Gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:17.06.1998 Çarşamba Sayı: 23375 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
Devlet Bakanlığından 
 
 BİLGİSAYAR SİSTEMİ BULUNAN GÜMRÜK İDARELERİNCE YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
  
 BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ 
            Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerindeki gümrük işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2 Bu Yönetmelik bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde yürütülecek işlemleri kapsar. 

            TANIMLAR 
            Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; 

            a) Tescil: Beyana ilişkin bilgilerin bilgisayar sistemine girilmesi ve sistem tarafından kaydedilmesini, 

            b) Tescil onayı: Tescil edilen özet beyan veya gümrük beyannamesinin ilgili memur tarafından bilgisayar ortamında kabulü ile bunların dökümleri üzerine imza atılmak ve mühür basılmak suretiyle yapılan işlemi, 

            c) Özet beyan: Taşıyıcı veya acentası tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı formu, 

            d) Taşıma senedi: Taşıyıcı tarafından düzenlenen, deniz ve hava taşımacılığındaki konşimentolar ile kara taşımacılığındaki yük senetlerini, 

            e) Bilgisayar sistemi: Gümrük idarelerinde cari işlemlerin yürütüldüğü entegre bilgisayar sistemini, 

            f) Veri girişi: Bilgisayar sistemine bilgi girişini, 

            g) Gümrük Yönetmeliği: 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği ile bunun ek ve değişikliklerini, 

            ifade eder. 

            REJİM KODLARI 
            Madde 4 Gümrük beyanlarında kullanılan dört rakamlı rejim kodlarının ilk iki rakamı yapılan rejim beyanını son iki rakamı bir önceki rejim beyanını ifade eder. (Dört rakamlı rejim kodları ve bunların tanımı bu Yönetmeliğin 1 no.lu ekinde yer alan listede gösterilmiştir.) 

             KULLANICI KOD NUMARALARI 
            Madde 5 Gümrük bilgisayar sistemine veri girebilmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilen kod numaraları kullanılır. Gümrük Komisyoncuları veya yardımcıları veri girişi yaparken, kod numaralarının yanı sıra gümrük komisyoncusunun şahsına ait vergi numarasını da gümrük beyannamesinin 14 no.lu kutusuna kaydederler. 

            TESLİM KAĞIDI 
            Madde 6 Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir. İşlemleri tamamlanmış gümrük beyannamesi nüshası, gümrük vezne alındısı veya bankalarca düzenlenen gümrük vergi alındısı ile taşıma senedini ibraz eden mükelleften başkaca bir belge aranmaksızın eşyası teslim edilir. 

            KULLANILACAK BELGELER 
            Madde 7 Taşıyıcılar, gümrük idarelerine, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve bu Yönetmeliğin 2 no.lu ekindeki forma uygun olarak bastırılmış Özet Beyan Formu verir. 

            Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre gümrük işlemleri sırasında kullanılan giriş manifesto (özet beyan) tescil defteri, çıkış manifesto (özet beyan) tescil defteri, ambar giriş defteri, ambar çıkış defteri, giriş beyannameleri tescil defteri, çıkış beyannameleri tescil defteri, transit beyannameleri tescil defteri, antrepo beyannameleri tescil defteri, cari hesap defteri, tasfiyelik eşya listesi, giriş beyannameleri bordrosu, çıkış beyannameleri bordrosu ve benzeri belgeler bilgisayar sistemi tarafından üretilir. 

            GÜMRÜK TARİFESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 
            Madde 8 Gümrük vergi oranlarının değiştiği hallerde, gümrük idarelerindeki bilgisayar sistemlerine yeni vergi oranları yüklenir. Ancak, yeni vergi oranlarının yürürlüğe girmesi ile bunların sisteme yüklenmesi arasında bir süre geçmesi ve mükelleflerin bu süre içinde fiili ithalatı gerçekleştirmek istemesi durumunda, beyan eski vergi oranları üzerinden yapılabilir. Bu gibi hallerde, fiili ithalattan sonra, duruma göre noksan alınan vergilerin istenmesi veya fazla alınan vergilerin geri verilmesi yönünde işlem yapılır. 
  

İKİNCİ KISIM
GİRİŞ İŞLEMLERİ
  
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZET BEYAN

            ÖZET BEYANIN TESCİLİ 
            Madde 9 Bir taşıt aracıyla gelen eşyaya ilişkin özet beyan ve taşıma senedi bilgileri önceden gümrük idaresinden alınmış kullanıcı koduna sahip taşıyıcı veya acentası tarafından gümrük bilgisayar sistemine girilmek suretiyle tescil edilir ve alınan döküm imzalanır. 

            Grup şeklinde yapılan taşımalarda ise ana özet beyana dayanan alt özet beyan ve ara taşıma senedi bilgileri taşıyıcı veya acentası tarafından sisteme girilerek tescil edilir ve bunun bilgisayardan alınan dökümü imzalanır. 

            Yurda geçici olarak giren eşyanın sundurmaya alınmak istenmesi halinde, bu yöndeki talep yazılı olarak gümrük idare amirine bildirilir. İdare amirinin talebi uygun bulması durumunda, ilgili gümrük memuru özet beyan modülündeki "teslim alma" tipini seçerek sisteme girdiği özet beyanı tescil eder ve onaylar. 

            ÖZET BEYANIN ONAYI 
            Madde 10 Bilgisayar sistemine veri girişi yapılarak tescil edilen ana veya alt özet beyan ve ekleri gümrük kabul memuruna teslim edilir. Gümrük kabul memuru ilgili ekranı açarak, özet beyan ve eklerini ekran bilgileri ile karşılaştırır; uygun sonuç alırsa onay işlemini yapar. 

            Ekran bilgileri ile özet beyan formundaki bilgilerin aynı olmadığının anlaşılması halinde, onay işlemi yapılmayarak belgeler iade edilir. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
AMBAR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

            EŞYANIN AMBARA ALINMASI 
            Madde 11 Gümrük ambar memuru, ambara alınan eşya için, kendisine verilen ve üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı sundurma giriş listeleri ile ekrana çağırdığı özet beyan bilgilerini karşılaştırarak ambar giriş işlemlerini onaylar. Bu onay sonrasında sundurma giriş listeleri ilgili ambar memuru tarafından muhafaza edilir. 

            Karşılaştırma sonucunda özet beyana göre herhangi bir eksiklik, fazlalık veya hasar varsa, bu durumu gösterir bir tutanak düzenlenir. Bilgisayar sisteminden dökümü alınan tutanak, gerekli takibatın yapılması bakımından özet beyan servisine gönderilir. 

            EŞYANIN AMBARDAN ÇIKARILMASI 
            Madde 12 Beyan sahibi, işlemi tamamlanmış gümrük giriş beyannamesinin mükellef nüshası ve ödemeye ilişkin belge ile taşıma senedinin alıcı nüshasının aslını gümrük ambar memuruna teslim eder. 

            Gümrük ambar memuru, "Ambar çıkış ekranı"nı açar ve ilgili beyannamenin numarasını kaydederek bu beyannameye ilişkin ambar kayıtlarını ekrana çağırır. Gerekli uygunluğun varlığını gördükten sonra onay vererek Ambar Çıkış Kontrol Fişini döker. Daha sonra bu fişi imzalayarak taşıma senedi alıcı nüshası ile birlikte işletme ambar memuruna verir. İşletme ambar memuru taşıma senedini alıkoyarak, eşyayı teslim eder ve çıkış kontrol fişini mükellefe imzalattırır ve bunun üzerine kendi imzasını da atar. Bu şekilde eşya ambardan çıktığında, gümrüklü sahanın çıkış kapısında görevli gümrük muhafaza memuru çıkış kontrol fişini alıkoyar ve eşyanın gümrüklü sahadan çıkışına izin verir. 

            Tahlile veya ekspertize gönderilmek üzere ambardan çıkarılan eşya için özet beyan modülündeki tutanak ekranı açılarak, "numçıkış" kodunun kullanıldığı tutanak düzenlenir. 

            AMBARA ALINMAYAN EŞYANIN TESLİMİ 
            Madde 13 Gümrüklü sahaya gelen ve özet beyanı verilen eşya sundurmaya veya ambara alınmaksızın beyan sahibine teslim edildiğinde, özet beyan modülünden ekrana getirilen tutanak ile eşyanın teslimine ilişkin kayıtlar yapılır. Bu eşya ile ilgili gümrük beyannamesinin işlemleri tamamlandığında, özet beyan kayıtları bilgisayar sistemi tarafından kapatılır. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ
  
           GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİNİN TESCİLİ 
            Madde 14 Gümrük giriş beyannamesine ilişkin bilgiler, ait olduğu özet beyan ve taşıma senedi kayıtları açılarak, önceden gümrük idaresinden alınmış kullanıcı koduna sahip beyan sahibi tarafından gümrük bilgisayar sistemine girilir. Vergi hesapları bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak yapılır. Teminatlı işlemlerde buna ilişkin bilgiler de sisteme girilir ve beyanname sistem tarafından tescil edilir. 

            GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİNİN ONAYI 
            Madde 15 Dökümü alınmış ve beyan sahibi tarafından imzalanmış gümrük giriş beyannamesi ve ekleri gümrük irtibat servisindeki kabul memuruna verilir. Gümrük kabul memuru beyannameyi ekrana çağırarak özet beyan ve taşıma senedi bilgileri de dahil olmak üzere, ekran bilgileri ile kendisine verilen beyanname ve eklerindeki bilgileri karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda,bilgilerin aynı ve eklerin de beyan edildiği sayıda olduğunu anladıktan sonra beyanname ve eklerini teslim alarak bilgisayarda tescil onayını yapar. 

            Tescil onayı yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak muayene kriterini ve görevli muayene memurunu belirler. 

            Bu kriterlere göre; 

            a) Basitleştirilmiş usule ve sonradan kontrol yöntemine tabi tutulan beyannameler vezne ve muhasebe servisine, 

            b) Belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler sistemin belirlediği muayene memuruna, 

            c) Fiziki muayene yöntemine tabi tutulan beyannameler sistemin belirlediği ve ambarda görevli muayene memuruna, 

            gönderilir. 

            BİR TAŞIMA SENEDİ İÇERİĞİ EŞYANIN BİRDEN FAZLA PARTİDE ÇEKİLMESİ 
            Madde 16 Bir taşıma senedi kapsamı eşya için birden fazla beyanname verilebilir. 

            Ancak, tescil onayından sonra bir beyanname içeriği eşyanın sadece bir kısmının teslim alınarak, diğer kısmının sundurmada bırakılmak istenmesi durumunda, bu yöndeki talep yazılı olarak gümrük müdürlüğüne bildirilir. Talebin idare amirince uygun görüldüğü durumda, görevli memur sistemin bu yönde işlem yapabilmesi için ilgili ekranı açarak, buraya beyan sahibi tarafından yeniden veri girişi yapılmasına ilişkin onayı verir. 

            Bir kap içeriği eşyanın bölünmesine izin verilmez. 

            BEYANNAMEDE DÜZELTME 
            Madde 17 Tescil ve onay sonrası mükelleflerin yazılı olarak bildirdikleri eşyanın ağırlık, adet, ölçü veya kıymet yönünden beyannamede değişiklik talepleri, idare amirinin onayı ile kabul edilir ve bu değişiklikler gümrük personeli tarafından yapılır. Ancak,onay sonrası eşyanın bilgisayar sistemi tarafından fiziki muayeneye sevk edilmesinden veya belge kontrolüne sevk edilmekle birlikte, eşyanın fiziki muayenesinin gerektiği hususunun ilgili muayene memuru tarafından müzekkereye bağlanmasından sonra, beyannamede değişiklik talepleri kabul edilmez. 

            DİĞER BELGELERİN TESCİL VE ONAYI 
            Madde 18 Sözle beyan edilen eşyaya ilişkin beyanname ile ATA karnesi bilgileri gümrük irtibat servisi memuru tarafından sisteme girilir ve bilgisayar onayı yapılır. Onay işleminden sonra bilgisayar sisteminin belirlediği yönde işlem yapılır. 

            Gümrük Kanununun 56 ncı maddesinde yer alan özel beyana göre ibraz edilen belgeler ile NATO beyannamelerine ilişkin işlemler bilgisayar sistemi dışında, genel hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, özet beyanı, taşıma senedi ve ambar girişi bilgisayar ortamında yaratılmış olan bu eşyaya ilişkin kayıtlar yine bilgisayar ortamında tutanak yaratılarak kapatılır. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MUAYENE VE KONTROL İŞLEMLERİ
  
           BELGE KONTROLÜNE TABİ BEYANNAMELER 
            Madde 19 Muayene kriterlerine göre sistem tarafından belge kontrolü için seçilmiş gümrük giriş beyannamesini alan muayene memuru, beyannamedeki bilgiler ile eklerini karşılaştırır. Daha sonra beyannameye ait bilgileri ekrana çağırarak tarife, kıymet ve miktar kontrollerini belge üzerinde yapar. Teminatlı bir işlem söz konusu ise beyan sahibi tarafından girilen teminat bilgilerini de kontrol eder. 

            Beyanname ile ekran bilgileri arasında bir uygunsuzluk yok ise muayene memuru bilgisayar onayını verir. Aynı onayı beyannamenin ilgili bölümüne yazarak imzalar. Bu işlem bittikten sonra gümrük giriş beyannamesi vezneye teslim edilir. 

            Muayene memuru yaptığı inceleme sırasında beyanname, ek belgeler ve ekran bilgileri arasında ciddi bir farklılık belirler ve sözkonusu eşyanın fiziki muayenesini gerekli görürse, durumu ekrana ve beyannameye meşruhat vermek suretiyle idare amirine bildirir. İdare amirinin fiziki muayeneyi uygun görmesi ve ambar muayene grubunda bulunan bir muayene memurunu görevlendirmesi halinde fiziki muayene bu memur tarafından yapılarak sonuçları ekrana ve beyannameye kaydedilir. Fiziki muayenenin idare amirince uygun görülmemesi halinde, ilgili amir, bunun gerekçelerini üzerine kaydettiği beyannameyi önceden görevlendirilen muayene memuruna iade eder ve işlemlere kalındığı yerden devam olunur. 

            Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca ikmalen tahsilat veya cezai durumu gerektirmeyen eksiklik veya yanlış belge ibrazı durumunda, bu hususu açıklayan bir not eklenerek beyanname ve ekleri mükellefe iade edilmek üzere müracaat masasına gönderilir. 

            Gümrük Kanunu hükümlerine göre ikmalen tahsilatı ve/veya para cezası uygulanmasını gerektiren hallerde, muayene memuru tarafından müzekkere hazırlanır ve idare amirinin onayına sunulur. İdare amirinin onayından sonra muayene memuru tarafından tespit edilen farklılıklara ilişkin bilgiler girilir. Bilgisayardan düzeltme nüshası çıktısı alınır. Asıl beyanname ile düzeltme nüshası birleştirilir. Bu durum asıl nüsha beyanname üzerine meşruhat verilmek suretiyle kaydedilir ve meşruhatın altı imzalanarak her iki beyanname muayene memuru tarafından irtibat servisine teslim edilir. 

            İTİRAZ 
            Madde 20 19 uncu madde hükümlerine göre, irtibat servisine iade edilen beyannamenin düzeltme nüshasına göre yapılan yeni tahakkuk beyan sahibine tebliğ edilir. Yeni tahakkuka itiraz edilmemesi halinde, beyan sahibi tarafından bu hususun kaydedildiği beyanname, irtibat servisine iade edilir. 

            Beyan sahibinin bu tahakkuka itirazı var ise, itiraz işlemleri Gümrük yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. 

            EŞYANIN FİZİKİ MUAYENESİ 
            Madde 21 Muayene kriterlerine göre eşyanın fiziki muayeneye sevk edilmesi halinde, sundurma işletmesine haber verilerek sözkonusu eşyanın fiziki muayene için hazırlanması istenilir. 

            Muayene memuru kendisine teslim edilen giriş beyannamesini inceler ve fiziki muayeneyi sundurma veya antrepo işletme memurunun huzurunda re'sen yapar. Muayenenin hudut ve kapsamı muayene memuru tarafından belirlenir. Bu husus beyannameye de kaydedilir. Muayene memuru, muayene sonucunda beyana uygun sonuç alırsa, beyannameye "uygundur" meşruhatı vererek altını imzalar ve bilgisayara da onay verir. 

            Re'sen yapılan muayene sırasında beyana göre eşya cinsinde rejim veya vergi değişikliğini gerektiren farklılıklar ortaya çıkması halinde, muayene memuru durumu bir müzekkere ile idareye bildirir. Bu durumu öğrenen beyan sahibinin talep etmesi halinde, eşya, ilgili muayene memuru tarafından beyan sahibinin de katılımıyla yeniden muayene edilir. 

            TAHLİLE GÖNDERİLECEK EŞYA 
            Madde 22 Fiziki muayeneye sevk edilen eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 47 no.lu ekindeki Tahlile Tabi Maddeler Listesi'nde yer alması halinde, eşyadan alınan numuneler gümrük laboratuarına veya ilgili ekspertiz kuruluşuna gönderilir. Muayene memuruna gelen tahlil raporları incelendikten sonra ekrandaki açıklama bölümüne "kimyevi tahlil sonucu beyana uygun bulunmuştur" meşruhatı muayene memuru tarafından kaydedilir. Aynı meşruhat beyanname üzerine de düşülür. 

            Ancak, aynı eşyanın daha önceden yaptırılan tahliline itibar edilebiliyorsa (bu durum eşyanın ithalinin süreklilik göstermesi, özelliklerini belirleyici belgelerinde farklılık olmaması ve şüphe edilmemesi halleri dikkate alınarak tespit olunur) eşya tahlile gönderilmez. 

            Muayene kriterlerine göre eşyanın sistem tarafından, "Teslimden Sonradan Kontrol"e veya "Belge Kontrolü"ne sevk edilmesi halinde, sözkonusu eşya Gümrük Yönetmeliğinin 47 no.lu ekinde yer alsa dahi kimyevi tahlile gönderilmez. 

            Tahlil sonucunun beyana aykırı olması ve beyan sahibinin tahlile itiraz etmesi durumunda, Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

            TAHSİLAT 
            Madde 23 Tahsili gereken gümrük vergileri, harçlar ve fonlar ile para cezaları gümrük saymanlıklarına veya bu saymanlıkların hesaplarının bulunduğu bankalara aşağıdaki şekilde yatırılır. 

            a) Gümrük veznesine yapılacak ödemelerde, tahakkuk işlemi biten beyannameler vezneye gönderilir. Mükellef gümrük vergilerini yatırmak istediği sırada veznedar "Muhasebe Hareketleri" ekranını açarak tahakkukun yapılıp yapılmadığına bakar. Tahakkuk yapılmış ise, bu ekrana onay vererek "Gümrük Vezne Alındısı" ekranını açar ve vergilerin tahsiline ilişkin işlemleri tamamlar. Dökümü alınan Gümrük Vezne Alındısının birinci nüshasını beyannamenin mükellef nüshası ile birlikte mükellefe verir. 

            b) Bankalardaki gümrük saymanlığı hesaplarına yapılan ödemelerde, mükellef, bankalarca düzenlenen gümrük vergi alındısını ibraz eder. İşlemleri tamamlanmış gümrük beyannamesi ile banka dekontu gümrük muhasebe memuruna geldiğinde, bu memur "Muhasebe Hareketleri" ekranını açar ve gerekli karşılaştırmaları yaptıktan sonra onay verir. Daha sonra, beyanname ile banka dekontu üzerine ödendi meşruhatını düşer ve işlemi bitmiş beyannamenin mükellef nüshası ile banka dekontunun bir nüshasını mükellefe verir. 

            TEMİNAT 
            Madde 24 Bir gümrük beyannamesi ile ilgili işlemlerde teminat alınması sözkonusu olduğunda aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

            a) Teminatın nakit olarak verildiği hallerde, veznedar "Nakit Teminat" ekranını açar ve ilave bilgileri girerek onay verir. Daha sonra dökümünü aldığı Gümrük Vezne Alındısının mükellef nüshası ile beyanname mükellef nüshasının üzerine gerekli meşruhatları düşerek bunları ilgililere verir. 

            b) Teminatın nakitten gayrı verildiği hallerde, gümrük muhasebe memuru "Menkul Kıymetler" ekranını açar ve bu ekranda kayıtlı miktar ile verilen teminatta kayıtlı miktarın uygunluğunu denetler. Daha sonra sözkonusu teminatın mevzuatın öngördüğü nitelikte olup olmadığını inceler. Gerekli uygunluğu sağladıktan sonra, bu uygunluğu belirten form yazıyla teminatı Gümrük Saymanlığı Muhasebe Servisine verir. 

            Saymanlık muhasebe memuru teminatı teslim alarak "Menkul Kıymetler" ekranını açar ve dökümünü aldığı Menkul Kıymetler Alındısı ile beyannamenin üzerine gerekli meşruhatları düşerek, bunları Gümrük Muhasebe Servisine iade eder. 

            Gümrük muhasebe memuru, gümrük işlemleri tamamlanmış beyanname ve eklerini tasnif ederek, mükellef nüshasını ve Menkul Kıymetler Alındısının birinci nüshasını beyan sahibine verir. 

            c) Bir beyanname kapsamı eşya ile ilgili olarak hem nakit hem de nakitten gayrı teminat verildiği hallerde (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemler bir arada yürütülür. 

            FAZLA ALINAN VERGİLERİN İADESİ 
            Madde 25 Fazla alınan vergilerin iadesine ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliğinin 475 inci maddesi hükümlerine göre yapılır. Bu amaçla hazırlanan ve gerekli imzaları tamamlanan danışma kağıtları ödemenin yapılması için ilgili saymanlığa gönderilir. Saymanlık tarafından Devlet Muhasebesi Yönetmeliğine göre hazırlanan belgeler veznedara intikal ettirilir. Veznedar, muhasebe modülünden "Ödemeler" ekranını açarak, gerekli bilgileri girer ve iadeyi yapar. 
  

BEŞİNCİ BÖLÜM
BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL VE SUPALAN İŞLEMLERİ
  
           BİLGİSAYAR SİSTEMİ BULUNAN GÜMRÜK İDARELERİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULE İLİŞKİN İŞLEMLER 
            Madde 26 Basitleştirilmiş usullerden, bir idari veya ticari belgeyle beyan yönteminin uygulandığı durumlarda, taşıyıcının özet beyan modülünde yarattığı bilgilerden yararlanarak aynı modülün tutanak ekranında gümrük idaresi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağın düzenlenmesiyle eşyanın ambar kayıtları kapatılmakla birlikte, taşıma senedi bilgileri açık tutulur. Eşya, bu tutanağa dayanarak gümrüklü sahadan çıkarılır. Daha sonra, tamamlayıcı beyan olarak gümrük beyannamesi verildiğinde, tutanak tarihine referans verilerek bu tarih tescil tarihi olarak kaydedilir. 

            Eşyanın gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan beyan sahibinin gümrük idaresince izin verilen deposuna götürüldüğü hallerde, taşıyıcı, gümrük idaresine 9 uncu maddede belirtildiği şekilde özet beyan verir. Gümrük idaresi ise aynı modüldeki tutanak türlerinden 'Basitleştirilmiş Usul Teslim' tipini seçerek bir tutanak yaratır. Ancak, bu eşya ile ilgili olarak ambar kayıtları oluşturulmaz. Tamamlayıcı beyan olarak gümrük beyannamesi verildiğinde tutanak tarihine referans verilerek bu tarih tescil tarihi olarak kaydedilir. Gümrük işlemleri tamamlandığında, özet beyan ve tutanak bilgileri kapatılır. 

            Basitleştirilmiş usullerden eksik beyan yönteminin uygulandığı durumlarda, ambar hareketleri ile özet beyan ve gümrük beyannamesi tescil ve kabul işlemleri 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtildiği şekilde yapılır. Ancak, tamamlayıcı beyanın verildiği tarihte, ilk beyannamenin bazı bilgilerinin değiştirilmesi gerektiği hallerde, muayene memuru tarafından beyanname ekranı açılarak yeniden düzenleme işlemleri yapılır. Yapılan değişiklikler nedeniyle ek vergi tahakkuku ortaya çıkması durumunda, yeni bir muhasebe hareketi yaratılarak, vezneye yatırılmak istenen meblağ için gümrük vezne alındısı düzenlenir. 

            BİLGİSAYAR SİSTEMİ BULUNAN GÜMRÜK İDARELERİNDE SUPALAN İŞLEMLERİ 
            Madde 27 Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde supalan işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 

            a) Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, Gümrük Yönetmeliğinin 4 no.lu ekinde yer alan bir eşyanın beyan sahibi tarafından supalana tabi tutulmak istenmesi halinde, gümrük beyannamesi ekranından "BS3" kodu seçilir. Bu kodun seçilmesiyle gümrük idaresine supalan istek kağıdı verilmiş kabul edilir. Eşyanın 4 no.lu listede yer almamasına karşın supalana tabi tutulmak istenmesi halinde, yine "BS3" kodu seçilerek beyanname düzenlenir ve dökümü alınarak imzalanır. Bu beyanname ekleri ile birlikte "Supalan Talep Dilekçesi" de irtibat servisine verilir. Tescil onayından sonra beyanname ve ekleri izin dilekçesinin değerlendirilmesi için idare amirine gönderilir. İdare amirinin supalan talebini uygun görmesi halinde, bu yönde dilekçe üzerine meşruhat verir ve diğer gümrük işlemlerine başlanır. Talebin uygun görülmemesi halinde ise onay memuru beyanname ekranını açarak "BS3" seçeneğini iptal eder ve gümrük işlemleri normal usullere göre yürütülür. 

            b) Supalana tabi eşyaya ilişkin giriş beyannamesi seçme kriterlerine göre yapılan fiziki kontrol veya belge kontrolünden sonra gümrük vergileri ödenmek üzere vezneye gönderilir. Vergileri ödenen eşyaya ilişkin beyannameye kabul onayı sırasında eklenen çetele üzerine verilecek meşruhatla görevlendirilen gümrük kolcusu eşyanın teslimini sağlayarak, buna ilişkin meşruhatları beyanname ve çetele üzerine düşer. 

            c) Supalana tabi eşyanın tesliminden sonra vergi tahakkukunun yeniden yapılması gerekiyor ise ilgili muayene memuru "Entegre Tarife Bilgilendirme" modülünü kullanarak yeni verilere göre alınması gereken vergi miktarlarını tespit eder. Yeni hesaplanan vergiler daha önce tahsil edilen vergilerden daha yüksek ise aradaki farkın tahakkukunu yapar. Bu hesaplama sonucunda bulunan ek vergileri gümrük muhasebe memuru "Muhasebe Hareketleri" ekranına kaydederek tahakkuk işlemlerini tamamlar. Bu ekrana ilgili bulunduğu beyannamenin tescil sayısını da kaydeder. Bu şekilde tahakkuk eden ek vergiler için veznedar gümrük vezne alındısı düzenleyerek tahsilatı yapar. 

            Önceden tahsil edilen vergilerin daha fazla olduğu durumlarda ise geri verme işlemleri yapılır. 
  

ALTINCI BÖLÜM
EŞYANIN TESLİMİNDEN SONRA BEYANIN KONTROLÜ
  
           SONRADAN KONTROL YÖNTEMİNE TABİ TUTULACAK EŞYA 
            Madde 28 Muayene kriterlerine göre, sonradan kontrol yöntemine tabi tutulan eşyanın tesliminden sonra, bu eşyaya ilişkin gümrük giriş beyannamelerinin gümrük idaresi nüshaları Sonradan Kontrol Servisinde toplanır. Bu serviste görevli muayene memurları beyanname ile ilgili ekranı açarak, ekran, beyanname ve beyanı tevsik eden belgelerdeki bilgileri karşılaştırır. Yapılan kontrolde uygun sonuç alınması durumunda, beyanname üzerine "sonradan kontrolü yapılmış ve uygun sonuç alınmıştır." kaşesi basılarak, ilgili muayene memuru tarafından imzalanır. Aynı meşruhat "Kapanmış Beyannameler" ekranına da kaydedilir. 

            Muayene memuru yaptığı inceleme sırasında beyanname, ek belgeler ve ekran bilgileri arasında ciddi bir farklılık belirler ve sözkonusu eşyanın fiziki muayenesini gerekli görürse, durumu bir müzekkere ile idare amirine bildirir. İdare amirinin fiziki muayeneyi uygun görmesi halinde, ilgili muayene memuru ile birlikte başka bir gümrük muayene memuru veya gümrük memuru görevlendirilir. Bu memurlar eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye giderek gümrük muayenesini yaparlar. Bu süre içinde eşya, malzeme stok deposundan çıkarılmış olması durumunda üretim bandında, üretim bandından çıkmış ise mamul stok ambarında, bu ambardan çıkarılarak satılmış ise firmanın muhasebe kayıtlarında gerekli inceleme yapılarak muayene sonuçları bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa ilgili işletmeye veya deposuna zarar verilmediği hususu da yazılır ve tutanak görevli gümrük memurları ile firma yetkilisi tarafından imzalanır. 

            Teslimden sonra kontrol sonucunda, vergi tahakkukunun yeniden yapılması gerekiyor ise ilgili muayene memuru "Entegre Tarife Bilgilendirme" modülünü kullanarak yeni verilere göre alınması gereken vergi miktarlarını tespit eder. Yeni hesaplanan vergiler daha önce tahsil edilen vergilerden daha yüksek ise aradaki fark için muayene memuru manuel hesaplama yapar. Bu hesaplama sonucunda bulunan ek vergileri gümrük muhasebe memuru "Muhasebe Hareketleri" ekranına kaydederek tahakkuk işlemlerini tamamlar. Bu ekrana ilgili bulunduğu beyannamenin tescil sayısını da kaydeder. Bu şekilde tahakkuk eden ek vergiler için veznedar, gümrük vezne alındısı düzenleyerek tahsilatı yapar. 
  

ÜÇÜNCÜ KISIM
ANTREPO İŞLEMLERİ
  
           GÜMRÜK ANTREPO BEYANNAMESİNİN TESCİLİ 
            Madde 29 Gümrük antrepo beyannamesine ilişkin bilgiler ait olduğu taşıma senedi kayıtları açılarak, önceden gümrük idaresinden alınmış kullanıcı koduna sahip beyan sahibi tarafından gümrük bilgisayar sistemine girilir. Teminata bağlanacak vergiler bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanır. Teminatlı işlemlerde buna ilişkin bilgiler de sisteme girilir ve beyanname sistem tarafından tescil edilir. 

            GÜMRÜK ANTREPO BEYANNAMESİNİN ONAYI 
            Madde 30 Dökümü alınmış ve beyan sahibi tarafından imzalanmış gümrük antrepo beyannamesi ve ekleri gümrük irtibat servisindeki kabul memuruna verilir. Gümrük kabul memuru, beyannameyi ekrana çağırarak ekran bilgileri ile kendisine verilen beyanname ve eklerindeki bilgileri karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda bilgilerin aynı ve eklerin de beyan edildiği sayıda olduğu anlaşıldıktan sonra beyanname ve ekleri teslim alınarak bilgisayar onayı yapılır. 

            Tescil onayı yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak muayene kriterini ve görevli muayene memurunu belirler. 

            Bu kriterlere göre; 

            a) Fiziki muayeneye tabi tutulmayacak eşyaya ilişkin beyannameler ilgili gümrük antrepo memuruna, 
  
            b) Belge kontrolüne tabi tutulacak beyannameler sistemin belirlediği muayene memuruna, 

            c) Fiziki muayeneye tabi tutulacak beyannameler sistemin belirlediği muayene memuruna, 

            gönderilir. 

            EŞYANIN ANTREPOYA ALINMASI VE ANTREPODAN ÇIKARILMASI 
            Madde 31 Gümrük işlemleri tamamlanan eşya antrepoya alınır. Antrepo giriş kayıtları ilgili gümrük antrepo memuru tarafından tutulur. Antrepoya alınan eşya buradan çıkıncaya kadar ilgili antrepo beyannamesi açık tutulur. 

            Antrepoda bulunan eşyanın serbest dolaşıma sokulmak veya transit olarak başka bir antrepoya ya da yurt dışına gönderilmek istenilmesi halinde, ilgili antrepo beyannamesi referans gösterilerek, verilen gümrük girişbeyannamesi veya transit beyannamesi işlemleri tamamlanır ve gümrük antrepo memuru tarafından çıkış işlemleri yapılır. Daha sonra, işlem gören gümrük giriş veya transit beyannamesinin kapatılmasıyla birlikte bunların ilişkili bulunduğu antrepo beyannameleri de sistem tarafından otomatik olarak kapatılır. 
  

DÖRDÜNCÜ KISIM
TRANSİT İŞLEMLERİ
  
           SINIRDAN TRANSİT OLARAK İÇ GÜMRÜĞE GELEN EŞYA 
            Madde 32 Eşyanın TIR karnesi kapsamında sınır gümrüğünden bir iç gümrüğe getirilmesi halinde, taşıyıcı firma tarafından TIR karnesi bilgileri ithalata ilişkin TIR özet beyan modülü seçilerek sisteme girilir. Bu şekilde tescil edilen özet beyan formunun dökümü alınarak imzalanır. 

            Eşyanın sınır gümrüğünden iç gümrüğe transit beyannamesi kapsamında getirilmesi halinde, özet beyan ve taşıma senedi bilgileri, taşıyıcı firma tarafından özet beyan modülündeki "teslim alma" türü seçilerek sisteme girilir. Taşıyıcı, döküm alıp imzalamak suretiyle özet beyanı verir. 

            Bu şekilde işlem gören özet beyan formu, TIR karnesi veya transit beyannamesi bilgileri, kabul memuru tarafından onaylanır. Bilgileri onaylanan eşyanın ambara girişine izin verilir. 

            İşlemi biten transit beyannamesinin üzerine gerekli meşruhat verildikten sonra 5 no.lu teyit nüshası sınır gümrüğüne gönderilir. TIR karnesi çıkış koçanı hakkında TIR sözleşmesine ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

            İÇ GÜMRÜKTEN TRANSİT GÖNDERİLECEK EŞYA 
            Madde 33 İç gümrükten bir diğer gümrüğe veya hudut gümrüğü aracılığı ile yurt dışına gönderilecek transit eşya hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

            a) Transit edilecek eşyanın ambarda bulunduğu ve taşımanın adi transit usulüne göre yapıldığı hallerde, transit beyannamesi beyan sahibi tarafından gümrük beyannamesi modülüne girilerek tescil edilir. Tescil edilen transit beyannamesinin dökümü alınarak imzalanır ve onay için gümrük idaresine teslim edilir. Taşıyıcı bu transit beyannamesindeki bilgilere göre özet beyan modülündeki özet beyan türleri içinden "TRNSİT" kodunu seçerek taşıma şekline göre bir özet beyan oluşturur. Daha sonra bu ekrandan tek tip gümrük beyannamesi formatında dökümünü aldığı transit beyannamesini imzalayarak onaylanmak üzere gümrük idaresine verir. Gümrük işlemleri tamamlanan ilgili nüshalar transit işlemini gerçekleştirecek taşıyıcıya verilir. 

            b) Transit edilecek eşyanın ambarda bulunduğu ve taşımanın milletlerarası transit usulüne göre yapıldığı hallerde, transit beyannamesi, beyan sahibi tarafından gümrük beyannamesi modülüne girilerek tescil edilir. Tescil edilen transit beyannamesinin dökümü alınarak imzalanır ve onay için gümrük idaresine teslim edilir. Gümrük işlemleri tamamlanan ilgili nüshalar transit işlemini gerçekleştirecek taşıyıcıya verilir. 

            Taşıyıcı, kendisine verilen transit beyannamesindeki bilgilere göre özet beyan modülünü açarak; 

            1 Mahrece iade konusu eşya için özet beyan türleri içinden taşıma şekline göre ilgili kodu; 

            2 Bir iç gümrüğe gönderilecek eşya için ise özet beyan türleri içinden "TRNSİT" kodunu; 

            seçip,bir özet beyan oluşturur ve tescil eder. Daha sonra, dökümünü aldığı özet beyanı imzalayarak gümrük idaresine onay için verir. 

            c) Gümrük ambarı dışında bulunan çıkış eşyasının adi transit usulüne göre işlem görmesi halinde, taşıyıcı tarafından özet beyan modülü açılarak, özet beyan türleri içinden "TRNSİT" kodu seçilir ve veri girişinden sonra beyan tescil edilir. Daha sonra, bu ekrandan tek tip gümrük beyannamesi formatında dökümü alınan transit beyannamesi imzalanarak, onaylanmak üzere gümrük idaresine verilir. 

            Taşımanın TIR Sözleşmesi hükümlerine göre yapıldığı hallerde ise "TIRİHR" kodu seçilir ve veri girişinden sonra beyan tescil edilir. Bu durumda, özet beyan formunda alınan döküm imzalanarak onay için gümrük idaresine verilir. 

            Gümrük işlemleri tamamlanan transit beyannamesi nüshaları veya TIR karnesi taşıyıcıya teslim edilir. 

            d) Gümrük ambarına alınmaksızın taşıt değiştirmek suretiyle transit edilecek olan eşya için taşıyıcı tarafından özet beyan modülündeki özet beyan türlerinden "TRNSİT" kodu ve transiti gerçekleştirecek taşıt cinsi seçilerek veri girişi yapılarak özet beyan tescil edilir. Bu modülden tek tip gümrük beyannamesi formatında alınacak transit beyannamesi dökümü imzalanarak onay için gümrük idaresine verilir. Gümrük işlemleri tamamlanan transit beyannamesinin ilgili nüshaları taşıyıcıya teslim edilir. 
  

BEŞİNCİ KISIM
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
  
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ
  
           GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİNİN TESCİLİ 
            Madde 34 Gümrük çıkış beyannamesine ilişkin bilgiler beyan sahibi tarafından sisteme girilir. Beyanname sistem tarafından tescil edilir. 

            GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİNİN ONAYI 
            Madde 35 Dökümü alınmış ve beyan sahibi tarafından imzalanmış gümrük çıkış beyannamesi ve ekleri gümrük irtibat servisindeki kabul memuruna verilir. Gümrük kabul memuru beyannameyi ekrana çağırarak ekran bilgileri ile kendisine verilen beyanname ve eklerindeki bilgileri karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda bilgilerin aynı ve eklerin de beyan edildiği sayıda olduğu anlaşıldıktan sonra beyanname ve ekleri teslim alınarak ekran ve belgeler üzerinde tescil onayı yapılır. 

            Tescil onayı yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak muayene kriterlerini ve görevli muayene memurunu belirler. 

            Bu kriterlere göre; 

            a) Belge kontrolü ve fiziki muayeneye tabi olmayan beyannameler irtibat servisindeki görevliye, 

            b) Belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler sistemin belirlediği muayene memuruna, 

            c) Fiziki muayeneye tabi tutulan beyannameler sistemin belirlediği fiziki kontrol ile görevlendirilen muayene memuruna, 

            gönderilir. 

            DİĞER BELGELERİN TESCİL VE KABULÜ 
            Madde 36 Sözle beyan edilen eşyaya ilişkin bilgiler gümrük irtibat servisi memuru tarafından sisteme girilir ve tescil onayı yapılır. Onay işlemi bittikten sonra sistem beyannamenin tabi olacağı işlemi belirler. 

            Gümrük Kanununun 56 ncı maddesinde yer alan özel beyana göre ibraz edilen belgeler, NATO beyannamelerine ilişkin işlemler ve ikinci bir gümrükten taşıt değiştirerek yapılacak ihracata ilişkin işlemler bilgisayar sistemi dışında genel hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, bu belgeler kapsamı eşyanın çıkışına ilişkin özet beyan ve taşıma senetleri bilgileri bilgisayar sistemine yüklenerek işlemler bu ortamda yapılır. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
MUAYENE VE KONTROL İŞLEMLERİ
  
           BELGE KONTROLÜNE TABİ BEYANNAMELER 
            Madde 37 Gümrük çıkış beyannamesini alan muayene memuru beyannamedeki bilgiler ile eklerini karşılaştırır. Daha sonra, beyannameye ilişkin bilgileri ekrana çağırarak tarife, kıymet ve miktar kontrollerini belge üzerinde yapar. 

            Telafi edici vergi sözkonusu ise muayene memuru buna ilişkin bilgileri de kontrol eder. Beyanname ile ekran bilgilerinin uygunluğu durumunda bilgisayara onay verir. Aynı onayı beyannamenin ilgili bölümüne yazarak imzalar. Bu işlem bittikten sonra gümrük çıkış beyannamesini irtibat servisine teslim eder. Ancak Telafi Edici Verginin varlığı durumunda bunun tahsili için vezneye gönderilen beyanname, sözkonusu tahsilattan sonra irtibat servisine gönderilir. 

            Muayene memuru yaptığı inceleme sırasında, beyanname, ek belgeler ve ekran bilgileri arasında ciddi bir farklılık belirler ve sözkonusu eşyanın fiziki muayenesini gerekli görürse, durumu ekrana ve beyannameye meşruhat vermek suretiyle idare amirine bildirir. İdare amirinin fiziki muayeneyi uygun görmesi ve eşyanın muayeneye arz yerinde bulunan bir muayene memurunu görevlendirmesi halinde, bu memur tarafından fiziki muayene yapılarak sonuçları ekrana ve beyannameye kaydedilir. Fiziki muayenenin idare amirince uygun görülmemesi halinde, işlemlere kalındığı yerden devam olunur. 

            Gümrük Kanunu hükümlerine göre para cezası uygulanmasını gerektiren hallerde, muayene memuru tarafından müzekkere hazırlanır ve idare amirinin onayına sunulur. İdare amirinin onayından sonra muayene memuru tarafından tespit edilen farklılıklara ilişkin bilgiler girilir. Bilgisayardan düzeltme nüshası çıktısı alınır. Asıl beyanname ile düzeltme nüshası birleştirilir. Bu durum asıl nüsha beyanname üzerine meşruhat verilmek suretiyle kaydedilir ve meşruhatın altı imzalanarak her iki beyanname muayene memuru tarafından irtibat servisine teslim edilir. 

            EŞYANIN FİZİKİ MUAYENESİ 
            Madde 38 Muayene kriterlerine göre eşyanın fiziki muayeneye sevk edilmesi halinde eşyanın muayeneye arz edildiği yerdeki muayene memuru kendisine havaleli çıkış beyannamesini inceler ve fiziki muayeneyi yapar. 

            Muayene memuru, muayene sonucunda beyana uygun sonuç alırsa beyannameye "uygundur" meşruhatı vererek altını imzalar ve bilgisayara da onay verir. 

            Eşyanın kimyevi tahlile tabi tutulacağı hallerde, alınan numune gümrük laboratuarına veya ilgili ekspertiz kuruluşuna gönderilir. Muayene memuruna gelen tahlil raporları incelendikten sonra ekrandaki açıklama bölümüne "Kimyasal tahlil sonucu beyana uygun bulunmuştur" meşruhatı muayene memuru tarafından kaydedilir. Aynı meşruhat beyanname üzerine de düşülür. 

            Tahlil sonucunun beyana uygun olmadığı ve beyan sahibinin kendisine tebliğ edilen tahlile itiraz etmesi halinde, Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZET BEYAN
  
           ÖZET BEYANIN TESCİLİ 
            Madde 39 Gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin özet beyan ve taşıma senedi bilgileri taşıyıcı veya acentası tarafından bilgisayar sistemine yüklenmek suretiyle tescil edilir ve alınan döküm imzalanır. 

            ÖZET BEYANIN ONAYI 
            Madde 40 Gümrük bilgisayar sistemine veri girişi yapılarak tescil edilen özet beyan ve ekleri kabul memuruna teslim edilir. Gümrük kabul memuru ilgili ekranı açarak, özet beyan ve eklerini ekran bilgileri ile karşılaştırır ve uygun sonuç alırsa onay işlemini yapar. 

            Ekran bilgileri ile özet beyan formundaki bilgilerin aynı olmadığının anlaşılması halinde, onay işlemi yapılmayarak belgeler iade edilir. 

            ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 
            Madde 41 Gümrüğe teslim edilen özet beyan formu ve gümrük çıkış beyannameleri birbirleriyle ilişkilendirilerek takım halinde kolcuya teslim edilir. Kolcu yüklemeye nezaret eder. ve yükleme işlemi tamamlandıktan sonra özet beyan ile çıkış beyannameleri üzerine gerekli meşruhatları düşer. Bu şekilde işlemleri tamamlanan özet beyan ve gümrük çıkış beyannamesi takımlarını özet beyan servisine iade eder. 

            ÇIKIŞ BEYANNAMESİNİN KAPATILMASI 
            Madde 42 Özet beyan servisine gönderilen özet beyan formu, gümrük çıkış beyannamesi ve taşıma senedi ile bu belgelere ait ekran bilgileri karşılaştırılır ve bilgisayara özet beyan kapatma onayı verilir. Özet beyanın kapatılmasıyla birlikte, bununla ilişkili tüm gümrük çıkış beyannameleri bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak kapatılır. Özet beyanın ve gümrük çıkış beyannamelerinin kapatma tarihleri özet beyan servisindeki görevliler tarafından kağıt ortamındaki özet beyan ve gümrük çıkış beyannameleri üzerine de kaydedilir. 

            İşi biten belge takımları birbirlerinden ayrılarak gümrük çıkış beyannamelerinin mükellef nüshası ihracatçı veya temsilcisine verilmek üzere irtibat servisine, diğer nüshalar ise ilgili birimlere dağıtılır. 
  

ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER
  
           UYGULAMA 
            Madde 43 Bu Yönetmeliğin uygulanacağı gümrük idareleri Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. 

            Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 44 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 45 Bu Yönetmelik hükümlerini, Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. 

 
EK: 1
DÖRT RAKAMLI REJİM KODLARI VE AÇIKLAMALARI
    0100 Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın doğrudan serbest dolaşıma girişi 

    0110 İhraç edilen eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi 

    0151 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi 

    0153 İthal edildiği şekli ile geri gönderilmek üzere geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişi 

    0158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişi 

    0171 Antrepo rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi 

    0200 Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında dahilde İşleme rejimine tabi tutulmak üzere yurda girişi 

    0221 Hariçte İşleme Rejimi altında geçici ihraç edilen eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında Dahilde işleme rejimine tabi olarak yurda girişi 

    0271 Antrepo Rejimine tabi eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine Tabi tutulmak üzere yurda girişi 

    0500 Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışında Dahilde işleme rejimine tabi tutulmak üzere yurda girişi 

    0571 Antrepo rejimine tabi eşyanın 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışında dahilde İşleme rejimine tabi tutulmak üzere yurda girişi 

    1000 Türk menşeli eşyanın kesin ihracatı 

    1001 Serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın kesin ihracatı 

    1021 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı 

    1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı 

    1072 Antrepo rejimine tabi tutulan Türk menşeli eşyanın kesin ihracatı 

    1073 Serbest dolaşımda iken antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın kesin ihracatı 

    2100 Türk menşeli eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı 

    2102 Geri ödeme sisteminden yararlanarak dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi altında geçici ihracatı 

    2105 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı 

    2123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilmiş eşyanın hariçte işleme Rejimine tabi tutulması 

    2151 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde rejimine tabi eşyanın hariçte işleme Rejimine tabi tutulması 

    2152 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi eşyanın hariçte işleme rejimine tabi tutularak geçici ihracatı 

    2153 İthal edildiği şekli ile geri gönderilmek üzere geçici ithal edilen eşyanın hariçte İşleme rejimine tabi tutularak geçici ihracatı 

    2173 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte İşleme rejimi kapsamında geçici ihracatı 

    2300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı 

    2301 Serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı 

    2302 Geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı 

    2305 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı 

    2351 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı 

    2352 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı 

    2600 Ata Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı 

    3102 Geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı 

    3105 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı 

    3121 Hariçte işleme rejimine tabi tutularak geçici ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkeye yeniden ihracatı 

    3151 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın üçüncü bir ülkeye yeniden ihracatı 

    3152 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın üçüncü bir ülkeye yeniden ihracatı 

    3153 İthal edildiği şekli ile geri gönderilmek üzere ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı 

    3158 Ata karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı 

    3171 Gümrük denetimi altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi Tutulan eşyanın üçüncü ülkeye yeniden ihracatı 

    3173 Serbest dolaşımda iken gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın üçüncü ülkeye yeniden ihracatı 

    3191 Gümrük denetimi altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın üçüncü ülkeye yeniden ihracatı 

    5100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutularak yurda girişi 

    5121 Hariçte işleme rejimi çerçevesinde geçici ihraç edilen eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulmak üzere yurda girişi 

    5123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulma üzere yurda girişi 

    5171 Serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasından sonra şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulmak üzere yurda girişi 

    5200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulmak üzere yurda girişi 

    5223 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulması 

    5273 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımdaki eşyanın 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulması 

    5300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ithal edildiği şekli ile geri gönderilmek üzere geçici ithalatı 

    5302 Geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi tutulması 

    5321 Hariçte işleme rejimi çerçevesinde geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi tutulması 

    5351 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalet rejimi hükümlerine tabi tutulması 

    5352 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi tutulması 

    5371 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi tutulması 

    5373 Serbest dolaşımda iken gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat hükümlerine tabi tutulması 

    5800 ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat 

    6121 Hariçte işleme rejimine tabi tutularak geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı 

    6123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı 

    6321 Hariçte işleme rejimine tabi tutularak geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanarak yeniden ithalatı 

    6323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanarak yeniden ithalatı 

    6326 ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı 

    6521 Hariçte işleme rejimine tabi tutulup geçici ihraç edildikten sonra 02 ve 51 kodlarında belirtilenler dışında ve eşdeğer eşya olarak dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yurda girişi 

    6523 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edildikten sonra yurda dönen ve 02 ve 51 kodlarında belirtilenler dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşdeğer eşyanın yurda girişi 

    6721 Hariçte işleme rejimine tabi tutularak geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithal edilerek serbest dolaşıma girişi 

    6723 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithal edilerek serbest dolaşıma girişi 

    7100 Daha önce bir rejime tutulmamış serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 
    7102 Geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7121 Hariçte işleme rejimi çerçevesinde geçici ihraç edilen eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7151 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7153 İthal edildiği şekli ile geri gönderilmek üzere geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7171 Serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulduktan sonra bulunduğu antrepodan başka bir gümrük idaresinin denetimindeki gümrük antreposuna nakli. 

    7200 Serbest dolaşımdaki Türk menşeli eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması 

    7202 Geri ödeme sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi ve Türk menşei kazanan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7252 02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulan ve Türk menşei kazanan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7272 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş Türk menşeili eşyanın bulunduğu antrepodan başka bir gümrük idaresinin denetimindeki gümrük antreposuna nakli. 

    7300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış serbest dolaşımda olan eşyanın bu statüde gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7352 (02 ve 51 kodlarında belirtilenlerin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7353 İthal edildiği şekli geri gönderilmek üzere geçici ithal edilen eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması. 

    7373 Serbest dolaşımda olan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulduktan sonra bulunduğu antrepodan başka bir gümrük idaresinin denetimindeki gümrük antreposuna nakli. 

    8000 İthalat tahakkuk kağıdı 

    8100 İhracat tahakkuk kağıdı 

    8200 İthalat maktu vergi tahakkuk kağıdı 

    9100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında yurda girişi 

    9171 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutularak yurda girişi 

    9500 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gemi ve uçaklardaki satış mağazalarına sevki 

    9600 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın liman ve havaalanlardaki satış mağazalarına sevki 

    9671 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın liman ve havaalanlardaki satış mağazalarına gönderilmesi 

    9672 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan Türk menşeili eşyanın liman ve havaalanlardaki satış mağazalarına gönderilmesi 

    9673 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımdaki eşyanın liman ve havaalanlardaki satış mağazalarına gönderilmesi 

EK: 2 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU Seri No: A