Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:12.10.1999 Salı Sayı: 23844 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR  VE TEMEL İLKELER

             AMAÇ
             Madde 1- Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

             KAPSAM
             Madde 2- Bu Yönetmelik; Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanların atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

             DAYANAK
             Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             TANIMLAR
             Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

             Yer Değiştirme Suretiyle Atanma; bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine ve bölgelerdeki hizmet alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

             İdare; Gümrük Müsteşarlığını,

             Yönetmelik; bu Yönetmeliği,

             Hizmet Birimi; 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

             Hizmet; (Mülga) Gümrük ve Tekel Bakanlığı, (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile tedviren, vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet sürelerini,

             Hizmet Bölgesi; bu Yönetmeliğe bağlı (Ek:1) de gösterilen bağlı birimleri de dahil olmak üzere başmüdürlüklerin gruplarını,

             Hizmet Alanı; hizmet bölgelerindeki hizmetin yapıldığı başmüdürlük ve bağlı birimlerini,

             Kurul; Yer Değiştirme Kurulunu,

             Çalışma Süresi; her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

             ifade eder.

             TEMEL İLKELER
             Madde 5- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

             a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

             b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle başmüdürlükler itibarıyla oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

             c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

             Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımı sağlamak esastır.
 

İKİNCİ BÖLÜM 
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

            HİZMET BÖLGELERİ
             Madde 6- Taşra teşkilatı için görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle başmüdürlükler gruplandırılarak (5) ayrı hizmet bölgesi oluşturulmuştur.

             Bu bölgelere giren başmüdürlükler (EK:1) de gösterilmiştir.

             YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMAYA TABİ PERSONEL
             Madde 7- Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Gümrük Başmemuru, Muhafaza Memuru, Kimyager. Muayene Memuru ile Kolcular yer değiştirme suretiyle atamaya tabidirler.

             ÇALIŞMA SÜRELERİ
             Madde 8- Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi 5 inci hizmet bölgesinde 3 yıl, 4 üncü hizmet bölgesinde 4 yıl, 3 üncü hizmet bölgesinde 5 yıl, 2 nci hizmet bölgesinde 6 yıl, 1 nci hizmet bölgesinde 7 yıldır.

             Yer değiştirme suretiyle atamalarda her hizmet bölgesinde belirtilen sürenin tamamlanması esastır. İdare bu süreyi tamamlayan personeli farklı hizmet bölgelerine atayabilir.

             Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresinin tamamlandığı yılın yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde, atama işleminin gerçekleştirilmesi esastır.

             Çalışma süresi aynı bölge içindeki en fazla iki hizmet alanı arasında bölünebilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, her bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

             5 inci hizmet bölgesindeki çalışma  süresini tamamladıkları halde, bu bölgeye atanmak veya bölgede kalmak için talepte bulunanların talepleri İdarece gerek görüldüğü taktirde yerine getirilebilir. Şu kadar ki, bu bölgedeki çalışılan ek süre 4 yılı geçemez.

             Aynı hizmet bölgesindeki yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

             Çalışma süresinin hesabında 31 Ağustos tarihi esas alınır.

             YER DEĞİŞTİRME DÖNEMLERİ
             Madde 9- Bu Yönetmeliğin 11, 13 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin son fıkrası dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların her yılın Haziran ve Temmuz aylarında yapılması esastır.

             YER DEĞİŞTİRME HALLERİ
             Madde 10- Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri;

             a) İlgilinin isteği,

             b) Hizmetin gereği,

             c) Unvan değişikliği,

             d) Çalışma süresinin doldurulması,

             e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi, olağanüstü durumların gerçekleşmesi, hallerinde değiştirilebilir.

             ÖZÜR HALLERİ
             Madde 11- Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, asgari çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

             (A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

             (B) Özür Grubu: Eş Durumu.

             Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

             Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları. öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya özürlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına yapılabilir. İdare, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

             İstekleri üzerine, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Mart ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar.

             ÖZÜRLERİN BELGELENDİRİLMESİ
             Madde 12- Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

             a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastahanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden (özel üniversiteler hariç) alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

             b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

             Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

             1) Eşlerden her ikisinin de Müsteşarlıkta görevli olması halinde;

             a) Unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

             b) Eşlerin her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

             c) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

             2) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur olarak çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

             HİZMETİN GEREĞİ
             Madde 13- Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.

             a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda düzenlenen raporda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

             b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması.

             İdari teşkilatlanmadaki değişiklikler sebebiyle bölge ve süre kaydı aranmaksızın atama yapılabilir. Bu hükme göre yapılan atamalarda, atandıkları bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduranların istekleri haricinde en az 2 yıl başka bölgelere ataması yapılamaz.

             Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

             UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
             Madde 14- Bir üst göreve veya eş değer bir başka göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgelerindeki farklı hizmet alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur'a ile tespit edilebilir.

             Yer değiştirmeye tabi bir göreve ilk defa atanacaklar ile yer değiştirmeye tabi bir görevden, yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Müsteşarlık Makamınca belirlenir.

             OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YER DEĞİŞTİRME
             Madde 15- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerde olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

             BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILACAK SÜRELER
             Madde 16- Aşağıda gösterilen;

             a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin,

             b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dahil) geçmeyen kurs, konferans, seminer, tedvir, geçici görev ve vekalet sürelerinin,

             c) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi içinde veya dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi tedviren, geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

             d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde açıkta geçen sürelerinin,

             e) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak yapılacak olan mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimde geçen sürelerinin,

             f) Aynı hizmet bölgeleri arasında yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen sürelerin, tamamı memurun asli görev yeri bölge hizmetinden sayılır.

             Aşağıda gösterilen;

             a) 657 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre bir görevin geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin,

             b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü aşan, kurs, konferans, seminer, tedviren, geçici görev ve vekalet sürelerinin,

             c) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak TODAİE, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin,

             d) Yer Değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi tedviren, geçici görevli veya vekaleten yürütmesi halinde; bu şekilde geçen hizmet sürelerinin, tamamı bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

             BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILMAYACAK SÜRELER
             Madde 17- Hiçbir yer bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

             b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

             c) Aday memurlukta geçen süreler.

             Ancak, ilgililerin (a) bendine göre 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca almış oldukları aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlamalarından sonra kullanmış oldukları bu izin süresi kadar sürenin ilavesi ile zorunlu çalışma sürelerini dolduracakları tarihte, atama dönemi beklenilmeksizin tayini yapılır.

             YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANILAMAYACAK YERLER
             Madde 18- Bu Yönetmeliğe tabi personelden;

             a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

             b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere, atanamazlar.

             Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

             a) (Ek:1) sayılı cetvelde 5 inci bölgede yer alan başmüdürlük ve bunlara bağlı diğer birimlerin yer aldığı il ya da ilçe merkezlerinden nüfusu 50,000'i aşan yerlere,

             b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 200,000'i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

             YER DEĞİŞTİRME KURULU
             Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Müsteşar veya yetki verilen Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, ilgili birim amiri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan bir Yer Değiştirme Kurulu kurulur.

             Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanlığı yapar. Değerlendirme esnasında ilgili birimin Mayıs ayı sonuna kadar bildireceği unvan bazında sayısal ihtiyaç listeleri dikkate alınır.

            YER DEĞİŞTİRME KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 20- Yer Değiştirme Kurulu;

             a) Hizmetin gereğini,

             b) Memurun sicil durumunu,

             c) Atamaya tabi olan personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını.

             d) İstek formları ile eklerini ve diğer belgeleri inceleyerek, ilgili personelin yeni görev yerlerini. tespit ederek karara bağlar.

             Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

             BAŞVURU ŞEKİLLERİ
             Madde 21- Hizmet bölgelerinde çalışma sürelerini tamamlamış personel (23 üncü madde de belirtilenler dahil) ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11 inci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, (Ek: 2) deki "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu"nu doldurarak varsa ekleriyle birlikte her yılın Mart ayı sonuna kadar bağlı bulunduğu başmüdürlük kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

             Personel Dairesi Başkanlığınca; ilgili birimlerin ihtiyaç listeleri göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda; ihtiyaç, iş yoğunluğu ve mevcut personel durumu ile ilgililerin özel durumlarını yansıtan belgelere dayanılarak hazırlanan atamaya tabi personel listeleri Yer Değiştirme Kuruluna sunulur.

             Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

             Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi zorunludur.

             GERÇEK DIŞI BEYAN
            Madde 22- Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari kovuşturma yapılır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

           İSTEK ÜZERİNE DAHA ALT HİZMET BÖLGESİNDE ÇALIŞMA
           Madde 23- Memurlar, istekleri ve Yer Değiştirme Kurulunun uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini doldurmadan 5 inci hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
             Madde 24- 30/6/1995 tarihli ve 22329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreler, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

             Ancak, intibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, yazılı isteklerinin bulunması halinde en çok üç yıl süre ile aynı hizmet bölgesinde bırakılırlar.

             Geçici Madde 2- Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevde bulunan bir personelin 5 inci bölgede yer alan başmüdürlük ve bağlı birimlerinin bulunduğu yerlerde uygulanmakta olan genel tedbirler devam ettiği sürece; zorunlu çalışma süresini doldurması sebebi ile 5 inci bölgeye naklen atanması halinde, ilgilinin elinde olmayan veya İdareden kaynaklanan sebeplerle yeni görevine geç başlamasından dolayı o bölgedeki zorunlu çalışma süresinin 30 Eylül uzamasını önlemek bakımından, bu şekilde olanlardan zorunlu çalışma süresini 30 Eylül tarihine kadar tamamlayacak olanların atamaları yapılır ve atama emirlerini zorunlu çalışma sürelerini doldurmalarını müteakip ilgililere tebliğ edilir.

             5 inci hizmet bölgesinde yer alan başmüdürlükler ve bağlı birimlerinden biri veya daha fazlasında uygulaması devam eden genel tedbirler devam ettiği sürece 8 inci maddede belirtilen çalışma süresini onayla belirlemeye bu Yönetmelik hükümlerini yürütmekle yükümlü olan Bakan yetkilidir.

             YÜRÜRLÜK
             Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             YÜRÜTME
             Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

EK: 1

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMAYA TABİ GÜMRÜK 
MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNE İLİŞKİN GÖREV BÖLGELERİ

(BAŞMÜDÜRLÜKLER İTİBARIYLA/BAĞLI BİRİMLER DAHİL)

            1.BÖLGE   :      2.BÖLGE     :          3.BÖLGE  :      4.BÖLGE  :       5.BÖLGE   :

            1- BURSA         1- EDİRNE             1- ANKARA      1- MALATYA    1- GÜRBULAK

            2- İSTANBUL    2- İSKENDERUN  2- ANTALYA     2- TRABZON    2- HABUR

            3- İZMİT              3- İZMİR                  3- SAMSUN      3- HOPA          3- HAKKARİ

                                        4- MERSİN            4- G.ANTEP      4- SİNOP

EK: 2

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

            1- Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İsteğinde Bulunan Memurun:

                A- Soyadı                                                      :

                B- Adı                                                            :

                C- Görev Unvanı                                           :

                D- Sicil No                                                     :

                E- Nüfusa kayıtlı olduğu yer
                       (İl ve İlçe belirtilecek)                              :

                F- En son bitirdiği öğrenim kurumunun
                     bulunduğu İl veya İlçe                                :

                G- İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe       :

                H- Halen çalışmakta olduğu hizmet
                     bölgesi ve hizmet alanı İl-İlçe                    :

                I- Kendisinin veya Eşinin en az 15 yıl
                    müddetle devamlı olarak ikamet
                    ettikleri İl-İlçe                                               :

                İ- Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki
                   görev süresi                                                :
                    Yıl             Ay           Gün
     q              q             q   

            2- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmünden yararlanma    talebinde bulunup bulunmadığı.

                  Evet  q               Hayır  q

            3- Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince yer değiştirme suretiyle atama  isteğinde bulunuyorsa:

            Özür Grubu: Sağlık Durumu             Eş Durumu
                                        q          q          

            4- Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükmünden yararlanma talebinde bulunup bulunmadığı

              Evet  q               Hayır  q

            5- Memurun yer değiştirme suretiyle atanmak istediği hizmet alanı:
                       (tercih sırasına göre)

                1- .........................................
                2- .........................................
                3- .........................................
                4- .........................................
                5- .........................................
                                                                                                                   İmza, Tarih
                Adres

                Ek:

                NOT: Özür Grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir.