ihyon1  
Resmi Gazete Tarihi:06.01.1996 Cumartesi Sayı: 22515 (Asıl) 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 
İHRACAT YÖNETMELİĞİ
 
    
I.KISIM 
GENEL ESASLAR,TANIMLAR 

            Madde 1- Bu Yönetmelik 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracat Rejimi Kararı'na dayanılarak hazırlanmıştır. 

            Madde 2- İhracat Rejimi Kararı Uyarınca yapılacak ihracat işlemleri, bu Yönetmelik ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

            Madde 3- İhracı kanun,kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında,ilgili mercilerden ön izin aldıktan sonra ait olduğu ihracat hükümleri uygulanır. 

            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            a) Müsteşarlık;Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı, 

            b) Banka;ihracatla ilgili herhangi bir işlem yapan banka veya özel finans kurumunu, 

            c) Gümrük beyannamesi;ihracatta,Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgeyi, 

            d) İhracatçı;ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan,gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler,Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumları, 

            e) İhracat;bir malın veya değerin yürürlükte İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'na uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatı'na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları, 

            f) Fiili ihracat;ihraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini,bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanmasını veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları, 

            g) Bedelsiz ihracat;bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkarılmasını, 

            h) Kayda bağlı ihracat;gümrük beyannamesinin fiili ihracattan önce ihracatçı birliklerince kayda alındığı ihracat şeklini, 

            ı) İhraç müsaadesi;ülke ekonomisinin ihtiyaçları,iç ve dış piyasa arz ve talep durumu,satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini, 

            i) Konsinye ihracat;kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara,ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini, 

            j) Kredili ihracat;iki ve çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla,ihracat bedelinin Kambiyo Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan ihracat şeklini 

            k) Transit ihracat;alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere,malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasını 

            l) Takas;iki ülke arasında olmak üzere,ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen mal,hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasını, 

            m) Bağlı muamele;ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini, 

            n) Dolaylı offset;özellikle savunma,havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilen projeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının aşacakları her türlü ihale ile özel şirketlerin yapacakları büyük çaplı dışalımlarda ülkemiz sınai ve ticari kapasitesini,projeyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda gerçekleştirilecek ihracat yoluyla artırmak üzere yabancı firma yada kuruluşların taahhüdünü kapsayan bir anlaşma çeşidini, 

            o) Ticari kiralama;malların bir bedel karşılığında,belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak yurt dışına çıkarılmasını, 

            ö) Başlamış işlem; 

            - özellik arz etmeyen ihracatta gümrük beyannamesinin onaylattırılmış, 

            - kayda bağlı ihracatta kaydın verilmiş, 

            - müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş, 

            - konsinye ve kredili ihracat ile takas ve bağlı muamelede ihracatçı birliklerince iznin verilmiş, 

            - bedelsiz ihracatta yürürlükteki Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hallerde gümrük beyannamesinin tescil ettirilmiş,gümrük beyannamesi düzenlenmeyen hallerde malın yurt dışına çıkarılmış, 

            - ticari kiralama ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracatta iznin verilmiş, 

            - açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış, 

            - akreditifli satışlarda temdit edilmemek kaydıyla gayrikabili rücu akreditifin açılması olmasını, 

            p) Gün;aksi belirtilmedikçe takvim gününü,ifade eder. 
 

II.KISIM
İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARI

            A- ÖZELLİK ARZETMEYEN İHRACAT 
            Madde 5- İhracatçılar,özellik arzetmeyen ihracatta,ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte,ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler. 

            B- KAYDA BAĞLI İHRACAT 
            Madde 6- Bu Yönetmeliğin eki "Kayda Bağlı İhracat Listesi"nde yer alan malların ihracı ayda bağlıdır. 

            Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar,gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler.Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek,gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. 

            İhracatçılar,birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler. 

            Madde 7- İhracatçı Birliklerince kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere (90) doksan gündür.Ancak,ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan,kısıtlama kapsamındaki maddelerin (bu Yönetmeliğin Ek'inde yer alan "Kayda Bağlı İhracat Listesi"nin 5 inci sırasında bulunan maddeler) ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi 90 günden daha az veya çok olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir. 

            C- ÖZELLİĞİ OLAN İHRACAT 

            GENEL OLARAK 
            Madde 8- Kredili ihracat,transit ticaret,konsinye ihracat,ithal edilmiş malın ihracı,bedelsiz ihracat,ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat,takas kapsamında yapılacak ihracat,bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat,özelliği olan ihracattır. 

            KREDİLİ İHRACAT 
            Madde 9- Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır. 

            Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamında mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra,bunun dışında kalan mallara ilişkin taleplere ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. 

            Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır. 

            Fiili ihraç tarihinden başlayan kredili ihraç süresi dayanıksız tüketim mallarında iki (2) yılı,diğer mallarda beş (5) yılı geçemez. 

            Kredili ihracatta telgraf,telex veya telefaxla sözleşme yapılamaz. 

            KONSİYE İHRACAT 
            Madde 10- Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. 

            Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra,bunun dışında kalan mallara ilişkin taleplere ise doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. 

            Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır. 

            Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 (doksan) gün içinde gümrük idarelerine tevdi gerekmektedir. 

            İhracatçılar,konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde durumu,kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya bildirirler. 

            İhracatçı birliklere,verdikleri konsinye izinlerine ait bilgileri malın kesin satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren üç işgünü içinde ihracat bedellerinin getirileceği aracı bankaya gönderirler. 

            Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir.Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci tarafından toplam bir yıla kadar uzatılabilir. 

            Süresi içinde satışı yapılan malların Kambiyo Mevzuatı'na göre bedellerinin,satılmaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. 

            İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN 
            Madde 11- İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yer alır.Ancak,ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat,yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'nın mahrecine iade hükümleri saklıdır. 

            DİĞER 
            Madde 12- Transit ticaret,bedelsiz ihracat,ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat,yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat,takas kapsamında yapılacak ihracat,bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça yayınlanacak tebliğlerle düzenlenir. 

            D- SERBEST BÖLGELERE YAPILACAK İHRACAT 
            Madde 13- Serbest bölgelere yapılacak ihracat,İhracat Mevzuatı hükümlerine tabidir. 

            E- YURT DIŞI FUAR VE SERGİLERE KATILIM 
            Madde 14- Ülkemizi temsilen iştirak edilecek uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilir. 

            Uluslararası ticari fuar ve sergilere,gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurtdışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim,sanat,kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi,konferans,seminer vb etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Gümrük İdareleri sözkonusu mal ve eşyanın yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır. 

            Gümrük İdareleri,yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mal ve eşya (bilim,sanat,kültür, fuar/sergi vb hariç) ile ilgili gümrük çıkış beyannamelerinin tasdikli bir örneğini beyannamenin kapanış tarihinden itibaren,en geç onbeş iş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderir. 

            Öte yandan,Gümrük İdareleri,özel organizatör kuruluşların,ülkemizi temsilen,milli düzeyde iştirak sağlayacağı ticari nitelikli fuar ve sergilerde;5.1.1993 tarih ve 21456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışı Fuar ve Sergilere İlişkin 93/1 sayılı Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (Kamu ve Meslek Kuruluşları ile Vakıflarca organize edilen fuarlarda bahsekonu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarı milli katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar. 

            Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır. 
 

III.KISIM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER

            A- GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN İPTALİ 
            Madde 15- Gümrük beyannamesi ihracatçı birliklerince onayından sonra ve gümrük idaresine tevdinden önce sözkonusu beyannamede yapılması talep edilen değişiklikler ancak,değişikliği talep edilen beyannamenin ihracatçı birliğince iptali ve yeni beyanname tanzimi suretiyle yapılır. 

            B- ALICISI TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN MALLAR 
            Madde 16- Fiili ihracatın müteakip,mal bedeli dövizlerin yurda getirilme süresi içinde mal ve bedeli dövizler tahsil edilmeden önce başvurulmak kaydıyla; 

            a) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı cins, değer ve miktarda mal ihracı,malların geri getirilmesi veya geri getirileceğinin kambiyo merciine taahhüt edilmesi kaydıyla durumu gösterir. Belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır. 

            b) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine istinaden ilgili ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. 

            c) Yukarıdaki (b) bendi kapsamında yer alan taleplere konu malların bozulabilir olması halinde bu tür talepler ihracatçı birlikleri veya daha sonra ihracatçı birliklerine bilgi vermek üzere Müsteşarlık Yurt Dışı Teşkilatınca sonuçlandırılır. 

            d) Yukarıda belirtilen değişiklik taleplerinin fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin tahsilinden sonra yapılması halinde sözkonusu talep Müsteşarlığın görüşü alınmak suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır. 

            e) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler: İlgili ihracatçı birliği, aracı banka ve kambiyo müdürlüğüne; ihracatçı birliklerince veya Müsteşarlık Yurt Dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler ilgili gümrük idaresi, aracı banka ve kambiyo müdürlüğüne bildirilir. 

            Yukarıda belirtilen değişiklikler ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

            C- ALICISINA TESLİM EDİLEMEYEN MALLAR VE MALLARIN TERK EDİLMESİ 
            Madde 17- Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallar karşılığında ihracat talepleri durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

            Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

            Uygun görülerek sonuçlandırılan talepler, ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ve aracı bankaya bildirilir. 

            Yukarıda belirtilen hususlar ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

            D- NİSPİ AİDAT 
            Madde 18- 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu husus, ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır. 

            E- GÜMRÜK İDARELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 19- İhracat işlemlerinde, Gümrük İdareleri gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin onayını ararlar. İhracatçı birliği onayı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. 

            Fiili ihracatı müteakip gümrük idareleri durumu ilgili ihracatçı birliğine bildirirler. 

            Gümrük idarelerince gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde keyfiyet onayı veren ihracatçı birliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsü'ne bildirilir. 

            F- FİİLİ İHRACATI MÜTEAKİP İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MÜKELLEFİYETİ 
            Madde 20- İhracatçı birlikleri, fiili ihracatı müteakip gümrük idarelerince bu durumun kendilerine bildirilmesi üzerine, keyfiyeti ilgili bankaya bildirirler. 

            İhracatçı birlikleri, ihracatçıların alıcılarına karşı taahhütlerini zamanında yerine getirmelerini sağlamak, ihraç ürünlerinin kalite ve imajını sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak ve ihracatçıları her aşamada bilgilendirmek, yönlendirmek ve uyarmakla yükümlüdürler. 

            G- SAİR DURUMLAR 
            Madde 21- İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular dışında kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Müsteşarlıkça sonuçlandırılır. 
 

IV. KISIM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 22- 14.2.1992 tarih ve 21142 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği, 15.8.1992 tarih ve 21316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin "Kayda Bağlı İhracat Listesi"nde (Ek:2) Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5.1.1993 tarih ve 21456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'ne Bir Madde İlavesi Hakkında Yönetmelik, 21.8.1993 tarih ve 21675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ve 2.12.1995 tarih ve 22481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik bu Yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olmaları kaydı ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır. 

            YÜRÜRLÜK
            Madde 23- Bu Yönetmelik 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME
            Madde 24- Bu Yönetmelik Hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür. 

EK 
                     KAYDA BAĞLI İHRACAT LİSTESİ

            1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı, 

            2) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı, 

            3) Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat, 

            4) Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğal gaz anlaşması çerçevesinde ihracat, 

            5) Ülkemiz ihracat ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı, 

            6) Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat, 

            7) 18.12.1994 tarih ve 22195 sayılı RG'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar, 

            8) İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı, 

            9) Asma, incir, fındık, antepfıstığı fidanları, 

            10) Meyan kökü, 

            11) Ham lületaşı ve taslak pipo, 

            12) Yürürlükten kaldırılan "İhracat 88/29" sayılı Tebliğ'de tadat edilmiş olan maddeler, 

            - 84.21       Yalnız santrifüjler, 
            - 85.01       Elektrik Metodları ve Jeneratörler, 
            - 8502.40   Rotatif elektrik konvertörleri, 
            - 85.03       85.01 ve 85.02 pozisyonundaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar, 
            - 85.04       Elektrik Transformatörleri, statik konvertörler, (Örneğin, Redresörler), 
            - 85.32       Sabit, değişken veya ayarlanabilir (Ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri, 
            - 85.40       Elektronik lambalar, tüpler ve valfler, 

            13) Wassenaar Düzenlemesi kapsamındaki malların ihracı, 

            14) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki malların ihracı, 

            15) Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili Viyana Sözleşmesi eki Liste 2 ve Liste 3'de yer alan maddeler, 

            16) Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili Viyana Sözleşmesi eki Liste 1'de yer alan maddeler,