Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2000 Salı Sayı: 24106 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, KOTA VE TARİFE KONTENJANI YÖNETMELİĞİ VE BELİRLİ ÜLKELER MENŞELİ MALLARIN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 1/6/1995 tarihli ve 22300 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği'nin 11 inci ve 18 inci, Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği'nin 2 nci, 12 nci, 13 üncü, 15 inci, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği'nin 11 inci, 15 inci ve 21 inci maddelerinde yer alan "fiili ithalat", "fiili ithal" ve "fiilen ithal" ibareleri "gümrük yükümlülüğünün doğması" olarak değiştirilmiştir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.