gumyon

 

Resmi Gazete Tarihi:23.09.1998 Çarşamba Sayı: 23472 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 38 Sahife:
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRYÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin II-b/XIV numaralı bendinin (F) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "F- Karara Bağlama 

            Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilen özel tertibatlı otomobil ile minibüsün ithal talebi Ankara Gümrükleri Başmüdürü Başkanlığındaki Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürü, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından karara bağlanır. Heyet çalışmalarını Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünde yürütür. Heyetin toplanacağı gün, ilgili sakat ve malül kişiler de anılan gümrükte hazır bulunur." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.