GÜMRÜK MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2000 Pazartesi Sayı: 24119 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 675 İNCİ MADDESİNE ÜÇ FIKRA EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 20/1/2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 675 inci maddesine, aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "Antrepolarda bulunan, henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt ve yağlar, yeniden ihracat hükmünde dış sefere çıkacak kara taşıtlarına verilebilir. Ancak söz konusu araçların bu suretle aldıkları yakıt ve yağları, Türkiye'de dış sefere başladıkları andan itibaren kullanmaları şarttır.

            Yeniden ihracat kapsamında kara taşıtlarına verilecek yakıt ve yağlar için gümrük beyannamesi aranmaz.

            Yeniden ihracat kapsamında kara taşıtlarına yakıt ve yağ vermek üzere izin verilmiş antrepo işleticilerinin ve bu işlemlerin tabi olacağı usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.