Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 11.02.1999 Perşembe Sayı: 23608 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
BİLGİSAYAR SİSTEMİ BULUNAN GÜMRÜK İDARELERİNDE YÜRÜRTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
    

             Madde 1- 17/06/1998 tarihli 23375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Aynı gümrük rejimine tabi tutulacak bir kap eşyanın bölünmesine izin verilmez." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            "Veri girişi sırasında, maddi hata yapıldığı ve bunun düzeltilemediği durumlarda, beyan sahibi tarafından düzeltme talebinde bulunulması ve bu talebin idare amiri tarafından uygun görülmesi halinde, gümrük beyannamesinin 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 40, 44 ve 49 no.lu kutularındaki bilgiler idare tarafından talep doğrultusunda değiştirilerek, beyan sahibinin düzeltilmiş beyannameden döküm almasına imkan sağlanır." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 33- İç gümrükten bir diğer gümrüğe veya hudut gümrüğü aracılığı ile yurt dışına gönderilecek transit eşya hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

            a) Transit edilecek eşyanın ambarda bulunduğu ve taşımanın adi transit usulüne göre yapıldığı hallerde, transit beyannamesi beyan sahibi tarafından gümrük beyannamesi modülüne girilerek tescil edilir. Tescil edilen transit beyannamesinin dökümü alınarak imzalanır ve onay için gümrük idaresine teslim edilir. Gümrük işlemleri tamamlanan ilgili nüshalar transit işlemini gerçekleştirecek taşıyıcıya verilir. 

            b) Transit edilecek eşyanın ambarda bulunduğu ve taşımanın milletlerarası transit usulüne göre yapıldığı hallerde, transit beyannamesi, beyan sahibi tarafından gümrük beyannamesi modülüne girilerek tescil edilir. Tescil edilen transit beyannamesinin dökümü alınarak imzalanır ve onay için gümrük idaresine teslim edilir. Gümrük işlemleri tamamlanan ilgili nüshalar transit işlemini gerçekleştirecek taşıyıcıya verilir. 

            Mahrece iade konusu eşya için taşıyıcı, kendisine verilen transit beyannamesindeki bilgilere göre özet beyan modülünü açarak özet beyan türleri içinden taşıma şekline göre ilgili kodu seçip, bir özet beyan oluşturur ve tescil eder. Daha sonra, dökümünü aldığı özet beyanı imzalayarak gümrük idaresine onay için verir. 

            c) Gümrük ambarı dışında bulunan çıkış eşyasının adi transit usulüne göre işlem görmesi halinde, taşıyıcı tarafından özet beyan modülü açılarak, özet beyan türleri içinden "TRNSİT" kodu seçilir ve veri girişinden sonra beyan tescil edilir. Daha sonra, bu ekrandan tek tip gümrük beyannamesi formatında dökümü alınan transit beyannamesi imzalanarak, onaylanmak üzere gümrük idaresine verilir.  

            Taşımanın TIR Sözleşmesi hükümlerine göre yapıldığı hallerde ise "TIRİHR" kodu seçilir ve veri girişinden sonra beyan tescil edilir. Bu durumda, özet beyan formunda alınan döküm imzalanarak onay için gümrük idaresine verilir. 

            Gümrük işlemleri tamamlanan transit beyannamesi nüshaları veya TIR karnesi taşıyıcıya teslim edilir. 

            d) Gümrük ambarına alınmaksızın taşıt değiştirmek suretiyle transit edilecek olan eşya için taşıyıcı tarafından özet beyan modülündeki özet beyan türlerinden "TRNSİT" kodu ve transiti gerçekleştirecek taşıt cinsi seçilerek veri girişi yapılarak özet beyan tescil edilir. Bu modülden tek tip gümrük beyannamesi formatında alınacak transit beyannamesi dökümü imzalanarak onay için gümrük idaresine verilir. Gümrük işlemleri tamamlanan transit beyannamesinin ilgili nüshaları taşıyıcıya teslim edilir." 

            Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.