Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.07.2000 Çarşamba Sayı: 24121 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA TÜRKİYE'YE GERİ İTHAL EDİLEN BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE VE GİYİM EŞYASINA UYGULANAN EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 3/1/1997 tarihli ve 22866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliğinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (r) bendi eklenmiştir.

            "a) Hariçte İşleme Faaliyeti: İşlem görmüş ürün şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, Gümrük Birliği gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini ihtiva eden faaliyetleri (bundan sonra işleme faaliyeti olarak anılacaktır),"

            "d) Eşya: İşleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere, Gümrük Birliği gümrük bölgesinden üçüncü bir ülkeye geçici olarak ihraç edilen eşyayı,"

            "e) Eşyanın Toplam Değeri:

            - Önceden ithal edilen eşya sözkonusu olduğunda, bunların 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymetini,

            - Diğer bütün hallerde fabrika çıkış fiyatını."

            "r) Üçgen Trafik: Gümrük Birliği bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği bölgesinin diğer parçasında serbest dolaşıma girmesi usulünü,"

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan "Türk menşeli" ibaresi "Türkiye veya Avrupa Birliği menşeli" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, 5 inci maddesi (c) bendinde, aynı maddenin (d) bendinin dördüncü paragrafında, 7 nci maddesinin (d) bendinde, 9 uncu maddesinin (b) bendi ile (c) bendinin 1 inci ve 3 üncü alt bentlerinde, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 15 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 19 uncu maddesinde yer alan "Türkiye" ibaresi "Gümrük Birliği gümrük bölgesi" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (e) bendine son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

            "Üçgen trafik sözkonusu olduğunda İzin Belgesi 3 nüsha olarak düzenlenecek ve "ASIL NÜSHA" ibaresini taşıyan 1 No.lu nüsha başvuru sahibine verilecektir. "MÜSTEŞARLIKTA KALACAK NÜSHA" ibaresini taşıyan 2 No.lu nüsha Müsteşarlıkta kalacaktır. "GÜMRÜK İDARESİ" ibaresini taşıyan 3 No.lu nüsha ilgili gümrük idaresine gönderilecektir."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Üçgen trafik sözkonusu olduğunda Müsteşarlık tarafından ilgili gümrük idaresine bilgi verilecektir."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 16- İşlem görmüş ürünler Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edildiğinde, İzin Belgelerinin kapatılması amacıyla belge sahibi, işleme faaliyetinin İzin Belgesinde belirtilen üçüncü ülkede yapılmış olduğunu kanıtlayan belge ile birlikte İzin Belgesinin ve Gümrük Beyannamelerinin suretlerini işlem görmüş ürünlerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, istisnai durumlar hariç en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) gönderecektir."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin II numaralı ekinin (1) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(1) Kategori tanımları, 26 Aralık 1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin I A numaralı ekinde gösterilmiştir."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin III (1) numaralı ekinin (3) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(3) Geçici olarak ihraç edilecek eşya Türkiye veya Avrupa Birliği menşeli olmayan eşyayı içeriyor ise, bu eşyanın menşeine ilişkin belgeler başvuruya eklenecektir."

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin III (2) numaralı ekinde yer alan 26 ncı soruda geçen "Türkiye" ibaresi "Gümrük Birliği gümrük bölgesi" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin IV numaralı ekine Ek IV(5) ve Ek IV(6) ekleri eklenmiştir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.
  

İLGİLİ TABLOLAR 26/07/2000 TARİH VE 24121 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.