Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:26.02.1997 Çarşamba Sayı: 22917 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
  

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gümrük Müsteşarlığı'nda disiplin amirinin tayini, tespiti ve uyulacak esasları düzenlemektir.  

            KAPSAM 
            Madde 2 - Bu Yönetmelikte Gümrük Müsteşarlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatın da istihdam edilen tüm personeli kapsar  

            DAYANAK 
            Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in değişik 16. maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.  

            DİSİPLİN AMİRLERİ 
            Madde4 - Gümrük Müsteşarlığı'nda görevli memurların Disiplin Amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.  

            TANIMLAR 
            Madde 5 - Bu Yönetmelikte yer alan;  

            a)"Bakan" deyimi, Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı, 

            b)"Müsteşar" deyimi, Gümrük Müsteşarlığını 

            c)"Disiplin Amiri" deyimi, bu Yönetmeliğin Ek - 1 sayılı cetvelinde belirtilen disiplin âmirlerini, 

            d)"Üst Disip1itı Amiri" deyimi ise uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkili disiplin amirini, . 

            ifade eder.  

            BU YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR 
            Madde 6- Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.  

            UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 
            Madde 7 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği'nin Gümrük kesimi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.  

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 8 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme  

            YÜRÜTME 
            Madde 9 - Bu yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.  

Ek –1 
   
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
I- MERKEZ TEŞKİLATI 

                    1-MÜSTEŞARLIK  
  

Sıra No
ÜNVANI
DİSİPLİN AMİRİ
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
1 Müsteşar Bakan  
2 Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
3 Müsteşar Müşaviri Müsteşar Bakan
  Şube Müdürü Müsteşar Yrd. Müsteşar
4 Diğer Personel Şube Müdürü Müsteşar Yrd.
                     2 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
  
1 Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar Bakan
2 Başmüfettiş Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar
  Müfettiş Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar
3 Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar
4 Şube Müdürü Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar
5 Diğer Personel Şube Müdürü Tef.Kr.Bşk.
  
                    3 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  
  
  1.Hukuk Müşaviri Müsteşar Yrd. Müsteşar 
  Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri Müsteşar Yrd.
  Şube Md. Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri
  Uzman(Şb Md. Bağımsız) Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri
  Diğer Personel Şube Müdürü 1.Hukuk Müşaviri
  
                    4 - GENEL MÜDÜRLÜKLER  
  
  Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
  Genel Md.Yrd. Genel Müdür Müsteşar Yrd.
  Daire Başkanı Genel Müdür Müsteşar.Yrd.
  Başkontrolor Genel Müdür Yrd. Genel Müdür
  Kontrolör Genel Müdür Yrd. Genel Müdür
  Stajyer Kontrolör Genel Müdür Yrd. Genel Müdür
  Şube Müdürü Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.
  Uzman(Şb.Md.Bağımsız) Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.
  A.T. Uzmanı Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.
  Gümrük Uzmanı Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.
  AT Uzman Yrd. Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.
  Gmr.Uzman Yrd. Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.
  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
  
                    5 - MÜSTAKİL DAİRE BASKANLIKLARI  
  
  Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
  Eğt.Merk.Md. Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
  Bil.İşl.Md. Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
  A.P.K. Uzmanı Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
  Uzman(Şb.Md.Bağımsız) Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
  Ayniyat Saymanı Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
  Daire Tab. Daire Başkanı Müsteşar Yrd.
  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
  Hemşire,Saglık Me. Daire Tabibi Daire Başkanı
  Laborant Diğ.Sğ.Per. Daire Tabibi Daire Başkanı
  
                    6 - SAVUNMA UZMANLIĞI  
  
  Savunma Uzmanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Sivil Sav.Uz. Savunma Uzmanı İç.Bak.Sv.S.Gn.Md.
  Diğer Personel Siv.Sav.Uz. Savunma Uz.
  
II- TAŞRA TEŞKİLATI 

                    1.GÜMRÜK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ  
  

  Başmüdür Vali Müsteşar
  BaşMd.Yrd. Başmüdür Vali 
  Gm.Md.Şube Md. BaşMd.Yrd. BaşMd.
  Gmr.Md.Yrd. Gümrük Müdürü BaşMüdür
  Daire Tabibi Başmüdür Vali
  Dair.Tab.Per. Daire Tabibi Başmüdür
  Sub.Md.Per. Şube Müdürü BaşMd.Yrd.
  Gmr.Md. Per Gmr.Md. BaşMd.Yrd.
  
                    2.GÜMRÜKLER MUHAFAZA BAŞMÜDÜRÜLÜĞÜ  
  
  Başmüdür Vali Müsteşar
  BaşMd.Yrd. Başmüdür Vali
  Gmr.Muh.Md.Şube.Md. Başmd.Yrd. Başmüdür
  Gmr.Muh.Md.Yrd. Gmr.Muh.Md. Başmüdür
  Şube.Md.Per. Şube Md. Başmd.Yrd.
  Gmr.Muh.Md. Per Gmr.Muh.Md. Başmüdür Yrd.
   
III- YURTDIŞI TEŞKİLATI 

                    1.MÜŞAVİRLİKLER  
  

  Müşavir,Ataşe Misyon Şefi Müsteşar
  Müşavir,Ataşe Yrd. Müşavir,ataşe Misyon Şefi