GÜMRÜK MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi:27.08.1998 Çarşamba Sayı: 23445 (Mük.l) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRYÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 656 ncı maddesinin (13) numaralı bendinin (g) alt bendine aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir. 

            "Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı olarak özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki maddelerin miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olmak," 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 689 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

            "Petrokimya ürünlerinin özel antrepolara alınması sırasında, mal sahiplerinin isteğine bağlı olarak gözetim şirketlerince gerçekleştirilen miktar ve nevi ölçümleri ile bu ölçüm sonuçlarını gösterir raporlar gümrüğe ibraz edilebilir. Ancak gümrüğün veya mükellefin şüphe duyması halinde gerek mezkur ürünlerin özel antrepoya alınışı sırasında miktar ve nevi olarak tespitlerinin gerekse zaman içindeki periyodik ölçümlerinin uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılması ve bu ölçüm sonuçlarını gösterir raporların gümrüğe ibrazı zorunludur." 

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.