GÜMRÜK MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2001 Çarşamba Sayı: 24342 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 587 NCİ MADDESİNİN SONUNA BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 20/1/2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 5/2/2000 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Ancak birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen, bir başka kişi adına düzenlenen mülkiyet belgelerinin kabul edilerek, taşıtın yurda girişine izin verilmesi, geçerli bir vekaletnamenin ibrazına bağlıdır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.