Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 07.03.2000 Salı Sayı: 23986 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


           Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 1 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 1- Bu Yönetmelik;

            a) Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 21 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol"ün,

            b) Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 21 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D"nin,

            c) Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            d) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            e) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti İle İlgili Anlaşmanın 6 ncı maddesinde belirtilen "Menşe Kuralları Hakkında Protokol 1" in, bu Yönetmeliğin (VI) numaralı ekinde yer alan ürünler çerçevesinde,

            f) Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            g) Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 18 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D"nin,

            h) Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (İzlanda Cumhuriyeti, Lihtenştayn Prensliği, Norveç Krallığı, İsviçre Konfederasyonu) Arasında Anlaşmanın 3 üncü maddesinde belirtilen "Eşyanın Menşei Kavramının Tanımına ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol B"nin, uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na ek Protokol 4 kapsamında Avrupa Ekonomik Alanında menşe kazanan ürünler de bu Yönetmelik çerçevesinde bir EFTA ülkesi menşeli olarak kabul edilirler."

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) İkinci Kısım'da yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, 4 üncü madde ile bu maddenin (c) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.

            Bir EFTA ülkesi söz konusu olduğunda, menşe statüsünün kazandırılmasına ilişkin koşullar, hem 4 üncü madde ile bu maddenin (c) bendi hükümleri, hem de 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine tabi olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti veya bir EFTA ülkesinde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir."

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

            "g) Bu maddenin (f) bendi hükümleri, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin (h) bendi kapsamında uygulanmaz."

           Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı 'Gözlemler' kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde;

            "SONRADAN VERİLMİŞTİR", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "TAGANTJARELE VALJAANTUD", "KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATALLYAL", "VYSTAVENO DODATECNE", "VYSTAVENE DODATOCNE", "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", "Türkçe ibarenin Yunancası vardır", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND", "ISDUOTAS PO EKSPORTAVIMO", "EMIS A POSTERIORI", UTGEFID EFTIR A", "UTSTEDT SENERE"

            ibarelerinden biri yazılır."

           Madde 6- Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı 'Gözlemler' kutusuna; bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

            "İKİNCİ NÜSHADIR", "DUPLICATE", "DUPLIKAAT", "MASOLAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "Türkçe ibarenin Yunancası vardır", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DUBLIKATAS", "DUPLICAT", "EFTIRRIT"

            ibarelerinden biri yazılır."

           Madde 7- Aynı Yönetmeliğin "Diğer hususlar" başlıklı 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici 1 inci Madde eklenmiştir:

            "Geçiş dönemi
            Geçici Madde 1- Türkiye ve EFTA ülkeleri, 31 Aralık 1999 tarihinden önce hazırlanmış veya düzenlenmiş olan uzun dönem EUR.1 dolaşım sertifikaları, EUR.1 dolaşım sertifikaları (onaylanmış ihracatçı tarafından tasdik edilenler de dahil olmak üzere) ve ihracatçı beyanıyla ilgili faturalara ilişkin sonradan kontrol taleplerini, söz konusu menşe ispat belgesinin hazırlanması veya düzenlenmesinden sonraki iki yıllık bir süre içerisinde kabul ederler. Bu kontroller, Yönetmeliğin Yedinci Kısmı'na uygun olarak yapılır."

           Madde 8- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK IV) ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

           Madde 9- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK V)'in başlığında işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(*) Bu Yönetmelik kapsamında Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile tercihli ticarette, EK V-A uygulanır."

           Madde 10- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK V-A)'nın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK V-A
AS Fasılları ve Pozisyonları düzeninde listelenmiş,
Madde 4 hükümlerinin uygulanmayacağı
Avrupa Topluluğu menşeli ürünler listesi
(Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti ve EFTA ile ticarette uygulanacak liste)"

           Madde 11- 22/5/1992 tarihli ve 21235 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

           YÜRÜRLÜK
            Madde 12- Bu Yönetmelik, 1/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           YÜRÜTME
            Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK IV
Fatura Beyanı

            Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

            Türkçe Metin
            İşbu belge (Gümrük Onay No: ... (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin .....(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

            İngilizce Metin
            The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).

            Estonca Metin
            Kaesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) soodusparitoluga, valja arvatud juhul kui on selgelt naidatud teisiti.

            Macarca Metin
            A jelen okmanyban szereplö aruk exportöre (vamfelhatalmazası szam ...(1)) kijelentem, hogy elterö jelzes hianyaban az aruk kedvezmenyes .....(2) szarmazasuak.

            Çekçe Metin
            Vyvozce vyrobku uvedenych v tomto dokumentu (cislo povoleni ...(1)) prohlasuje, Ze krome zretelne oznacenych, maji tyto vyrobky preferencni puvod v .....(2).

            Slovakça Metin
            Vyvozca vyrobkov uvedenych v tomto dokumente (cislo povolenia ...(1)) vyhlasuje, ze okrem zretel'ne oznacenych, maju tieto vyrobky preferencny povod v ...(2).

            İspanyolca Metin
            El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera no ..... (1)) declara que, salvo indicacion en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .....(2).

            Danimarkaca Metin
            Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladels nr. .....(1)), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praeferenceoprindelse i ...(2).

            Almanca Metin
            Der Ausführer (Ermachtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. .....(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, daB diese Waren, soweit nicht anders angegeben, praferenzbegünstigte ..... Ursprungswaren sind(2).

            Yunanca Metin
            * Türkçe metnin Yunancası vardır *

            Fransızca Metin
            L' exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no .....(1)) declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle .....(2).

            İtalyanca Metin
            L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n .....(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di un origini preferenziale .....(2).

            Hollandaca Metin
            De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr .....(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele ..... oorsprong zijn(2).

            Portekizce Metin
            O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira no .....(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sao de origem prefencial .....(2).

            Fince Metin
            Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin lupa n:o .....(1)) ilmoittaa, etta nama tuotteet ovat, ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ..... alkuperatuotteita(2).

            İsveççe Metin
            Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr .....(1)) försakrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberattigande ursprung i .....(2).

            Litvanca Metin
            Siame dokumente isvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimas Nr .....(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra .....(2) preferencines kilmes prekes.

            Romence Metin
            Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr .....(1)) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala .....(2).

            İzlandaca Metin
            Utflytjandi framleiosluvara sem skjal petta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr .....(1)), lysir pvi yfir ao vörurnar seu, ef annars er ekki greinilega getio, af ..... frioindauppruna(2)

            Norveççe Metin
            Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr .....(1)), erklerer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ..... preferanseopprinnelse(2)

                                                       ....................(3)
                                                       (Yer ve Tarih)
                                                       ....................(4)

                          (İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı
                          ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

           (1) "Fatura Beyanı" bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının onay numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.
           (2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir.
           (3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.
           (4) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (e) bendine bakınız. İhracatçının imzalaması istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.