Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2001 Cumartesi Sayı: 24352 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 1 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 1- Bu Yönetmelik;

            a) Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 21 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol"ün,

            b) Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 21 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D"nin,

            c) Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            d) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            e) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşmanın 6 ncı maddesinde belirtilen "Menşe Kuralları Hakkında Protokol 1"in, bu Yönetmeliğin (VI) numaralı ekinde yer alan ürünler çerçevesinde,

            f) Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            g) Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 18 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D"nin,

            h) Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (İzlanda Cumhuriyeti, Lihtenştayn Prensliği, Norveç Krallığı, İsviçre Konfederasyonu) Arasında Anlaşmanın 3 üncü maddesinde belirtilen "Eşyanın Menşei Kavramının Tanımına ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol B"nin,

            i) Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3"ün,

            j) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 24 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            k) Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 25 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol B"nin, uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı 'Gözlemler' kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde;

            "SONRADAN VERİLMİŞTİR",

            TÜRKÇE İBARENİN DEĞİŞİK DİLLERDE METİNLERİ VARDIR 

            ibarelerinden biri yazılır."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı 'Gözlemler' kutusuna; bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

            "İKİNCİ NÜSHADIR",

            TÜRKÇE İBARENİN DEĞİŞİK DİLLERDE METİNLERİ VARDIR 

            ibarelerinden biri yazılır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Yönetmelikte geçen "ECU" ibareleri, Macaristan, Romanya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, EFTA ülkeleri, Slovenya ve Bulgaristan için "EURO" olarak dikkate alınır."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 1904 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "*Zea indurata mısırı için istisna, 31/12/2002 tarihine kadar, sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, EFTA ülkeleri, Slovenya ve Bulgaristan ile ticarette uygulanacaktır."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 2207 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "*Bu kural sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, EFTA ülkeleri, Slovenya ve Bulgaristan ile ticarette uygulanacak olup, diğer ülkeler için kural "Kullanılan girdilerin 2207 veya 2208 pozisyonunda sınıflandırılmadığı imalat" şeklinde uygulanacaktır."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 9608 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "*Bu pozisyon kuralı sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, EFTA ülkeleri, Slovenya ve Bulgaristan ile ticarette uygulanacaktır."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK IV) ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 9- Bu Yönetmeliğin, 1, 2, 3 ve 8 inci maddeleri 1/1/1999; 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
  

EK IV
Fatura Beyanı

            Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.
  
            Türkçe Metin
            İşbu belge (Gümrük Onay No: ...(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin .....(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.
 
            İngilizce Metin
            The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).
 
            Estonca Metin
            Türkçe İbarenin Estonca Metni Vardır 
 
            Macarca Metin
            Türkçe İbarenin Macarca Metni Vardır
 
            Çekçe Metin
            Türkçe İbarenin Çekçe Metni Vardır
  
            Slovakça Metin
            Türkçe İbarenin Slovakça Metni Vardır 

            İspanyolca Metin
            El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera no .....(1)) declara que, salvo indicacion en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .....(2).

            Danimarkaca Metin
            Türkçe İbarenin Danimarkaca Metni Vardır

            Almanca Metin
            Türkçe İbarenin Almanca Metni Vardır

            Yunanca Metin
            Türkçe İbarenin Yunanca Metni Vardır 

            Fransızca Metin
            Türkçe İbarenin Fransızca Metni Vardır 

            İtalyanca Metin
            L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ..... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di un origini preferenziale .....(2).

            Hollandaca Metin
            Türkçe İbarenin Hollandaca Metni Vardır 

            Portekizce Metin
            Türkçe İbarenin Portekizce Metni Vardır 

            Fince Metin
            Türkçe İbarenin Fince Metni Vardır 

            İsveççe Metin
            Türkçe İbarenin İsveççe Metni Vardır 

            Litvanca Metin
            Siame dokumente isvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimas Nr .....(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra .....(2) preferencines kilmes prekes.

            Romence Metin
            Türkçe İbarenin Romence Metni Vardır 

            İzlandaca Metin
            Türkçe İbarenin İzlandaca Metni Vardır 

            Norveççe Metin
            Türkçe İbarenin Norveççe Metni Vardır

            Lehçe Metin
            Türkçe İbarenin Lehçe Metni Vardır 

            Slovence Metin
            Türkçe İbarenin Slovence Metni Vardır 

            Bulgarca Metin
            Türkçe İbarenin Bulgarca Metni Vardır 

                                                        ..........................(3)
                                                         (Yer ve Tarih)
                                                        ..........................(4)
                                                         (İhracatçının imzası ve beyanı
                                                         imzalayan kişinin adı ve soyadı
                                                         okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

            (1) "Fatura Beyanı" bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının onay numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.
            (2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir.
            (3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.
            (4) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (e) bendine bakınız. İhracatçının imzalaması istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.