GÜMRÜK MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2001 Cumartesi Sayı: 24625 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:
 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
            Madde 1- 20/1/2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen geçici 7 nci maddesinde yer alan "31/12/2001" tarihi, "31/12/2002" olarak değiştirilmiştir.

           Yürürlük
           Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Yürütme
           Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.