Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 12.11.1998 Perşembe Sayı: 23521 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 38 Sahife:
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin değişik 312 nci ve 324 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

             "Madde 312- Muayenesi yapılmakta olan eşyanın, gümrük vergisinin tahakkuk ettirilmesinde veya muaflık veya yürürlükteki Dış Ticaret Rejimi veya yasaklık veya kısıntı hükümlerinin uygulanmasında, fiziki veya kimyevi tahlillerine gerek görüldüğü takdirde; cins, nevi ve niteliğini ve dolayısıyla Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki yerini tayin edebilmek için laboratuvar muayene ve tahlili yapılır. 

            Tahlil için eşyanın numunesi, numune alınması mümkün olmayan veya zararlı olan hallerde eşyanın kendisi laboratuvarlara gönderilir. 

            Tahlile tabi tutulacak eşya Gümrük Yönetmeliğinin Ek 47 sayılı Tahlile Tabi Eşya Listesinde yer almıştır. Bu listede mevcut olmayan eşya da, muayene memurunca G.T.İ.P.'i tespit edilemediği takdirde tahlile gönderilebilir. 

            Bahsi geçen listede yer alan eşyadan; muayene memurunca G.T.İ.P'i tespit edilebilen eşya tahlile gönderilmeyebilir. Ancak cins, nevi ve niteliği, laboratuvar muayene ve tahlili ile tespit edilebilen eşyanın laboratuvar muayene ve tahliline tabi tutulmamasından muayeneyi yapan muayene memuru sorumludur. 

            İthalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması keza eşyanın özelliklerini belirleyici belgelerinde farklılık bulunmaması ve aynı Başmüdürlük bünyesindeki herhangi bir gümrük laboratuvarında düzenlenmiş, beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla bir yıl öncesine dayanan ve aynı eşyaya ait tahlil formunun gümrükçe tasdikli nüshasının ibraz edilmesi halinde daha önce yapılan tahlile itibar edilir.  

            Ancak Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin 27, 28, 29 ve 39 uncu Fasıllarında yer alan ve dökme olarak gelen kimyasal maddeler bu kapsam dışındadır. 

            Beşinci fıkra hükümlerini ihlal ederek bu fıkrada belirtilen şartları taşımayan eşyayı yeni bir laboratuvar tahlili gerektirmeksizin ithal etmeye kalkıştıkları tespit edilen mükelleflere bir daha bu kolaylıktan yararlanma hakkı verilmez. Bu mükelleflerin isimleri idarece kayıt altına alınır ve en kısa süre içinde Başmüdürlüğe bildirilir. Başmüdürlükçe de bu isimler tüm bağlantılarına ve diğer Başmüdürlüklere bildirilir. Ayrıca Başmüdürlükler tespit edilen isimleri her sene sonunda Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.  

            Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yüzde nisbetinin tayini hükme bağlanmış olan eşyanın laboratuvara gönderilmesi şarttır. Ancak aynı eşyanın ithalinin süreklilik arz etmesi halinde beşinci fıkra hükmü uygulanır. 

            "Madde 324- Gümrük laboratuvarlarında yapılacak muayene ve tahliller için ekteki Laboratuvar Tahlil Raporu (Ek 71) düzenlenir. Bu formlar Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar dairesinde bastırılır. Mezkur formlara sene başından itibaren sıra numarası verilerek ekteki Laboratuvar Kayıt Defterine (Ek 72) kaydedilir. Formun birinci nüshası beyannameye eklenir. İkinci nüshası Laboratuvarda saklanır. Üçüncü nüshası ise beyannamenin idarede kalan kısmına eklenir. Gümrük Yönetmeliğinin 312 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki haktan yararlanmak isteyen mükelleflere idarece bu formun tasdikli bir nüshası verilir.  

            Gümrük laboratuvarlarında yapılan muayene ve tahliller için düzenlenecek raporun sıra numarası ve tarihi ilgili beyannamenin üzerine yazılır. Tahlile ilişkin formun bütün nüshaları tahlili yapan kimyager tarafından imzalanır ve laboratuvarın resmi mühürü ile mühürlenir. 

            İdare amirleri ve Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerleri tarafından yazı ile istenilecek tahlillere ait sonuçlar yerine göre ya bu yazıların altında veya ayrı bir kağıtta gösterilir. 

            İdare amirinin izni ile ikinci defa tahlile gönderilen numuneler için ayrı bir rapor tanzim edilir ve ayrı rapor numarası verilir. Bu raporların üzerine ilk raporun tarihi ile sıra numarası yazılır. İkinci tahlil raporları da sıra numarası verilerek ekteki Laboratuvar Kayıt Defterine (Ek 72) kaydedilir. 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik Ek 47 nolu Birinci Sınıf Gümrüklerde İşlemi Yapılacak Tahlile Tabi Eşya Listesi ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğe Laboratuvar Tahlil Raporu Formu (Ek 71) ilave edilmiştir.  

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğe Gümrük Laboratuvarı Kayıt Defteri (Ek 72) ilave edilmiştir.  

            Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 

 EK 47 
TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİ
I. AT VE EFTA Ülkeleri İçin Tahlile Tabi Eşya Listesi
 
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
04.01 – 04.06 Pozisyon metinleri
11.0 , 11.02 Pozisyon metinleri
12.08 Pozisyon metni
13. FASIL Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14.04 Pozisyon metni
15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
17. FASIL Şeker ve şeker mamulleri (17.01. hariç)
18. FASIL Pozisyon metinleri (18.01 – 18.02 hariç)
19. FASIL Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
21. FASIL Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22. FASIL Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke (22.03 hariç)
23.09 Pozisyon metni
26. FASIL Metal cevherleri, cüruf ve kül
27. FASIL Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler, mineral mumlar (27.16 hariç)
28. FASIL Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29. FASIL Organik kimyasal ürünler
30. FASIL Eczacılık ürünleri
31. FASIL Gübreler
32. FASIL Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikleri; mecunlar; mürekkepler
33. FASIL Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04 , 33.05 , 33.07 hariç)
34. FASIL Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları sunni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, “dişçi mumları” ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları (34.01 , 34.06 hariç)
35. FASIL Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36. FASIL Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamülleri; kibritler; pirofirik alaşımlar; ateş alıcı maddeler (36.04 , 36.05 hariç)
37. FASIL Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya (37.05 , 37.06 hariç)
38. FASIL Muhtelif kimyasal maddeler
39. FASIL Plastikler ve mamulleri
40.01 – 40.08 Pozisyon metinleri
41.10 , 41.11 Pozisyon metinleri
42.04 – 42.06 Pozisyon metinleri
43.04 Pozisyon metni
47. FASIL Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48. FASIL Kağıt veya karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (48.13 – 48.15, 48.17, 48.19 – 48.22 ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ithal edilecek olan 4802.52.20.90.11 GTİP’inde yer alan “Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar hariç)
50. FASIL İpek
51. FASIL Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52. FASIL Pamuk
53. FASIL Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54. FASIL Sentetik ve sunni filamentler
55. FASIL Sentetik ve sunni devamsız lifler
59. FASIL Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.09 – 59.10 hariç)
63.07 Pozisyon metni
68. FASIL Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya (68.01 – 68.03 , 68.10 hariç)
71. FASIL Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya, taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.18 hariç)
72. FASIL Demir ve çelik
73.04 – 73.06 Pozisyon metinleri
81. FASIL Diğer adi metaller; sermentler, bunlardan mamul eşya
82.07. 82.09 , 82.15 Pozisyon metinleri
8306.21.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar
83.11 Pozisyon metni
90.01 Pozisyon metni (9001.30 hariç)
96.01 – 96.02 Pozisyon metinleri
 
II. Diğer Ülkeler İçin Tahlile Tabi Eşya Listesi
 
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
04.01 – 04.06 Pozisyon metinleri
11.01 , 11.02 Pozisyon metinleri
12.08 Pozisyon metni
13. FASIL Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14.04 Pozisyon metni
15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunlardan parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
17. FASIL Şeker ve şeker mamulleri (17.01. hariç)
18. FASIL Pozisyon metinleri (18.01 – 18.02 hariç)
19. FASIL Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
21. FASIL Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22. FASIL Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke (22.03 hariç)
23.09 Pozisyon metni
25. FASIL Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireç ve çimento (25.01, 25.09, 25.13 – 25.17 hariç)
26. FASIL Metal cevherleri, cüruf ve kül
27. FASIL Mineral Yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar (27.16 hariç)
28. FASIL Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29. FASIL Oraganik kimyasal ürünler
30. FASIL Eczacılık ürünleri
31. FASIL Gübreler
32. FASIL Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikleri; mecunlar; mürekkepler
33. FASIL Uçucu yağlar ve rezinoitler; parmümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04, 33.05, 33.07 hariç)
34. FASIL Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar “dişçi mumları” ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları (34.01, 34.06 hariç)
35. FASIL Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36. FASIL Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamülleri; kibritler; pirofirik alaşımlar; ateş alıcı maddeler (36.04, 36.05 hariç)
37. FASIL Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya (37.05, 37.06 hariç)
38. FASIL Muhtelif kimyasal maddeler
39. FASIL Plastikler ve mamulleri
40.01 – 40.08 Pozisyon metinleri
41.10 , 41.11 Pozisyon metinleri
42.04 – 42.06 Pozisyon metinleri
43.04 Pozisyon metni
45. FASIL Mantar ve mantarlardan eşya
47. FASIL Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (Döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48. FASIL Kağıt veya karton; kağıt kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (48.13 – 48.15, 48.17, 48.19 – 48.22 ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ithal edilecek olan 4802.52.20.90.11 GTİP’nda yer alan “Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar hariç)
50. FASIL İpek
51. FASIL Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52. FASIL Pamuk
53. FASIL Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
54. FASIL Sentetik ve suni filamentler
55. FASIL Sentetik ve suni devamsız lifler
56. FASIL Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57. FASIL Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları (57.02 hariç)
58. FASIL Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler (58.05 hariç)
59. FASIL Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.09 – 59.10 hariç)
60. FASIL Örme eşya
63.07 Pozisyon metni
68. FASIL Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya (68.01 – 68.03, 68.10 hariç)
69.01 – 69.03, 69.09 Pozisyon metinleri
70. FASIL Cam ve cam eşya (70.09 – 70.12, 70.14 hariç)
71. FASIL Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya, taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.18 hariç)
72. FASIL Demir ve çelik
73.04 – 73.06 Pozisyon metinleri
74. FASIL Bakır ve bakırdan eşya (74.04 hariç)
75. FASIL Nikel ve nikelden eşya (75.03, 75.07 hariç)
76. FASIL Aluminyum ve aluminyumdan eşya (76.02, 76.09 hariç)
78. FASIL Kurşun ve kurşundan eşya (78.02, 78.05 hariç)
79. FASIL Çinko ve çinkodan eşya (79.02, 79.06 hariç)
80. FASIL Kalay ve kalaydan eşya (80.02, 80.06 hariç)
81. FASIL Diğer adi metaller; sermetler, bunlardan mamul eşya
82.07. 82.09, 82.15 Pozisyon metinleri
8306.21.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar
83.11 Pozisyon metni
90.01 Pozisyon metni (9001.30 hariç)
96.01 – 96.02 Pozisyon metinleri
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
 
LABORATUVAR TAHLİL RAPORU FORMU
 
1. Başvuru Sahibi veya Vekilinin Adı ve Adresi :  
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 
...............................................................  
Telefon No :..................................  
Faks No :........................................  
Gönderici firma adı ve adresi :..................... 
...................................................................
2. Beyan   
GTİP :  

Eşya tanımı (tarife diline göre ) :

3. Eşyanın ticari ve teknik ismi   

   

 

4. Başvuru Yapılan Gümrük Müdürlüğü :  
5. Beyanname Tescil No :.............................................. 
Laboratuvar Kayıt No: ...................................................  
Laboratuvar Birim Amirinin Havalesi ve Tarihi :........ 
Kimyagerin Sicil No’su, Mührü ve İmzası :............. 
Numune adedi ve cinsi :
6. (...............)adet eşyanın tahlilini arz ederim.  
Muayene Memuru  
Adı Soyadı :  
Tarihi :  
Sicil No :  
İmza ve Kaşe :
7. Analiz sonuçları  
Eşyanın tarife diline göre tanımı  
......................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
...................................................................... 
......................................................................
Bulunabilen analiz değerleri (%)  

....................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 
.......................................................................

8. Varsa, başvurunuzda numune ile birlikte aşağıdakilerden hangisini ibraz ettiğinizi belirtiniz  
Broşür                                 Analiz sertifikası                                     Diğer
9. Analiz sonuçlarının tebliğ / tebellüğü  
Muayene Memurunun  
Adı soyadı :  
Tarih :  
Sicil No :  
İmza ve kaşe
Mükellefin / Komisyoncunun  
Adı soyadı :  
Karne No :  
İmza :  
İtiraz vardır yoktur  
Tarih :
 
GÜMRÜK LABORATUVARI KAYIT DEFTERİ
 
Sıra No Eşyanın Laboratuvara Geliş Tarihi Beyanname Tescil No Beyanname Tescil Tarihi Raporu Düzenleyen Kimyager