Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2000 Salı Sayı: 24037 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


           Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 1 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 1- Bu Yönetmelik;

           a) Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 21 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol"ün,

           b) Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 21 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D"nin,

           c) Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

           d) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

           e) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti İle İlgili Anlaşmanın 6 ncı maddesinde belirtilen "Menşe Kuralları Hakkında Protokol 1"in, bu Yönetmeliğin (VI) numaralı ekinde yer alan ürünler çerçevesinde,

           f) Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

           g) Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 18 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D"nin,

           h) Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (İzlanda Cumhuriyeti, Lihtenştayn Prensliği, Norveç Krallığı, İsviçre Konfederasyonu) Arasında Anlaşmanın 3 üncü maddesinde belirtilen "Eşyanın Menşei Kavramının Tanımına ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol B"nin,

           i) Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3"ün, uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı 'Gözlemler' kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde;

           "SONRADAN VERİLMİŞTİR", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "TAGANTJARELE VALJAANTUD", "KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATALLYAL", "VYSTAVENO DODATECNE", "VYSTAVENE DODATOCNE", "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERF()LGENDE", "EK()O()EN EK T()N Y()TEP()N", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND", "ISDUOTAS PO EKSPORTAVIMO", "EMIS A POSTERIORI", "UTGEFID EFTIRA", "UTSTEDT SENERE", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" ibarelerinden biri yazılır."

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Bu Yönetmelikte geçen "ECU" ibareleri, Macaristan, Romanya, Litvanya ve Polonya için "EURO" olarak dikkate alınır."

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK IV) ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

           YÜRÜRLÜK
           Madde 5- Bu Yönetmelik, 1/5/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           YÜRÜTME
           Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
  

EK IV
Fatura Beyanı
           Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.
 
Türkçe Metin
           İşbu belge (Gümrük Onay No: .....(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin .....(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.
 
İngilizce Metin
           The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .....(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin(2).
 
Estonca Metin
           Kaesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr .....(1)) deklareerib, et need tooted on .....(2) soodusparitoluga, valja arvatud juhul kui on selgelt naidatud teisiti.
  
Macarca Metin
           A jelen okmanyban szereplo aruk exportore (vamfelhatalmazasi szam ....(1)) kijelentem, hogy eltero jelzes hianyaban az aruk kedvezmenyes .....(2) szarmazasuak.
  
Çekçe Metin
           Vyvozce vyrobku uvedenych v tomto dokumentu (cıslo povoleni .....(1)) prohlasuje, Ze krome zretelne oznacenych, majı tyto vyrobky preferencni puvod v .....(2).
  
Slovakça Metin
           Vyvozca vyrobkov uvedenych v tomto dokumente (cıslo povolenia .....(1)) vyhlasuje, ze okrem zretel'ne oznacenych, maju tieto vyrobky preferencny povod v .....(2).
  
İspanyolca Metin
           El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera no .....(1)) declara que, salvo indicacion en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .....(2).
  
Danimarkaca Metin
           Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladels nr. .....(1)), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praferenceoprindelse i .....(2).
  
Almanca Metin
           Der Ausführer (Ermachtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. .....(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, daB diese Waren, soweit nicht anders angegeben, praferenzbegünstigte ..... Ursprungswaren sind(2).
 
* YUNANCA METİN VARDIR *
  
Fransızca Metin
           L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no ..... (1)) declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle .....(2).
  
İtalyanca Metin
           L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n..... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di un origini preferenziale .....(2).
  
Hollandaca Metin
           De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr .....(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele ..... oorsprong zijn(2).
  
Portekizce Metin
           O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira no .....(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sao de origem prefencial .....(2).
  
Fince Metin
           Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin lupa n:o .....(1)) ilmoittaa, etta nama tuotteet ovat, ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ..... alkuperatuotteita(2).
  
İsveççe Metin
           Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr .....(1) försakrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberattigande ursprung i .....(2).
  
Litvanca Metin
           Siame dokumente isvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimas Nr .....(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra .....(2) preferencines kilmes prekes.
  
Romence Metin
           Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr. .....(1)) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala .....(2).
  
İzlandaca Metin
           Utflytjandi framleiosluvara sem skjal betta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr .....(1)), lysir pvi yfir aö vörurnar seu, ef annars er ekki greinilega getio, af ..... frioindauppruna(2)
  
Norveççe Metin
           Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr .....(1)), erklaerer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ..... preferenseopprinnelse(2)
  
Lehçe Metin
           Eksporter produktow objetych tym dokumentem (upowaznienie wladz celnych nr .....(1) deklaruje, ze z wyjatkiem gdzie jest to wyraznie okreslone, produkty te maja .....(2) preferencyjne pochodzenie.

....................(3)
(Yer ve Tarih)
....................(4)
(İhracatçının imzası ve beyanı
imzalayan kişinin adı ve soyadı
okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

           (1) "Fatura Beyanı" bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının onay numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.
           (2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir.
           (3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.
           (4) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (e) bendine bakınız. İhracatçının imzalaması istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.