Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 25.06.1999 Cuma Sayı: 23736 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
     
            Madde 1- 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 244 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Mal sahipleri beyannamelerini düzenleyebilmek için eşya kaplarını tartmak ve bunları açıp eşyayı muayene etmek ve numune almak veya ekspertiz incelemesi yaptırmak lüzum ve ihtiyacında bulundukları takdirde; gümrüklü eşyaya ait sundurma ve antrepoların gümrük idaresinden başka bir idare tarafından işletilen yerlerde iki, gümrük idaresi tarafından işletilen yerlerde ise bir nüsha küşat dilekçesi ile gümrüğe başvurmaları gerekir." 

            "İdare amirleri, en az bir muayene memuru ile ilgili sundurma veya antrepo memurunun denetimi altında ve her türlü külfet ve masraf mal sahibine ait olmak üzere gerekli tartı ve muayenelerin yapılmasına ve/veya ekspertiz incelemesine izin verir." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 1503 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            "İş sahiplerinin yazılı olarak yapacakları bu başvurular, o gümrüğün amirince incelenir. İstek yerinde görülürse gerekli tedbirler alınarak çalışma saatleri dışı çalışma için Müsteşarlıkça tesbit edilecek ücretin Devlet Bankasında gümrük idaresi adına açılacak hesaba yatırılması üzerine gereği kadar çalışacak memur seçilir. Memur seçiminde yetkili ve ehliyetli memurlar arasında mümkün olduğu kadar sıra izlenir." 

            "Bu gibi hallerde takdir edilecek ücret haftasonu ve/veya resmi tatilden sonraki ilk çalışma gününde aynı hesaba yatırılır." 

            "Gümrük Kanunu'nun 164 üncü maddesine göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı ve bunun tahsil ve dağıtım şekli Müsteşarlıkça tesbit olunur." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 1506 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 1506- Çalışma saatleri dışında iş görecek memurlara fazla çalışma ücreti ödenmekle birlikte bunların iş görecekleri yerlere gidip gelmeleri iş sahiplerince sağlanır. 

            Belediye hudutları dışında yapılacak çalışmalar için ayrıca iş sahiplerince kanuni yolluk tutarı kadar gündelik de verilir. 

            Gündelikler hakkında da 1503 üncü madde hükümleri uygulanır." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 1510 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 1511 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre, kanuni çalışma saatleri dışındaki çalışmalar için iş sahiplerinin talepleri doğrultusunda tahakkukları kesinleşerek tahsil edilen fazla çalışma ücretlerinin %80'i bordro düzenlenerek hak sahibi memurlara ödenir. Geri kalan %20'si Müsteşarlık adına merkezde açılan Devlet Bankası hesabına aktarılır." 

            "Kanuni çalışma saatleri dışında gümrük kapılarından giriş çıkış yapmak isteyen kamyonlar için iş sahiplerinden alınan maktu ücretin, 1505 inci maddenin ikinci paragrafındaki saat tahdidi nedeniyle ilgili memurlara ödenemeyen kısmı bulunduğu takdirde, bu miktarlar da Müsteşarlık adına merkezdeki banka hesabına aktarılır." 

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 2 numaralı ekindeki "Manifestolarda Onay Arayan ve Aramayan Devletleri Gösterir Liste"nin Tasdik Arayanlar kısmından Romanya çıkarılmıştır. 

            Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.