Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2001 Çarşamba Sayı: 24424 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "p) Katma Değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen 4 üncü maddede sayılan diğer ülkeler menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ilgili Taraf ülkede veya Türkiye'de bu madde için ödenmiş ilk doğrulanabilir fiyatın çıkarılması ile bulunan değer;"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin ekindeki (VII) numaralı ek ilave edilmiştir.

            "Madde 7 (*) -a) 6 ncı madde koşullarının sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın, (b) bendi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işlem ve işçilikler olarak kabul edilir:

            1) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler;

            2) Ambalaj ayırma ve birleştirme;

            3) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma;

            4) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme;

            5) Basit boyama ve cilalama işlemleri;

            6) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve perdahlama;

            7) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri;

            8) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama;

            (*) Bu madde hükümleri sadece, Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya ile ticarette uygulanacak olup, diğer ülkeler için Ek VII'de yer alan madde hükümleri uygulanır.

            9) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme;

            10) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme, (maddelerden setler oluşturma dahil);

            11) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri;

            12) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri;

            13) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri;

            14) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayırılması;

            15) 1 ila 14 üncü alt bentlerde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması;

            16) Hayvan kesimi.

            b) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin (a) bendi hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraf ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "g) Bu maddenin (f) bendi hükümleri, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin (h) bendi kapsamındaki EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanmaz; Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya ile ticarette 31 Aralık 2001 tarihine kadar geçerli olmak üzere uygulanır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "EURO Karşılıklarının Tespiti
            Madde 35- Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 34 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasında, eşyanın EURO dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, 4 üncü maddede adı geçen ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen EURO tutarına eşit tutarlar, ilgili ülkelerin her biri tarafından yıllık olarak sabitlenir.

            Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para birimine atıf yapılmak suretiyle, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 34 üncü maddesi hükümlerinden yararlanır.

            EURO cinsinden eşdeğer tutarlar ve bunlara ilişkin değişiklikler ülke bazında Müsteşarlıkça duyurulur."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere, Muhasebesel Ayırım başlığı ile aşağıdaki 37/A maddesi eklenmiştir:

            "Muhasebesel Ayırım
            Madde 37/A- Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan madde stoklarının ayrı tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, ilgililerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde "muhasebesel ayırım" adı verilen yöntemin kullanılmasına izin verebilir.

            Bu yöntem, belirli bir referans dönemi için, elde edilen "menşeli" kabul edilebilecek ürün sayısının, stokların fiziksel ayırıma tabi tutulmuş olması halinde elde edilecek ürün sayısı ile aynı olmasını sağlayabilmelidir.

            Gümrük idaresi bu izni gerekli göreceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir.

            Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel muhasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.

            Bu kolaylıktan yararlanan kişi, menşeli kabul edilebilecek ürün miktarı için, yerine göre, fatura beyanı düzenleyebilir veya EUR 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi için başvurabilir. Gümrük idaresinin talebi üzerine, yararlanan kişi, stoklarının nasıl yönetildiğine ilişkin bir bildirge sunar.

            Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve her ne suretle olursa olsun, yararlananın izni uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer herhangi bir koşulu yerine getiremediği her durumda geri alabilir.

            Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) "muhasebesel ayırım" yönteminin kullanılması ile buna ilişkin iznin verilmesi, geri alınması ve iznin kullanımının izlenmesine dair usulleri belirler.

            Bu madde hükümleri Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya ile ticarette uygulanır."

            Madde 6-  Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 1904 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "*Zea İndurata mısırı için istisna, 31/12/2002 tarihine kadar uygulanacaktır."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 2207 pozisyonu için işaret edilen dipnot kaldırılmıştır.

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 5309 ila 5311 pozisyonları için kural aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
5309 ila 5311
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat(1)
- Diğerleri
- Hindistan cevizi ipliğinden,
- jüt ipliğinden,(*)
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış suni ve sente tik devamsız liflerden,
- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurun dan veya
- kağıttan
İmalat(1) veya en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47.5'ini geçemez)

             (1) Dokumaya elverişli madde karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız. Giriş Notu 5.
             (*) Jüt ipliğinden imalat kuralı sadece Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan,

            Çek Cumhuriyeti ve Litvanya ile ticarette geçerlidir.

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de Fasıl 57 için kural aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   
Fasıl 57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:
 
- İğne işi keçeden
- Tabii liflerden veya
- Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurun dan imalat(1),
Bununla beraber;
- 5402 pozisyonundaki polipropilen filament lerinin,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen liflerin veya
- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin, tek katlı filament veya lifleri, denominasyon ları her durumda 9 desiteksten daha az olmak üzere, kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir. Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.
- Diğer keçeden
- Karde edilmemiş veya taranmamış veya baş ka şekilde eğrilmek üzere işlenmemiş tabii lif lerden veya
- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, imalat(1)
- Dokumaya elverişli diğer maddelerden
- Hindistan cevizi ipliğinden veya jüt ipliğin den,
- suni veya sentetik filament ipliklerinden,
- tabii liflerden veya
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde işlenmemiş suni ve sentetik devamsız liflerden, imalat(1)
Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.

            (1) Dokumaya elverişli madde karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız. Giriş Notu 5.

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 9608 pozisyonu için işaret edilen dipnot kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 11- Bu Yönetmelik 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan Yürütür.
     

EK VII
Slovakya, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, EFTA Ülkeleri ve Slovenya ile Ticarette Uygulanacak Yetersiz İşçilik veya İşlem Listesi

            a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki (b) bendi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşe statüsünü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir:

            1) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürt dioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma ve benzeri işlemler;

            2) Toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama ve kesmeyi içeren basit işlemler;

            3) Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri;

            4) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri koyma işlemleri;

            5) Karışımların bir veya daha fazla unsurunun bir Taraf ülke menşei kazanması için bu Yönetmelikte belirlenen gerekli koşulları yerine getirmediği hallerde, değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri;

            6) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı;

            7) 1 ila 6 ncı alt bentlerde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının birleşimi;

            8) Hayvan kesimi.

            b) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin (a) bendi hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraf ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.