Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 03.03.1999 Çarşamba Sayı: 23628 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
   
            Madde 1- 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin değişik 652 nci maddesinin ikinci fıkrasının (II) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Konulacak eşyanın tabiatlarına ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan, parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları özel tertip ve tesislere gerek gösteren eşya ve maddelerin konulduğu yerler ile rafineri tesisleri özel antrepodur."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.