BELGENİN SONRADAN VERİLMESİ İŞLEMLERİ
Madde 16 : SONRADAN VERİLMİŞTİR MEŞRUHATI
İKİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ NÜSHA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENMESİ
Madde 17 : İKİNCİ NÜSHA DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENMESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN İBRAZ SÜRELERİ
Madde 18 : İBRAZ SÜRESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEMLER
Madde 19 : BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEMDEN YARARLANMA İZNİ
Madde 20 : BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM USULLERİ
Madde 21 : BAŞVURU
Madde 22 : BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM MEŞRUHATI
Madde 23 : BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM İZNİNİN İPTALİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
İTHALATTA İBRAZ EDİLEN BELGELERE İLİŞKİN İŞLEMLER VE SONRADAN KONTROLÜNÜN İSTENMESİ
Madde 24 : DOLAŞIM BELGELERİNİN İTHALATÇI ÜLKE GÜMRÜK İDARESİNE SUNULMASI
Madde 25 : İTHALATTA İBRAZ EDİLEN BELGELERE İLİŞKİN İŞLEMLER
Madde 26 : İTHALAT ÖNCESİNDE DOLAŞIM BELGELERİNİN İBRAZ EDİLEMEMESİ
Madde 27 : ÖNEMSİZ FARKLILIKLAR VE ŞEKLİ HATALAR
Madde 28 : SONRADAN KONTROL TALEBİ
Madde 29 : SONRADAN KONTROL İŞLEMLERİ
Madde 30 : SONRADAN KONTROL TALEBİNİN İNCELENMESİ
Madde 31 : SONRADAN KONTROL SONUÇLARI
ÜÇÜNCÜ KISIM
İŞLEME KONULMAYACAK BELGELER
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞLEME KONULMAYACAK A.TR DOLAŞIM BELGELERİ
Madde 32 : GEÇERSİZ A.TR DOLAŞIM BELGELERİ
İKİNCİ BÖLÜM
DOLAŞIM BELGELERİNİN ARANILMAYACAĞI DURUMLAR
Madde 33 : YOLCU EŞYASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÜMRÜK İDARELERİ ARASINDA KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ
Madde 34 : MÜHÜR VE ADRESLERİN İLETİLMESİ
Madde 35 : KARŞILIKLI YARDIM
Madde 36 : ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde 37 : POSTA GÖNDERİLERİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 38 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Madde 39 : YÜRÜRLÜK
Madde 40 : YÜRÜTME