Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2000 Salı Sayı: 24071 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

A.TR DOLAŞIM BELGELERİ YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
           Madde 1- 24/8/1996 tarihli ve 22737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha belgeyi, kendilerinde bulunan ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait dolaşım belgesiyle karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan sonra, vize işlemini yaparlar. Ancak, 8 no'lu "Gözlemler" bölümüne ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.