Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2000 Cumartesi Sayı: 24241 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16 NCI MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

            "c) 1 inci maddede belirtilen Anlaşmalar kapsamında, bu ülkelerde düzenlenmiş EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı eşliğinde, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki gümrük birliği kapsamında olan Avrupa Topluluğu menşeli eşyanın Türkiye'ye ithalinde, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik 25/7/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.