Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:26.02.1997 Çarşamba Sayı: 22917 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
  
            AMAÇ   
            Madde 1 - Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 112. Maddesi ve 8/9/1986 gün ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 11. Maddesi uyarınca,Gümrük Müsteşarlığı merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışan memurların sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  
  

            SİCİL AMİRLERİ  
            Madde 2 - Gümrük Müsteşarlığında görevli memurların birinci,ikinci ve üçüncü Sicil Amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.  

            UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER  
            Madde 3 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 27/12/1986 tarihli Maliye Ve Gümrük Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği’nin Gümrük kesimine ilişkin hükümleri uygulanmaz.  

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 4 - Bu Yönetmelik Resim Gazetede yayım tarihinde yürürlüğe girer.  

            YÜRÜTME  
            Madde 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.  

EK –1 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ
 
I- MERKEZ TEŞKİLATI Hakkında Sicil Raporu

                    1-MÜSTEŞARLIK  
  

Sıra No Düzenlenecek Memur 1.Sicil Amiri 2.Sicil Amiri 3.Sicil Amiri
1 Müsteşar Bakan    
2 Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan  
3 Müsteşar Müşaviri Müsteşar    
  Şube Müdürü Müsteşar Yrd. Müsteşar  
4 Diğer Personel Şube Müdürü Müsteşar Yrd. Müsteşar
  
                    2 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI  
  
1 Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar Bakan  
2 Başmüfettiş Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar  
  Müfettiş Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar  
3 Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurul Başkanı Müsteşar  
4 Şube Müdürü Teftiş Kurul Başkanı    
5 Diğer Personel Şube Müdürü Tef.Kr.Bşk.  
  
                    3 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  
  
  1.Hukuk Müşaviri Müsteşar Yrd. Müsteşar   
  Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Şube Md. Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri Müst.Yrd.
  Uzman(Şb Md. Bağımsız) Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri Müst.Yrd.
  Diğer Personel Şube Müdürü 1.Hukuk Müşaviri  
  
                   4 - GENEL MÜDÜRLÜKLER  
  
  Genel Müdür Müsteşar     
  Genel Md.Yrd. Genel Müdür Müsteşar Yrd.  
  Daire Başkanı Genel Müdür Müsteşar.Yrd.  
  Başkontrolor Genel Müdür Müsteşar.Yrd.  
  Kontrolör Genel Müdür  Müsteşar.Yrd.  
  Stajyer Kontrolör Genel Müdür Müsteşar.Yrd.  
  Şube Müdürü Daire Başkanı Gen.Md.  
  Uzman(Şb.Md.Bağımsız) Daire Başkanı Gen.Md.  
  A.T. Uzmanı Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.  
  Gümrük Uzmanı Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.  
  AT Uzman Yrd. Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.  
  Gmr.Uzman Yrd. Daire Başkanı Gen.Md.Yrd.  
  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı  
  
                   5 - MÜSTAKİL DAİRE BASKANLIKLARI  
  
  Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar  
  Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Eğt.Merk.Md. Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Bil.İşl.Md. Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  A.P.K. Uzmanı Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Uzman(Şb.Md.Bağımsız) Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Ayniyat Saymanı Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Daire Tab. Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar
  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı  
  Hemşire,Saglık Me. Daire Tabibi Daire Başkanı  
  Laborant Diğ.Sğ.Per. Daire Tabibi Daire Başkanı  
  
                  6 - SAVUNMA UZMANLIĞI  
  
  Savunma Uzmanı Müsteşar Yrd. Müsteşar  
  Sivil Sav.Uz. Savunma Uzmanı İç.Bak.Sv.S.Gn.Md. İç.Bk.Müst.
  Diğer Personel Siv.Sav.Uz. Savunma Uz.  
II- TAŞRA TEŞKİLATI

                    1.GÜMRÜK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ  
  

  Başmüdür Vali Müsteşar  
  BaşMd.Yrd. Başmüdür Vali  Müsteşar
  Gm.Md.Şube Md. BaşMd.Yrd. BaşMd. Vali
  Gmr.Md.Yrd. Gümrük Müdürü BaşMüdür Vali
  Daire Tabibi Başmüdür Vali Müsteşar
  Dair.Tab.Per. Daire Tabibi Başmüdür Vali
  Sub.Md.Per. Şube Müdürü BaşMd.Yrd. Başmd.
  Gmr.Md. Per Gmr.Md. BaşMd.Yrd. Başmd.
  
                    2.GÜMRÜKLER MUHAFAZA BAŞMÜDÜRÜLÜĞÜ  
  
  Başmüdür Vali Müsteşar  
  BaşMd.Yrd. Başmüdür Vali Müsteşar
  Gmr.Muh.Md.Şube.Md. Başmd.Yrd. Başmüdür  
  Gmr.Muh.Md.Yrd. Gmr.Muh.Md. Başmüdür  
  Şube.Md.Per. Şube Md. Başmd.Yrd.  
  Gmr.Muh.Md. Per Gmr.Muh.Md. Başmüdür  
   
III- YURTDIŞI TEŞKİLATI

                    1.MÜŞAVİRLİKLER  
  

  Müşavir,Ataşe Misyon Şefi Müsteşar  
  Müşavir,Ataşe Yrd. Müşavir,ataşe Misyon Şefi Müsteşar