GÜMRÜK MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi: 08.09.1999 Çarşamba Sayı: 23810 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından  
  
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1503 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

            "İş sahiplerinin yazılı olarak yapacakları bu başvurular, o gümrüğün amirince incelenir, istek yerinde görülürse gerekli tedbirler alınarak mesai saatleri dışındaki çalışma için Bakanlıkça tespit edilen ücretin yatırılması üzerine gereği kadar çalışacak memur seçilir. Bu seçim sırasında yetkili ve ehliyetli memurlar arasında mümkün olduğu kadar sıra izlenir." 

           "Bu gibi hallerde Bakanlıkça tespit edilen ücret, tatilden sonra çalışmanın başladığı anda gümrük veznesine yatırılır." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 1506 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 1506- Çalışma saatleri dışında iş görecek memurlara fazla çalışma ücretinden başka yol masrafları da ödenir. Veya bunların gidip gelmeleri iş sahiplerince sağlanır. 

            Belediye hudutları dışında yapılacak çalışmalar için ayrıca iş sahiplerince yolluk hükümlerine göre gündelik de verilir. Bu takdirde, ancak kanuni çalışma saatleri dışındaki çalışmalar için, fazla çalışma ücreti ödenir. 

            Bu yol masrafları ile gündelikler de, fazla çalışma ücretleri gibi iş sahiplerinden 1503 üncü maddeye göre alınır." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 1510 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            "ÜCRETLERİN ALINMASI
            Madde 1510- Sözü edilen ücretlerle yolluk ve gündelikler tahsil müzekkeresiyle alındı karşılığında ve peşin alınarak emanet hesabına geçirilir. Esas bu olmakla beraber iş sahibinin durumu ve zaman itibarıyla çalışma ücretinin sonradan alınması da idare amirince kabul edilebilir." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 1511 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre, kanuni mesai saatleri dışındaki çalışmalar için iş sahipleri tarafından ödenerek emanete alınan ve tahakkukları kesinleşen fazla çalışma ücretlerinin %80'i hak sahibi memurlara ödenir. Geri kalan %20'si de Bakanlık adına merkezdeki Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü Saymanlığı hesabına aktarılır. 

            Kanuni çalışma saatleri dışında Gümrük Kapılarından giriş-çıkış yapmak isteyen kamyoncular için iş sahiplerinden alınan maktu ücretin; 1505 inci maddenin ikinci fıkrasındaki saat tahdidi nedeniyle ilgili memurlara ödenmeyen kısmı bulunduğu takdirde, bu miktarlar da Bakanlık adına merkezdeki Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü Saymanlığı'ndaki hesaba aktarılır." 

            Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.